ေမာင္ဉာဏ္စိန္

ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ၾကသလား

“ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိ၏။ ေသျခင္း သေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။ ဤသို႔ ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏” ဤသို႔ျဖင့္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဘိဏွသုတ္တြင္ ဗုဒၶကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အိုျခင္းတရား၊ နာျခင္းတရား၊