အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔ ေမာက္မွားတတ္တဲ့အရာေပ

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ေသ ရည္ေသရက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမတၲာစာႏွစ္ပုဒ္ကို ေရးထားခဲ့ေလသည္။ တစ္ပုဒ္ကို “စိုင္ျပင္ ေသရည္ ေသရက္ေမတၲာစာ” ဟုေခၚ၍ အျခားတစ္ပုဒ္ကိုမူ “ဒီပဲယင္း ေသရည္ေသရက္ ေမတၲာစာ” ဟုေခၚေပ သည္။
စိုင္ျပင္ရြာ ေက်ာင္းတိုက္ ဒါယကာ သူႀကီး ဦးစိုင္းသို႔ ေပးပို႔ဆံုးမေသာ ေမတၲာစာကို “စိုင္ျပင္ ေမတၲာစာ”ဟုေခၚ၍ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားက ေတာင္းပန္ၾကသည့္အတြက္ ေရး သားခဲ့ေသာေမတၲာစာကို “ဒီပဲယင္းေမတၲာစာ”ဟု ေခၚေပသည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္”အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မျဖစ္ႏိုင္။ အရက္ကိုမူးေအာင္ မေသာက္လွ်င္ အျပစ္မရွိ” ဟူေသာ အယူအဆတစ္ ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းအယူအဆကို ေယာ မင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကပင္ ႏွစ္ သက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ေယာ မင္းႀကီးဦးဖိုးလိႈင္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပစ္တင္ စကားေျပာဆိုလိုက္သည္။
“တိုင္းသူ ျပည္သား လူအမ်ားသည္ ေမာင္ မင္းလို ပညာတတ္ခ်ည္းမဟုတ္ၾက၍ ေမာင္မင္းက အရက္မ်ားစြာေသာက္လွ်င္ အျပစ္မရွိဟုေရးသား သည္ကို ဖတ္ၾကၿပီး ေရႊျပည္ဝန္ႀကီးက အရက္ ေသာက္လွ်င္ အျပစ္မရွိဘူးဟု ၄င္းတို႔လိုရာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္လွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးေသာက္စား၍ အပါယ္သို႔ သြားရာ လမ္းကို ေဖာက္ေပးသည္ႏွင့္မတူဘူးလား”
အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္မျပည့္စံုသူတို႔မွာ အရက္ ေသစာေၾကာင့္ ပစၥကၡ သံသရာႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးမွ ဆုတ္ယုတ္ေနၾကပံုတို႔ကို လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးက သိျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရက္ ေသာက္ျခင္းကို မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေသာက္သံုးၾကရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ေဟာေျပာ တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေရာက္ရွိရာ အရပ္ေဒသ တိုင္းတြင္လည္း အရက္ေသစာ မေသာက္စားၾကရန္ ေဟာေျပာဆံုးမၿပီး အရက္ကိုေရွာင္ပါမည္ဟူေသာ ကတိကို အလွဴခံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ အရက္မ ေသာက္စားပါဟူေသာ ကတိကို ရာသက္ပန္ သို႔မ ဟုတ္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္စသည္ျဖင့္ အလွဴခံခဲ့ ေလသည္။ အရက္ေသစာ မေသာက္စားပါဟူေသာ ကတိအျပင္ အမဲသားစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ကတိ ကိုလည္း အလွဴခံေလ့ရွိေလသည္။
စိုင္ျပင္ေမတၲာစာ၌ လယ္တီဆရာေတာ္ဘု ရားႀကီး၏ ေရးသားထားပံုမွာ ေျပျပစ္ရွင္းလင္း၍ စ ကားတန္ဆာ၌ သကာေလာင္းသကဲ့သို႔ ေကာင္းလွ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒီပဲယင္းေမတၲာစာတြင္ လည္း ေသရည္ေသရက္ေသာက္စား၍ ေမွာက္မွား ပ်က္စီးခဲ့ရဖူးေသာ ဝတၳဳသက္ေသတို႔ကို ထုတ္ျပန္ ေရးသားေတာ္မူခဲ့သည္ဟုလည္ေကာင္း ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္က ျမန္မာစာေပသမိုင္းက်မ္း၌ ေဝ ဖန္သံုးသပ္ခဲ့ေလသည္။
“စိုင္ျပင္ေသရည္ ေသရက္ေမတၲာစာ”တြင္ “ေလွကူးမံုရြာ၊ အရညဝါသီ၊ လယ္တီဆရာ၊ ဩဝါဒ ေပါင္း၊ ခုပါေနာင္ပါ၊ သံသရာ၌၊ ႏွစ္ျဖာလံုးေကာင္း ေစဖို႔၊ လမ္းေၾကာင္းစင္းစင္း၊ အ႐ွဳတ္မခ်၊ ဟုတ္သမွ်၊ ထုတ္ျပကာလင္းလိုက္မည္၊ စဥ္းစား၍နာပါ၊ ေက်ာင္း မတိုက္ေက်ာင္းမွဒကာ၊ စိုင္ျပင္ရြာသူႀကီးဦးဆိုင္း”ဟု အစခ်ီထားၿပီး “အ႐ိုင္းတြင္ေသရက္၊ အခက္တြက္ ပိဋကတ္၊ အျမတ္တြင္နိဗၺာန္၊ အျမန္ တြင္သိေႏၶာ”ဟု အရက္ေသစာကို ႐ိုင္းစိုင္းေစတတ္ေသာ အရာအျဖစ္ တင္စားေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ “ဝါသနာတစ္ခု၊ ေသေသာက္သည့္ အမႈမွာ၊ အကု သိုလ္ကံတစ္ပါးတို႔ထက္၊ အားႀကီး သည့္ကိစၥေၾကာင့္၊ ပါယ္ေလးဝခႏၶာ တြင္၊ ေအာင္ဆံုးရြာမီးငရဲသို႔၊ ဇြတ္ ဆြဲ၍ခ်သည္ဟု ျမတ္ဆရာေဒသ နာ၊ အဓိပၸာယ္လာေခ်သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေလသည္။
ယင္းအျပင္ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္သူ သည္ ဘီလူးအျဖစ္ အဖန္ငါးရာ၊ ေခြး႐ူးအျဖစ္ အဖန္ ငါးရာ၊ ဝက္႐ူးအျဖစ္ အဖန္ငါးရာ၊ လူ႐ူးအျဖစ္အဖန္ ငါးရာ ျဖစ္တတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ လူ႐ုပ္မေပၚ၊ လူေစာ္မႏံု၊ လူဟန္မရ၊ လူစတိတံုး၊ လူတိုင္းမုန္း စရာ၊ လူယုတ္မာအျဖစ္မွာမူကားမေရတြက္ဟု ေဟာ ဆိုေျပဆံုးမခဲ့ၿပီး အသိÓာဏ္အျြကယ္သားႏွင့္ အ ပါယ္လားမခံပါလင့္ဟု ေျပာဆိုသတိေပးခဲ့ေလသည္။
ဒီပဲယင္း ေသရည္ေသရက္ေမတၲာစာတြင္မူ ေသရက္ကိုေသာက္လ်က္ မူးေမ့ေအာင္ ညဥ့္ေန႔စဥ္ ဆက္ မပ်က္လိုက္စားမႈ၌ အျပစ္ေဘးတို႔သည္ ေျခာက္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

၁။ မ်က္ေမွာက္ထင္စြာ၊ ဥစၥာစည္းစိမ္ပ်က္စီး တတ္ျခင္း

၂။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၊ အခ်င္းမ်ားတက္ျခင္း

၃။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ပြားတိုးက်ေရာက္တတ္ ျခင္း

၄။ ဂုဏ္သိရ္ကင္းမဲ့၊ သတင္းမဲ့၍ အရြဲ႕တ ေစာင္း၊ သူမေကာင္း ေျပာဆိုတတ္ျခင္း

၅။ ပုဆိုး အဝတ္၊ ယြင္းခြ်တ္ကင္းကြာ ရွက္စ ရာကို ေဖာ္ျပတတ္ျခင္း

၆။ ပညာေသးႏူပ္၊ အလိမၼာေသးႏူပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ျခင္း

ဝတၳဳဇာတ္လမ္းမ်ားကိုကိုးကား၍ ေဖာ္ျပရာ တြင္လည္း သိၾကားမင္း ျဖစ္ပါလ်က္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားေသာေၾကာင့္ သိၾကားမင္းအသစ္က ေျခ ကိုကိုင္၍ ပစ္ခ်လိုက္တာေၾကာင့္ အသူရာျဖစ္သြားရ သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သာဂတ မေထရ္သည္ ေျမ လွ်ိဳးမိုးပ်ံ တန္ခိုးအရာတြင္ ထက္သန္လွေသာ္လည္း ဒကာမ်ား လွဴဒါန္းေတာ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္မိ၍ တရားစဥ္ပ်က္ေပ်ာက္၍ ႐ူးျခင္းသို႔ ေရာက္ရသည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားေပ သည္။
ထို႔ျပင္ သာဝတၲိျပည္၏ အနာထပိဏ္ ေသ ေဌး၏တူသည္ ေသရည္ေသရက္ကို ေန႔စဥ္ေသာက္ သျဖင့္ ဥစၥာမ်ားပ်က္ျပဳန္း ကုန္ဆံုးၿပီး ခြက္ဆြဲ၍ ေတာင္းစားရသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ရွင္သာရိပုတၲရာ မေထရ္ေလာင္းသည္ တစ္ဘဝ၊ တစ္ခါက ရွင္ဘု ရင္ဘဝတြင္ အရက္ေသစာကို အလြန္အၾကဴး ေသာက္စားမိရာမွ မိမိ၏ရင္ခြင္တြင္းရွိသားငယ္ကို သတ္စားမိခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားေလ သည္။
၄င္းအျပင္ ေကာသလမင္းလက္ထက္၌ သူ ေဌးသားေလးဦးတို႔သည္ မူးယစ္ေသာက္စားၿပီး သူ မ်ား၏သားမယားအား က်ဴးလြန္မိၾကရာမွ အပယ္ငရဲ သို႔က်ေရာက္ၾကၿပီး ဒု-သ-န-ေသာဟု ေအာ္ဟစ္ ေနၾကပံုအပါအဝင္ အျခားဇာတ္ေတာ္တို႔ကိုပါ ေဟာ ေျပာဆံုးမာထားခဲ့ေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ ေအာက္ပါအ တိုင္းဆက္၍ ဆံုးမခဲ့ေလသည္။

“ေသေသာက္ၾကဴးသူတစ္သင္း၊ ပုလင္း ႀကိဳက္ လူဗလ၏ ျဖစ္ေနၾကဓေလ့မွာ၊ ရွိသေရြ႕ဥစၥာ၊ စုပါေသာ္လည္း ဖက္မတင္၊ အိုးေပါက္တြင္ေရ ေလာင္းသို႔၊ ဆင္းရဲေၾကာင္းစင္းစင္း၊ မြဲျပာက်ေျပာင္ တလင္းႏွင့္၊ ဖြတ္မင္းႀကီးျပာထိုင္ေသာ္၊ ဥစၥာပိုင္ကမ ရွိ၊ မိတ္ေဆြေကာင္းနတၳိ၊ ေဖာ္ၾကင္ရာ အိမ္သူမိဘ မခ်ိေအာင္ က်ိန္ဆဲ၊ အိမ္ထဲတြင္ထပ္မနား၊ အရပ္ ၾကားဟစ္ေအာ္၊ လူေစာ္မွလည္းမနံဘိ၊ စိတ္မထိ သူႀကီးေခါင္းက၊ ေတာင္းလိုက္သည့္မင္းမႈေငြ၊ ၿမီ ေျြကးေတြ ဗလဗြ၊ လာလိုက္သည့္ အေခ်းေတာင္း၊ မေပးလွ်င္ ေထာင္းမည္ဟု ရြဲ႕ေစာင္းလ်က္ ထပ္ထပ္ ၿငိဳး ေငြညြန္႕တိုးမ်ားလည္း ထမ္းပိုးေတြ ဆယ္ဆပြား၊ ဝန္ေဆာင္သည့္ ႏြားအလား၊ ညြန္႔ေပ်ာင္း၌ သြား သကဲ့သို႔”
ဆရာေတာ္သည္ ေသရည္ေသရက္၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဒီပဲယင္းေမတၲာစာတြင္ နိ ပါတ္ေတာ္မ်ား၊ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကိုကိုးကား၍လည္း ေကာင္း၊ စကားပံုမ်ားကို ၾကားညႇပ္၍လည္းေကာင္း ေရးသားထားၿပီး အရက္ေသစာကို မေသာက္စားၾက ရန္ ဆံုးမစကား ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။
ထို႔ေနာက္ အရက္ေသစာေသာက္စားရာမွ ေရာဂါေဝဒနာေပါင္းစံုကို ရရွိခံစားၾကရၿပီး ေဆးကုခ ေငြမရွိသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ၾက႐ံုမွ်မက ေဇာငါးခ်က္ အျပန္တြင္၊ ကိုးကြယ္ရာရွာမရျဖစ္ကာ အနိစၥအရက္ အိုးမွာ ေသျခင္းဆိုးႏွင့္ ေသၾကရသည္ဟု ဆံုးမထားခဲ့ ေၾကာင္း ေမတၲာေရွ႕ထား၍ ေရးသားတင္ျပအပ္ေပသည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္
က်င္းကိုးစာရင္း –
၁။ ဂမီၻရကဗ်ာက်မ္း (လယ္တီဆရာေတာ္)