ထမင္း၀ုိင္းက နိမိတ္ -အဂၢေမာင္(ကံတလူ)-

 

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ တစ္စံုတရာ အစားအေသာက္ စားေသာက္ေနစဥ္မွာ ႐ုတ္တရက္ ထူးထူး ျခားျခား ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ –

 

ဝမ္းသြားခ်င္၍ ဗိုက္နာေသာ ေဝဒနာမ်ိဳး ခံစားရေသာ္

– ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ပါတယ္။

– လိုခ်င္ေနေသာ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းတစ္ခု ရတတ္ပါတယ္။

 

ဆီးသြားခ်င္၍ ဆီးေအာင့္ေသာေဝဒနာမ်ိဳး ခံစားရေသာ္

 

– သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္ပါတယ္။

 

– စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴး ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

 

ႏွာေခ်ျခင္း ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ျဖစ္ခဲ႔ေသာ္

– ႐ုတ္တရက္ ခရီးထြက္ရတတ္တယ္။

– ဝန္ထမ္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ က်လာတတ္ပါတယ္။

ႀကိဳ႕ထိုးျခင္းျဖစ္ခဲ႔ေသာ္

– မၾကာခင္ က်န္းမာေရးညံ့တတ္ပါတယ္။

– အထင္အျမင္ အလြဲအမွားခံရျခင္း၊ စြပ္စြဲျခင္းခံရတတ္ပါတယ္။

တဝါးဝါးနဲ႔ သမ္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ႔ရင္

– သူတစ္ပါးကိစၥ ၾကားညႇပ္တတ္ပါတယ္။

– မိတ္ေဆြျပဳလုပ္ထားတဲ႔ မလည္႐ႈပ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရေတာ့မယ္။

– ဖံုးကြယ္ထားေသာကိစၥမ်ား၊ လိမ္ထား ေသာအရာမ်ား ေပၚသြားတတ္ပါတယ္။

အဂၢေမာင္(ကံတလူ)