လာဘ္ပိတ္ၿပီး စိတ္ညစ္ေနသူ၊ ေငြကံမပြင့္သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒါနအဓိ႒ာန္

ေငြကံမပြင့္လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆုိ႔ေနပါက လုပ္သမွ် မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနပါက မိမိတုိ႔စားမည့္ဆန္အုိးထဲမွအနည္းငယ္မွ်ေသာဆန္ကုိ ယူၿပီး ေျမကြက္လပ္ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ၿပီး စာကေလးေတြကို အစာေကၽြးပါ။

ေငြကံမပြင့္ လာဘ္လာဘေတြ ပိတ္ဆုိ႔ေနပါက လုပ္သမွ် မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနပါက မိမိတုိ႔စားမည့္ဆန္အုိးထဲမွ အနည္းငယ္မွ်ေသာဆန္ကုိ ယူၿပီး ေျမကြက္လပ္ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ၿပီး စာကေလးေတြကို အစာေကၽြးပါ။

အာ႐ံုထားပံု

စိတ္ထဲမွေနၿပီး ယခုဒါနျပဳျခင္းသည္ မိမိတုိ႔စားမည္ျဖစ္ေသာဆန္အုိးထဲမွ၊ ဆန္အိတ္ထဲမွ ခဲြေဝ၍ ဒါနျပဳျခင္း၊ အလွဴဒါနျပဳျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤမွန္ေသာ သစၥာကစားေတာ္ေၾကာင့္ စီးပြားက် စိတ္ညစ္ေနရၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ေနေသာ လာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္ပါေစ၊ လာဘ္လာဘေတြ ရႊင္ပါေစ၊ ေငြ၀င္ပါေစ၊ စိတ္မွ ရည္မွန္းပါ။ ယခုလာေရာက္၍ သံုးေဆာင္ စားသံုးၾကေသာ စာကေလး၊ ခုိ၊ က်ီးငွက္ကေလးေတြ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ကာ စားသံုးႏုိင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္သလုိ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါလုိ၏။ သံုးေဆာင္ရပါလုိ၏။ ဒါနအက်ိဳး ဆက္၍ တုိးပြားကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရပါလုိ၏ဟု စိတ္မွ ရည္မွတ္ ေျပာဆုိကာ ေလယာဥ္သဖြယ္ တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ ဆင္းသက္စားေသာက္ အသံေပးေနၾကေသာ စာကေလးေတြ၊ ငွက္ကေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး အလွဴဒါနကုိ ပြားကာ ပီတိျဖစ္ေနပါ။

ထူးျခားပါ၏။ရက္မ်ားမၾကာမီ လာဘ္လာဘေတြ အလုပ္အကုိင္ေတြ ေကာင္းကာ အဆင္ေျပမည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း နံနက္တုိင္း အာစိဏၰကံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ပုိၿပီးထူးျခားပါ၏။

ေနာက္တစ္နည္း ေဆာင္ရြက္ပံု

စာကေလး၊ ငွက္ေတြ၊ ခုိေတြ၊ က်ီး ေကၽြးစဥ္ဤဂါထာေလး ရြတ္ပြားၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါကလည္း ထူးျခားပါ၏။

“ဥံဳ အကု အကု ဗုေဒၶါပိယ ဓေမၼာပိယ၊ သံေဃာပိယဣစၦာသယ အာေလာက္ အာေလာက္ အာေလာက္”

ဟု ၃၇ ေခါက္ ရြတ္ဆုိၿပီး ေကၽြးပါကလည္း ထူးျခားပါ၏။

တကယ္လုိခ်င္ တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ပါ၏။ယံုၾကည္မႈသာ အေရးႀကီးပါ၏။ ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ပါးပါး ပြားၿပီး ေမတၱာပုိ႔လႊတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ဒါနျပဳပါ။ ပုိၿပီး သိသာပါ၏။ ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႕ပါပဲ။


သစ္တံခါးဆရာေတာ္၏ “ကံထူးကံျမင့္လာဘ္ပြင့္ ေလာကီေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္းအဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္မ်ား” စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။