ထြက္သြားသူေတြ ျပန္လာပါေစ

မည္သို့ျဖစ္သည္မသိပါ။ ကြ်န္မထံ ေဗဒင္လာေမးသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အိမ္ကလူထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာေျကာင့္ ေရာက္လာျကသူမ်ားပါသည္။ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နားျဖင့္ လူျပန္ေခၚသည့္ ကိစၥတြင္ ေအာင္ျမင္ျကေျကာင္း သတင္းျပန့္ကာ ကြ်န္မထံသို့ ေရာက္လာျကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အမွန္မွာ အဘဆရာျကီးမင္းသိခၤ ေျပာဖူးသည့္အတိုင္း ေဗဒင္ဆရာကိုယ္တိုင္က ကံေကာင္း ေနဖို့လည္း အေရးျကီးပါသည္။ေဗဒင္ဆရာ ကံေကာင္းေနလွ်င္ ေဟာသမွ် မွန္ေနတတ္ျပီး ေဗဒင္ ဆရာ ကံဆိုးေသာအခါမ်ားတြင္မူ ေဟာသမွ် မွားေလေတာ့သည္။

ကြ်န္မလည္း ကံေကာင္းေနေသာအခိုက္မ်ားနွင့္ လူျပန္ေခၚေသာအခိုက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ျပီး ေအာင္ ျမင္မႈနႈန္း မ်ားဟန္တူပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိတ္ကိုဓာတ္အုပ္ အားျကီးဟုတ္ ဆိုသည့္အတိုင္း ထြက္သြားသူ၏ မိတ္ကို ဓာတ္အုပ္ထားသည့္ နံပစၥည္းကို ထြက္သြားသူ၏ အိပ္ရာေအာက္တြင္ ထည့္ထားေပးျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ျပန္လာေစပါသည္။ အေရးအေျကာင္းရွိလွ်င္ အသံုးခ်နိုင္ျကေစရန္ ေရး ျပလိုက္ရပါသည္။

 

တနဂင္ေၷြသြားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ ပိေတာက္ညြန့္ ၁၂ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားလိုက္ပါ။

တနလၤ࿿ာသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ လက္ပံညြန့္ ၉ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ

အဂၤ࿿ါသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ သရက္ညြန့္ ၁၄ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ ကသစ္ ညြန့္ ၈ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ။

ျကာသပေတးသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ အင္ျကင္းညြန့္ ၃ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ။

ေသာျကာသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ ဆလပ္ညြန့္ ၇ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ။

စေနသားသမီး ထြက္သြား၍ ျပန္ေခၚလိုေသာ္ ရြက္ လွညြန့္ ၈ ညြန့္၊ အုန္း ၁ ညြန့္ကို အိပ္ရာေအာက္မွာ ထားအိပ္လိုက္ပါ။

 

ေအးခ်မ္းၿမိဳင္ (လိႈင္)