မီးကြင္းဂမုန္း

မီးဟူသည္ မေလာင္ခင္က တားရ၏။ ေလာင္ မွဆိုလွ်င္ မလြယ္ေတာ့။ မီးေသေအာင္ ၿငႇိမ္းသတ္ ရသည္မွာ နည္းလွ်င္ေတာ္၏။ မ်ားလွ်င္ကား တက္ တက္ေျပာင္တတ္ေတာ့၏။

သူခိုးခိုးလွ်င္ က်န္ႏိုင္ေသး၏။ မီးခိုးလွ်င္ (မီးေလာင္လွ်င္)မူကား ျပာမႈန္႔ပဲျပန္ရမည္ျဖစ္၏။

ယခုအခါ ပြင့္လင္း ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ေရာက္ လာၿပီျဖစ္၏။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ၾကရ၏။ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မီးသတ္ပံုး၊ ေရ၊ မီးသတ္ခ်ိတ္၊ ကပ္မ်ားလည္း ေဆာင္ထားၾက ရ၏။ တတ္ႏိုင္သူမ်ားအဖို႔ မီးသတ္ဘူးမ်ားဝယ္ယူ ေဆာင္ထားၾက၏။

ထို႔အတူ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေပး ႏို္င္ေသာ ဂမၻီရအစီအရင္မ်ားလည္း ရွိ၏။ ဆရာ ဇင္ေယာ္နီက မေနာမယဂ်ာနယ္တြင္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိ၏။

ယခု ကြ်ႏု္ပ္ေျပာျပလိုေတာ့ မီးေဘးႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအစီအရင္မွ အိမ္(သို႔) ၿခံေျမ၏ ေထာင့္ တြင္ မီးကြင္းဂမုန္းပင္ အနည္းဆံုး တစ္ပင္စီ စိုက္ ထားေစျခင္း ျဖစ္၏။ အိမ္/ၿခံေျမတို႔၏ ေထာင့္ေနရာ သည္လည္း အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာ မသန္႔ရွင္းေသာ   ေနရာေတာ့ မျဖစ္ေစရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂမုန္းတြင္ အေစာင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သိသူမ်ား ကား ထိုမီးကြင္းဂမုန္းကို ၿခံပတ္လည္ျပည့္ေအာင္ အိုးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ စိုက္ထားတတ္ၾက၏။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္။ ဧရာဝတီတိုင္း အသုတ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ျပာက်ေအာင္ ေလာင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ မီးေဘးတုန္းက ကန္ေတာ္ႀကီးလမ္း ဟုေခၚေသာ ေခ်ာင္ကေလးထဲတြင္ ဝါး႐ံုတစ္႐ံုပင္ မီးမကူးခဲ့ေသာ အိမ္တစ္အိမ္ရွိခဲ့ဖူး၏။ အိမ္မွာ ဓနိ မိုး၊ ထရံကာ ဝါးအိမ္သာ ျဖစ္ၿပီး ဝါးေတာအလယ္ တြင္ရွိ၍ ဝါးရြက္ေၾကြေလာင္စာမ်ားကား အျပည့္ရွိ ၏။

သို႔ေသာ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ေလာင္ၿမိဳက္ျပာက် သြားေစေသာ မီးညြန္႔မ်ားသည္ အဆိုပါအိမ္ႏွင့္ ဝါး ၿခံအတြင္း ဝါးရြက္တစ္ရြက္ကိုပင္ မီးမကူးဘဲ အကြက္ ကေလးျဖစ္ က်န္ေနေစခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တင္ျပ ခဲ့ေသာ မီးကြင္းဂမုန္းကို ၿခံစည္း႐ိုးပတ္လည္ ေျမ ႀကီးတြင္ အျပည့္စိုက္ထားခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ တြင္မွ သိခဲ့ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အိမ္ၿခံ၊ ေျမမ်ား မီးေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုပါက မီးကြင္းဂမုန္းပင္ကို ၿခံေထာင့္ေလးေထာင့္(သို႔) အိမ္ ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ ေျမ၌ျဖစ္ေစ၊ ပန္းအိုးျဖင့္ျဖစ္ ေစ စိုက္ပ်ိဳးထားႏိုင္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။

သေဗၺသတၲာ သမၺမဂၤလာ

ေဗဒင္ေက်ာင္းသားေဇယ်တု

(အယူေတာ္မဂၤလာ)

 

စကားခ်ပ္။   ။ မီးကြင္းဂမုန္း၏ အရြက္မ်ားအား ၾကက္သြန္ျဖဴျဖင့္ေၾကာ္စားျခင္းျဖင့္အလြန္ျပင္းထန္လွ ပါသည္ဆိုေသာ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ(ဝမ္းကိုက္ပိုး)ကို ခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ကင္းေစပါေၾကာင္း။

 

စာေရးသူ