နတ္ေဒဝါ ႏွင့္ ဝိဇၨာ အေပါင္း တို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူရရွိႏိုင္ေသာ ပုတီးစိပ္နည္း ..!

ဤပုတီးစိပ္နည္း သည္ ေတြ႕ရခဲ ေသာ ပုတီး စိပ္နည္းျဖစ္သည္ ။ ျပဳ႕ က်င့္ ရန္လည္း လြယ္ကူ သည္။
ေန႔စဥ္ အာစိဏၰကံ ျပဳ ့၍ ေသာ္ ၎ အေၾကာင္း ႀကီးငယ္ ရွိပါက အထူး အဓိ႒ာန္ တင္၍
ေသာ္ ၎ က်င့္ ၾကံအားထုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခု႔ ပုတီးစိပ္တြင္ ပါရွိေသာ ပါရမီ (၁၀) ပါး
စြန္႔ျခင္း (၅) ပါး စရိယ (၃) သြယ္ ဉာဏ္ေတာ္ (၃) ဆူ
စသည့္ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ား သည္ အၿမဲ သိရွိ ႏွလံုး သြင္း
သင့္ေသာ အရာ မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။
ေစတီ ပုထိုး မ်ား တြင္ စိပ္ မည္ ဆိုပါက ” ေျမာက္ ဘက္
မုဒ္ ” မွ စိပ္ လွ်င္ ဝိဇၨာ မ်ား ၏ ကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ့ကို
ရရွိ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အဘိုးကေလးဝ ဆရာေတာ္ ႀကီး
မိန္႔ ၾကား ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။
မည္သည့္ ေန႔သား မဆ္ို မိမိေမြးနံ ၿဂိဳလ္သက္ ႏွင့္အညီ
ပုတီး ပတ္စိပ္ရပါမည္ ။

ဗ်ည္း (၃၃) လံုး တြင္ ဘုရား မပြင့္ ဘူး သည့္ အကၡရာ
တစ္ လံုး မွ မရွိပါ ။
ဒါေၾကာင့္ ဗ်ည္းစာ တစ္ လံုး ဘုရားတစ္ဆူ ဟု႔ အာရံု
ျပဳ႕ရပါ မည္ ။
မည္သည့္ ဘုရား ေစတီ တြင္ မဆို ေျမာက္ ဘက္မုဒ္
ေျမာက္ အရပ္ မွ မိမိ ၿဂိဳလ္သက္ အျပည့္ စိပ္ရပါမည္။

အထက္ပါ ပါရမီ ဆယ္ပါး အစရွိေသာ ပုတီးစိပ္ ႏွင့္
ဝိဇၨာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ရမည္ ဆိုေသာ အမွာ အတိုင္း
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး တြင္ တႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူ ၍
အဓိ႒ာန္ ျပဳ႕ အားထုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ရွိခဲ့သည္။
၎ ပုဂၢိဳလ္ ကပင္ အဘိုးကေလးဝ ဆရာေတာ္ႀကီး သို႔
” ဝိဇၨာ မ်ား သိဒၶိေပါက္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ႏွင့္ အခု႔ အခါ ေတြ႕
လို႔ ရပါသလား ။ တကယ္ ေကာ ရွိေနပါသလား ဘုရား”
ဟု႔ ေလွ်ာက္ ထား ခဲ့ ဘူး သည္ ။

အဘိုး ဆရာေတာ္ႀကီး က ” ဒကာေတာ္ႀကီး တကယ္
ေတြ႕လို လွ်င္ ေရႊတိဂံု သို႔ တစ္ႏွစ္ ဝတ္မပ်က္ အဓိ႒ာန္
ယူပါ ။ ေတြ႕ ရပါ လိမ့္ မယ္ ။ ” ဟု႔ အမိန္႔ ရွိခဲ့ သည့္အ
တြက္ ” မပ်က္ မကြက္ ” သြား ေရာက္ အဓိ႒ာန္ အား
ထုပ္ ခဲ့ ရာ တကယ္ ပင္ ပထမံအဘ ႏွင့္ ေတြ႕ရၿပီး
အေစာင့္ အေရွာက္ ကို ေကာင္း စြာ ခံစားရပါသည္။

ပုတီး စိပ္နည္း
***********
နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ-
သမၺဳဒၶႆ ။
ပုတီး (၃) လံုး

ပါရမီ (၁၀) ပါး
************
ဒါနပါရမီ … သီလပါရမီ …နိကၡမပါရမီ….ပညာပါရမီ
ဝီရိယပါရမီ…. ခႏၲီပါရမီ…. သစၥာပါရမီ… အဓိ႒ာန္
ပါရမီ… ေမတၱာပါရမီ… ဥေပကၡာ ပါရမီ။
တစ္ပါး တစ္ လံုးခ် ပုတီး (၁၀) လံုး

စြန္႔ျခင္း (၅) ပါး
*************
ဓနပရိစၥာဂ …. ပု တၱပရိစၥာဂ…. ဘရိယ ပရိစၥာဂ
အဂၤ ပရိစၥာဂ….. ဇီဝိတ ပရိစၥာဂ …
တစ္ပါး တစ္ လံုး ခ် ပုတီး (၅) လံုး

စရိယ (၃) ပါး
***********
ေလာကတၱစရိယ…. ညာတတၳစရိယ… ဗုဒၶတၱစရိယ
တစ္ပါးတစ္လံုးခ် ပုတီး (၃) လံုး

ဉာဏ္ေတာ္ (၃)ပါး
**************
ပုေဗၺနိဝါသာ ႏုႆတိ…… ဒိဗၺစကၡဳ … အာသဝကၡယ
တစ္ပါး တစ္လံုးခ် ပုတီး (၃) လံုး

မာရ္ (၅) ပါး
************
ေဒဝပုတၱမာရ္…. ကိေလသ မာရ္…. ခႏၶ မာရ္
မစၥဳမာရ္ …. အဘိသခၤါရမာရ္
တစ္ပါး တစ္လံုးခ် ပုတီး (၅) လံုး

စိႏၲိ တံ သတၱသေခ်ၤယံ်

နဝ သေခ်ၤယ် ဝါစကံ

ကာယ ဝါစံ စတုခ်ာတံ

ဗုဒၶတၱံ သမုပါဂမိ (တစ္ပါး ပုတီး တစ္လံုးခ် ၄ လံုး )

ေဟတုပစၥေယာ …. မွ အဝိဂတ ပစၥေယာ တပါး
တစ္ လံုး ခ် (၂၄) လံုး

န…ေမာ…ဗု…. ဒၶါ….. ယ်….သိ….ဒၶိ
တပါး တစ္လံုး ခ် (၇) လံုး

အ…အာ…ဣ….ဤ…..ဥ….ဦ…..ဧ….,ၾသ
တပါး တစ္ လံုး ခ် (၈) လံုး

ဗ်ည္း (၃၃) လံုး တစ္ပါး တလံုး ခ် (၃၃) လံုး

အနိစၥ…. ဒုကၡ…. အနတၱ တပါး တစ္လံုးခ် (၃) လံုး

ပုတီး (၁၀၈) လံုး အံကိုက္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ေမြး ေန႔ ၿဂိဳလ္သက္ အလိုက္ စိပ္ရပါမည္။

ဥပမာ…. တနဂၤေႏြ သား သမီး ျဖစ္ပါက ပုတီး
(၆) ပတ္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

Credit to original uploader