ဘုရားကုိးဆူပူေဇာ္နည္း

ဘုရားကိုးဆူ ဆိုသည္မွာ (၁) ဘုရား (၂) ရွင္သာရိပုတၲရာ (၃) ရွင္ေမာဂၢလာန္ (၄) ရွင္ ေကာ႑ည (၅) ရွင္အာနႏၵာ (၆) ရွင္ဂဝံပတိ (၇) ရွင္ရာဟုလာ (၈) ရွင္ေရဝတ (၉) ရွင္ဥပါလိဟူ၍ ဘုရားတစ္ပါးႏွင့္ ရဟႏၲာရွစ္ပါးကိုေပါင္း၍ ပူေဇာ္ သည္ကို အစြဲျပဳကာ ဘုရား ကိုးဆူ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာကီဆရာတို႔ အသံုးျပဳေသာ (သံ-ဂံု-ပ-မ-ယ် ) ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ ေမေတၲယ် ဘုရားငါးဆူ၊ အာဋာနာနိယ သုတ္၌ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီး မိမိသိမီသမွ် ဘုရားကို ေလွ်ာက္ထားေသာ ဝိပႆီ၊ သိခီ၊ ေဝႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ ဘုရားခုနစ္ဆူ၊ ဘုရားႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ စသည္ ျဖင့္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေခၚေဝၚ အသံုးျပဳၾကသည္ လည္း ရွိေသး၏။ ယင္းဘုရားကိုးဆူ၌ ဘုရားတစ္ပါး ႏွင့္ ရဟႏၱာ ရွစ္ပါးျဖစ္၍ ဘုရားခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားကိုးဆူဆိုရာမွာ ျပ႒ာန္းေသာ ဘုရားကို အစြဲျပဳ ၍ ပဓာနနည္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း (သို႔) ဘုရား ႏွင့္ ရဟႏၱာကား ဒကၡိေဏယ်ပူဇာရဟ (ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံယူထိုက္သျဖင့္ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ) လကၡဏာခ်င္းတူရကား ေနတၲိပါဠိေတာ္၊ ဟာရ ၁၆ ပါးတြင္ ျပဆိုအပ္ေသာ လကၡဏာဟာရနည္းအား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၱာကို ဘုရားႏွင့္ အတူထား၍ ဘုရားကိုးဆူ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ယူခဲ့ေသာ္ ယင္း ရဟႏၱာရွစ္ပါးသာမဟုတ္ ရဟႏၱာ အမ်ားကိုပင္ ဘုရား ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ယူသင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ယူသင့္ေသာ္လည္း ရဟႏၱာ အမ်ားကိုမယူဘဲ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ အေနအထားျဖင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ယင္းရဟႏၱာရွစ္ပါးကိုသာ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ရာ၌ ယူအပ္ေလသည္။

ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္ေသာ အေလ့အထမွာ လည္း သကၠရာဇ္ ၇၆၇ ခုႏွစ္ေလာက္က ဇင္းမယ္ ျပည္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ ေႏွာင့္ယွက္လာေသာအခါ ရြတ္ ဖတ္ နာယူသူတို႔ကို ေဘးႀကီးမွ လြတ္ကင္းေအးခ်မ္း ရန္ ရွင္သီလဝံသ ေရးသားအပ္ေသာ ဥပၸါတသႏၱိ က်မ္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပိဋကတ္ေတာ္၌ ကြ်မ္း က်င္လိမၼာေသာ ဆရာေတာ္တို႔ညႊန္ၾကားစီမံခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာဟန္ တူသည္။ အေၾကာင္းကား ဘုရား ကိုးဆူပူေဇာ္ရာ၌ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ဥပၸါတသႏၱိက်မ္းကို ရြတ္ ဖတ္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တစ္ေၾကာင္းလည္း ဇင္းမယ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေရွးအခါကပင္ (၁) တနဂၤေႏြ (၂) တနလၤာ (၃)အဂၤါ (၄) ဗုဒၶဟူး (၅) စေန (၆) ၾကာသပေတး (၇) ရာဟု (၈) ေသာၾကာ (၉) ကိတ္ဟူေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ကိုးလံုးကို ပူေဇာ္ေသာ အေလ့အထ ရွိခဲ့ဟန္တူသည္။ နကၡတ္ေဗဒင္ကို အယူအဆရွိေသာသူတိုင္း ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးကို ေစာင့္ ေသာ နတ္တို႔တြင္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ ေသာမၿဂိဳဟ္ေလးလံုးကို ေစာင့္ေသာ နတ္တို႔သည္ မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးတတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ယူဆၾကသည့္အတိုင္း မေကာင္းက်ိဳး ေပ်ာက္၍ ေကာင္းက်ိဳးေရာက္ေအာင္ ပူေဇာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဥပၸါတသႏၱိက်မ္းေပၚၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ သကၠရာဇ္ ၉၁၉ ခုသို႔ေရာက္ေသာ အခါ ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္မ်ား မင္းတရားႀကီးသည္ ဇင္းမယ္ကို ေအာင္ႏိုင္၍ သားေတာ္ ေနာ္ရထာကို ဇင္းမယ္ဘုရင္အျဖစ္ လႊဲအပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ထိုအ ခါ ပိဋကတ္ေတာ္မွစ၍ စာေပက်မ္းဂန္ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ ယင္း ဘုရင္လက္ထက္ ပိဋကတ္ေတာ္၌ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာ ေသာ ဆရာေတာ္တို႔သည္ ဤဇင္းမယ္ျပည္၌ ၿဂိဳဟ္ ႀကီးကိုးလံုးကို ပူေဇာ္ၾကသည္ကား ေလာကီအက်ိဳး မွ်သာ ရည္ရြယ္ၾကသည္။ တပည့္လိမၼာသည္ ဆရာ ကို သရက္ပင္ရင္း၌ ေရခ်ိဳးေစသျဖင့္ ဆရာေရခ်ိဳး ျခင္းကိစၥ သရက္ပင္ ေရေလာင္းျခင္းကိစၥ ႏွစ္ကိစၥ ၿပီးေစေသာ (အတၳေသဝနဂ႐ု သိနန) နည္းျဖင့္အ က်ိဳး စီးပြားမ်ားရာသကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုး ပူေဇာ္ ရာဝယ္ ဘုရားကိုးဆူကို ထည့္သြင္းပူေဇာ္ေစရလွ်င္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုး ပူေဇာ္ျခင္းကိစၥ ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္ ျခင္းကိစၥ ႏွစ္ကိစၥၿပီးေစ၍ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရာ သည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူျပည္သား တို႔အား ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဘုရားကိုးဆူ ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ပူေဇာ္ရန္ စီမံေပးၾကသည္။ထိုအခါကစ၍ ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္ရန္ စီမံေပးၾက သည္။ ထိုအခါကစ၍ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ျခင္းအ ေလ့အထ ျဖစ္ေပၚလာဟန္ တူသည္။ ေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာကာ ယေန႔ထက္တိုင္ ပူေဇာ္လ်က္ ရွိေလသည္။ ပူေဇာ္လာေသာအခါ ဘုရားကိုးဆူထား ရန္ အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ဘုရားကို လူနတ္တို႔ဆရာ ရဟန္းသံဃာတို႔ အႀကီး အမွဴးျဖစ္၍ အလယ္ဗဟိုအရပ္၌ ထားရ သည္။

(၂) ရွင္သာရိပုတၱရာကို ဘုရား၏ လက္ယာေတာ္ရံ ျဖစ္၍ ေတာင္အရပ္၌ ထားရသည္။

(၃) ရွင္ေမာဂၢလန္ကို ဘုရား၏ လက္ဝဲေတာ္ရံျဖစ္၍ ေျမာက္အရပ္၌ ထားရသည္။

(၄) ရွင္ေကာ႑ညကို ရဟႏၱာရွစ္ပါးတြင္ သိကၡာဝါ အႀကီးအဆံုးျဖစ္၍ အေရွ႕အရပ္၌ ထားရသည္။

(၅) ရွင္အာနႏၵာကို ဘုရား၏ အလုပ္အေကြ်း ေနာက္ ေတာ္ပါျဖစ္၍ အေနာက္အရပ္၌ ထားရသည္။

(၆) ရွင္ဂဝံပတိကို ရာဟုၿဂိဳဟ္၏ အရွင္ျဖစ္၍ ရာဟု ၿဂိဳဟ္တည္ေနရာ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္၌ ထားရ သည္။ (ဂဝံပတိ၌ ေဂါသဒၵါ ႏြားအနက္ကိုရသည္။ ပသုသဒၵါလည္း ႏြားအနက္ႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္အနက္ကို ရသည္။ ရာဟုၿဂိဳဟ္အနက္ကိုရေသာ ပသုသဒၵါသည္ ေဂါသဒၵါကဲ့သို႔ ႏြားအနက္ကိုလည္း ရေသာေၾကာင့္ ေဂါသဒၵါလည္း ႏြားအနက္ သာမဟုတ္ ရာဟုၿဂိဳဟ္ အနက္ ကိုလည္း ရနိုင္သည္။ ထိုအတြက္ ဂဝံပတိသ ဒၵါသည္ ရာဟုၿဂိဳဟ္အရွင္ဟု ဆိုပါသည္)

(၇) ရွင္ရာဟုလာကို ရဟႏၱာရွစ္ပါးတြင္ သိဆာဝါန ငယ္ဆံုးျဖစ္၍ အသက္အငယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္တည္ေနရာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္၌ ထားရသည္။

(၈) ရွင္ေရဝတကို ရွင္သာရိပုတၲရာ၏ ညီေတာ္ရင္း ျဖစ္၍ ရွင္သာရိပုတၲရာ၏အနီး အေရွ႕ေတာ္အရပ္၌ ထားရသည္။

(၉) ရွင္ဥပါလိကို ဝိနည္းကို ဆံုးျဖတ္ရေသာ ဝိနည္း ဓိုရ္ျဖစ္၍ ေရွးအခါကတရားသူႀကီး ျဖစ္ဖူးေသာ စေန ၿဂိဳဟ္ တည္ေနရာ အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ ထားရ သည္။

ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ရာ၌ ဘုရားကိုးဆူ သက္ သက္လည္း ပူေဇာ္ႏိုင္သည္။ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးႏွင့္ တစ္ေနရာတည္း တြဲဖက္၍လည္း ပူေဇာ္ႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာစီခြဲ၍လည္း ပူေဇာ္ႏိုင္သည္။ ပူေဇာ္ေသာ အခါ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးကို ထားရန္မွာ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို အေရွ႕အရပ္၌ ထားရသည္။

တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို အေရွ႕အရပ္၌ ထားရသည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို အေရွ႕ေတာင္အရပ္၌ ထားရသည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ကို ေတာင္အရပ္၌ ထားရသည္။

စေနၿဂိဳဟ္ကို အေနာက္ေတာင္အရပ္၌ ထားရ သည္။

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို အေနာက္အရပ္၌ ထားရ သည္။

ရာဟုၿဂိဳဟ္ကို အေနာက္ေျမာက္အရပ္၌ ထား ရသည္။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ကို ေျမာက္အရပ္၌ ထားရသည္။

ကိတ္ၿဂိဳဟ္ကို အလယ္ဗဟိုအရပ္၌ ထားရသည္။

ဘုရားကိုးဆူႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးကို ပူေဇာ္ ရာ၌ ပိုမိုစံုလင္ေအာင္ ထည့္သြင္းလိုလွ်င္ (၁) သူရ ႆတီ (၂) စႏၵီ (၃) ပရမီသြာ (၄) မဟာပိႏၷဲ (၅) ေဂါရမႏၲ နတ္မင္းႀကီးငါးပါးႏွင့္ (၆) ႐ုကၡစိုး (၇) ဘုမၼစိုး (၈) အာကာသစိုး (၉) အိမ္ေစာင့္နတ္ဟူ၍ နတ္ကိုးပါးကို ထည့္သြင္းႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ထည့္သြင္းလွ်င္ ဘုရားကိုးဆူ ကိုးပြဲအစံုအလင္၊ ၿဂိဳဟ္ ႀကီးကိုးလံုး ကိုးပြဲအစံုအလင္၊ နတ္ကိုးပါး ကိုးပြဲ အစံုအလင္ အားလံုး ၂၇ ပြဲ ျပင္ရသည္။ ဒါနစု၊ စုစုျမားေျမာင္၊ ေက်ာင္းေဆာင္ဆီမီး၊ တံခြန္ထီးႏွင့္၊ သစ္သီးသံုးေထြ၊ မေသြေရခ်မ္း၊ ပန္းလည္းသံုးပါး၊ မုန္႔ကားျဖဴနီ၊ ယိုစံုစီႏွင့္ တလီအံ့ေလာက္၊ ေပါက္ ေပါက္ခ်ိဳျဖဳန္း၊ ႀကံအုန္းငွက္ေပ်ာ၊ ခ်ိဳေမာႏွစ္သက္၊ လက္ဖက္ကြမ္းယာ၊ သုဓာစံုလင္၊ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ ဟု ေရွးဆရာႀကီးမ်ား စပ္ဆိုထားသည့္ အတိုင္းပါ။ ဆြမ္းခ်က္ရန္ အစီအစဥ္မွာ ဆန္က်ိဳးမပါ ဆန္သစ္ ဆန္ေကာင္းကို ကိုးနဝင္းေၾက၊ ခ်က္လိုသေလာက္ ကိုးခြက္ခ်င့္၍ ကိုးႀကိမ္ေဆး၊ မခ်က္ဘူးေသးေသာ အိုးသစ္တြင္ထည့္၍ ဆီးသားထင္း၊ ဆီးသားေယာက္မ သို႔မဟုတ္ သန္႔ေသာ ထင္းေယာက္မ ဖိုခေနာက္ကို ဂဠဳန္႐ုပ္၊ နဂါး႐ုပ္၊ ျခေသၤ့႐ုပ္ခံ၍ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္ ဆြမ္းကပ္မီ မတူးမျခစ္ေအာင္ ခ်က္ရမည္။

ဆြမ္းခ်က္ေသာေနရာကို သန္႔ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ ၍ သဲျဖဴခင္းရာဇမတ္ကာ၊ အထက္က ပိတ္မ်က္ႏွာ ၾကက္ၾကက္၊ ေထာင့္ေလးေထာင့္ႏွင့္ အလယ္မီး ထြန္း ေထာင့္ေလးေထာင့္၌ ငွက္ေပ်ာအုန္းစိုက္ ရာဇ မတ္ေပၚတြင္ တံခြန္ ကုကၠား ၾကက္လွ်ာ ထီး တံခြန္ စိုက္ရမည္။

ဆြမ္းခ်က္မည့္သူ ေစာေစာထ ေရခ်ိဳး၊ ေခါင္း ေလွ်ာ္၊ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ဝတ္၊ ငါးပါးသီလခံၿပီး ရာဇ မတ္အတြင္းဝင္ မင္းကိုးခ်ည္(ပရိတ္ခ်ည္) ပတ္မိ ေအာင္ပတ္၊ ဆြမ္းမက်က္မီ အျပင္မထြက္ႏွင့္။ ဆြမ္း က်က္မွ အျပင္ထြက္ရမည္။ ပြဲျပင္ရန္အစီအစဥ္မွာ ေက်ာင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ စားပြဲႀကီး၊ ဆီမီးဖေယာင္း တိုင္၊ ထီး၊ တံခြန္၊ ကုကၠား၊ ၾကက္လွ်ာ၊ သစ္သီးသံုး မ်ိဳး၊ ပန္းသံုးမ်ိဳး၊ ယိုသံုးမ်ိဳး၊ မံု႔ျဖဴ၊ မံု႔နီ၊ ေပါက္ေပါက္၊ ႀကံ၊ အုန္းငွက္ေပ်ာ၊ လက္ဖက္၊ ကြမ္းယာ၊ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း စံုလင္ေအာင္ စီစဥ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ စြမ္းႏိုင္သေလာက္ စီစဥ္ႏိုင္သည္။ ပြဲျပင္ရာ၌ ဘုရား ကိုးဆူအတြက္ ကိုးပြဲအစံုအလင္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုး အတြက္ ကိုးပြဲအစံုအလင္၊ နတ္ကိုးပါးအတြက္ ကိုးပြဲ အစံုအလင္ ညဥ့္ဦးက ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ဆြမ္းပြဲကို နံနက္ အ႐ုဏ္တက္မွ ျပင္ဆင္ရမည္။

ပူေဇာ္ပံု အစီအစဥ္မွာ ေရွးဦးစြာ ခြင့္ပန္ေသာ အေနျဖင့္ ညဥ့္ဦးယံဘုရားပင့္၊ ေနာက္အ႐ုဏ္တက္ ေသာအခါ ထပ္၍ ဘုရားပင့္ၿပီးလွ်င္ ရဟႏၱာရွစ္ပါးကို အစဥ္အတိုင္းပင့္၊ ပူေဇာ္၊ ဆုေတာင္း၊ ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေပးေဝရမည္။ ေနာက္ၿဂိဳဟ္ႀကီး ကိုးလံုးႏွင့္ နတ္ ကိုးပါးကိုလည္း ထိုအစီအစဥ္အတိုင္းပင့္ ပူေဇာ္ ဆု ေတာင္း။ ေနာက္ၿဂိဳဟ္ႀကီး ကိုးလံုးကို အစဥ္အတိုင္း ျပန္ပို႔ရမည္။

ဟန္ထက္ေစာ

မွီျငမ္း။   ။ (၁) သဇၨနဝိလာသနီက်မ္း (က်ီးသဲေလး ထပ္ဆရာေတာ္)

(၂) ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာခ်က္မ်ား