ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ သူခိုးမ်ား

မိတ္ေဆြတို႔သည္ သူတစ္ပါး၏ ေရႊေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သတၱ၀ါတိုု႔အား ခိုးယူခဲ့ဖူးပါသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အခိုးခံရဖူးပါသလား။ ကြၽႏု္ပ္၏ဘ၀တြင္မူ သူခိုးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေလသည္။

သူခိုးဟုဆိုရာတြင္ သူတစ္ပါး၏ ေငြတစ္မတ္ တန္ဖိုးႏွင့္ ေငြတမတ္တန္ဖိုးအထက္ရွိေသာ ေရႊေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သတၱ၀ါတို႔ကို ပိုင္ရွင္မသိလိုက္ရဘဲ ေရြ႕ေျပာင္း သယ္ယူ အသံုးခ်ေသာသူဟုဆိုၾက၏။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ သူခိုးတစ္ေယာက္ လံုးလံုးျဖစ္ခဲ့ဖူးေပလိမ့္မည္။

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သူတစ္ပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ပိုင္ရွင္မသိမရွိဘဲလ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္၍ အသံုးခ်မိေကာင္းမိေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိျခင္း၊ ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္၏အက်ဳိး၊ ကြၽႏု္ပ္၏ အက်ဳိး၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ အက်ဳိး၊ အမ်ား၏ ေကာင္း က်ဳိးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္က သံသယ ကင္းရွင္းခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သူခိုးဟူ၍ မယူဆႏိုင္ေကာင္းပါ။

ကြၽႏု္ပ္၏အသိတစ္ခုတြင္ စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀င္သူခိုးႀကီး ငတက္ျပား၏ သာဓကတစ္ခုက အၿမဲကိန္းေအာင္းေနလ်က္ ရွိေနပါသည္။ သူခိုးႀကီး ငတက္ျပားသည္ ဘုရင္၏ဘဏၭာမ်ားကိုခိုးယူ၍ ထို တိုင္းျပည္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ မရွိဆင္းရဲႏြမ္း ပါးသူမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္ဟူ၍ သိခဲ့ရပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူခိုးႀကီးငတက္ျပားအား ဘုရင္၏ အမႈထမ္းမ်ားက ဖမ္းမိသြားခဲ့ၿပီး ဘုရင္၏ ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္သြင္းခဲ့ေလ၏။ ထိုအခါ ဘုရင္ႀကီးက ငတက္ျပားသူခိုးသည္ မင္း၏ ဘဏၭာအား အႀကိမ္ ႀကိမ္ ခိုးယူခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္  ေသဒဏ္ ျပစ္မိန္႔ ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေသဒဏ္ျပစ္မိန္႔ မခ်မီ လိုရာဆု ေတာင္းေစခဲ့ရာ သူခိုးႀကီးငတက္ျပားသည္ ဘုရင္ ႀကီး၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီးအား အလိုရွိေၾကာင္း ဆုေတာ္အျဖစ္ေပးသနားပါရန္ ရဲ၀ံ့စြာ ေလွ်ာက္တင္ ေတာင္းခံေလသည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါ အမႈကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနေသာ ပရိသတ္ အေပါင္းမွာ အံ့အားသင့္လ်က္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ျပင္းထန္စြာ အမ်က္ေတာ္စူးရွၿပီး ငတက္ျပားအား ေသဒဏ္ေသမိန္႔ အျမန္ဆံုးခ်ေပမည္ဟု ထင္ၾကေလ သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္ႀကီး၏ အသိဥာဏ္တြင္ လြန္စြာ သတၱိေကာင္းေသာ ငတက္ျပားပါတကား၊ သူ၏ ရပိုင္ခြင့္ကို အခ်ိန္အခါႏွင့္အညီ ထုတ္ေဖာ္၍ ရဲ၀ံ့စြာ ေတာင္းခံဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေယာက်္ား ေကာင္းပါတကား။ ဤကဲ့သို႔ သတၱိႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မေၾကာက္မရြံ႕ ေယာက်္ားတစ္ဦးအား မိမိ၏လက္ ထက္တြင္ အခ်ည္းႏွီးမေသစိမ့္ျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ငတက္ျပား၏ ခုိးမႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ခံသမုိင္း မ်ားမွလည္း သူ၏ကိုယ္က်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ မဟုတ္၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းသိ ေနခဲ့သျဖင့္လည္းေကာင္း ေသမိန္႔ေသဒဏ္မခ်မွတ္ သည့္အျပင္ ဘ႑ာထိန္း၊ ေငြတိုက္စိုးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္ဖတ္႐ႈေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရဖူးေလ၏။ ထိုအခါ ကြၽႏု္ပ္၏ ဇာတ္လိုက္ သူခိုးႀကီးငတက္ျပားမွာ ဘ႑ာစိုးႀကီး(ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး)တစ္ပါး ျဖစ္သြားခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ကြၽႏု္ပ္သည္ မိမိ၏သက္တမ္း ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း၌ သူခိုး ခိုးျခင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ရဖူးသူ ျဖစ္ေလသည္။ ဘ၀၏ တစ္ႀကိမ္ေသာအခါတြင္ သူခိုးခိုးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္အဖို႔ ေနာင္ သံသရာအထိ အသိတရား ကိန္းဖြယ္ရာအျဖစ္ အပ်က္ တစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္သည္ ကြၽႏု္ပ္၏မိသားစုျပႆနာမ်ား၊ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားရွိ၍ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ညစ္ ဖြယ္ရာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္လ်က္ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြား ေရာက္၍ စိတ္ညစ္ေျဖေဖ်ာက္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ သ၌ ကြၽႏု္ပ္၏ အိမ္တြင္ နံနက္တိုင္း ထမင္းဟင္းမ်ား ထည့္ေပးေနၾကျဖစ္ေသာ စတီးလ္ငါးဆင့္ခ်ဳိင့္ႀကီး မွာ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားေလ၏။ ထိုေန႔ မတိုင္ခင္ညတြင္ ကြၽႏု္ပ္၏ ဇနီးျဖစ္သူ၏ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက တပည့္မေလးသည္ သူ၏အိမ္ႏွင့္ စိတ္ဆိုး လာသည္ဟုဆိုၿပီး သူမ၏အိမ္မွဆင္းလာ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၏အိမ္တြင္ ညအိပ္ညေန ေနခဲ့သည္။ နံနက္ေစာ ေစာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔မိသားစု အိပ္ရာမွ မႏိုးမီ သူမ သည္ သူမ အလုပ္ဆင္းရာဌာနသို႔ ထြက္သြားႏွင့္ေလ သည္။ ယခင္ကလည္း သြားေနက် လာေနက်ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး ပစၥည္းပစၥယ်မ်ား ေပ်ာက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသျဖင့္ သူမအား အိမ္သား အားလံုးကပင္ သံသယမရွိခဲ့။ သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္ရပ္အေပၚတြင္ ကြၽႏု္ပ္အဖို႔ သူမ အေပၚ သံသယရွိေနသျဖင့္ ဇနီးသည္အား ေျပာဆို ရာ၌ ဇနီးသည္မွာ သူမ၏တပည့္ဘက္မွ ခါးခါးသီး သီး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ဇနီးသည္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ား ၾကေလေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္သည္ လြန္စြာစိတ္  ၿငီးျငဴလ်က္ စိတ္ညစ္ေျပေပ်ာက္မႈအလို႔ငွာ ထံုးစံ အတိုင္းပင္ ကြၽႏု္ပ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ပိႏၷဲပင္ေအာက္ရွိ ကြပ္ပ်စ္တြင္ ပက္လက္လွန္ၿပီး စိတ္ညစ္ေျဖေနမိေလ ေတာ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းေပၚမွဆင္း လာေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္ကို ေတြ႕ရွိသြားၿပီး ကြၽႏု္ပ္စိတ္ ညစ္ၿငီးျငဴလာခဲ့မွန္း ရိပ္မိသျဖင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေမးျမန္းေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္ အစအဆံုး ေလွ်ာက္တင္မိေလ၏။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ မထင္မွတ္ေသာ အသိသံေ၀ဂ ရစရာ တရားစကားမ်ားကို ဓမဒိ႒ာန္က်က် ၾကားနာ ရေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ –

“ကဲ ဒကာႀကီး ေအာင္စိန္ေရ က်ဳပ္ဒီေန႔ပဲ ေက်ာင္းက ကပၸိယႀကီးဦးေကာင္းကို အာမခံနဲ႔ ရဲစ ခန္းက ျပန္ထုတ္လာခဲ့ရတယ္။ အျဖစ္က ဒီလိုကြယ့္။ ဟိုးတျမန္ေန႔ ဥပုသ္ေန႔က ဦးဇင္းေက်ာင္းမွာ သီလ ယူတရားနာ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကတဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ထဲက ဒကာမႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ဆြမ္းခ်ဳိင့္ေပ်ာက္သြား တယ္ကြယ့္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆြမ္းခ်ဳိင့္ ေပ်ာက္တဲ့ ဒကာမႀကီးက ကပၸိယႀကီးဦးေကာင္းကို သူခိုးလို႔ စြပ္စြဲတယ္” “မရွိခိုးခုိး၊ မလွစုန္းယိုး” ဆိုခဲ့ၾကသလိုမ်ဳိးေပါ့။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးဇင္းနဲ႔ က်န္တဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက ဆြမ္းခ်ဳိင့္ေပ်ာက္ သြားခဲ့တဲ့ ဒကာမႀကီးကို ကိစၥ၀ိစၥေျပၿငိမ္းေစဖို႔ ေဖ်ာင္းဖ်ၾကတယ္။ အေလ်ာ္ျပန္ေပးပါ့မယ္လို႔ ၀ိုင္း ေျပာဆိုၾကတာကို လက္မခံဘဲ ရဲစခန္းသြားတိုင္ပါ ေရာလားကြယ္။ ရဲေတြေရာက္လာၿပီး ကပၸိယႀကီး ဦးေကာင္းကို ဖမ္းသြားတာေပါ့ကြယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကပၸိယႀကီး ဦးေကာင္းခင္ဗ်ာ ရဲစခန္းမွာ အခ်ဳပ္ခံ ေနရတယ္။ ဦးဇင္းလည္း မေနသာေတာ့ဘဲ ႐ံုး ေရာက္၊ ဂတ္ေရာက္နဲ႔ ဒီေန႔ေတာ့ ကပၸိယႀကီး ဦးေကာင္းကို အာမခံနဲ႔ ရဲစခန္းကေန ေက်ာင္းကို ျပန္ေခၚလာခဲ့ရတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ ၿမိဳ႕တြင္း ေက်ာင္း ထိုင္ ဘုန္းႀကီးေတြဟာ ရပ္ရြာထဲက ဒကာ၊ ဒကာမ ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းထဲမွာရွိတဲ့ ကပၸိယ၊ ဦးဇင္း၊ ကိုရင္၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သိုင္း၀ိုင္းေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ခုဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ၾကၿပီ ဆိုေတာ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ေနရာမွာ ဒကာႀကီး အစား၀င္ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ဆံုးျဖတ္ ဖို႔ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မယ္ဆိုတာကို။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္း ဆံုးကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့။ မွားလည္း ခံရမွာေပါ့။ အဲဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ၀ဋ္ေၾကြးပဲကြယ့္။ ဒကာမႀကီးကလည္း အတိတ္ တစ္ခ်ိန္က သူတစ္ပါးရဲ႕ ဆြမ္းခ်ဳိင့္ကို ေပ်ာက္ဆံုး ေအာင္လုပ္ခဲ့သလို ကပၸိယႀကီး ဦးေကာင္းကလည္း အတိတ္တစ္ခ်ိန္က သူတစ္ပါးကို မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲခဲ့လု႔ိ ယခု သူ႕ကို ျပန္လည္စြပ္စြဲခံရတာပဲ။ ဦးဇင္းမွာလည္း တစ္ခ်ိန္က သူတစ္ပါးရဲ႕ ဘုန္းတန္ ခိုးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို က်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ စိတ္အ ေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာေပးမိခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု လို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေတြနဲ႔ ၀ဋ္လည္ခံရတာ ပဲကြယ့္။ ဒါလည္း ဘုရားေဟာက်မ္းဂန္ပါပဲ။ ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးတဲ့ကြယ့္။ ခုဒကာႀကီးရဲ႕ စတီးလ္ငါးဆင့္ ခ်ဳိင့္ႀကီး အခိုးခံရတာဟာလည္း အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ဒကာႀကီးဟာ သူတစ္ပါးခ်ဳိင့္ကို ခိုးယူခဲ့မိလို႔ပဲကြယ္”

ကြၽႏု္ပ္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာျပေနေသာ  တရားဓမၼႏွင့္ယွဥ္သည့္စကားမ်ားအဆံုးတြင္ အေတြး မ်ားစြာျဖင့္ ဆင္ျခင္ေနမိ၏။ ဤေနရာေဒသသည္  ပကတိေအးၿငိမ္းဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ၿငီးျငဴေလ့ရွိသည့္ အခါတိုင္း ေအးခ်မ္းရာ မွီခို ရာျဖစ္ေသာ ဤသာသနာ့နယ္ေျမ ေက်ာင္းသခၤန္း၏ ဘုရားရိပ္၊ တရားရိပ္သို႔ မၾကာခဏလာေရာက္မွီတင္း ေနရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ဋ္ေၾကြးရွိပါက မည္သည့္ ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ အပူအပင္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလိုက္ရေတာ့၏။ ေအးၿငိမ္းဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဘုရားရိပ္၊ တရားရိပ္၊ သံဃာရိပ္တြင္ပင္လွ်င္ ေလာက ဓမၼတာအရ အပူအပင္ႏွင့္မကင္းေသာ ၀ဋ္ ေၾကြး မ်ားရွိေနပါသည္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ က်င္လည္ က်က္စားေနေသာ လူမႈနယ္ပယ္၏ အလႊာစံုမ်ားမွာ  ျဖင့္ ေျပာျပဖြယ္ရာပင္ မရွိေခ်။

ထိုသို႔ ဆင္ျခင္မိေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေနာင္သံသရာ ဘ၀၀ဋ္ေၾကြးမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕လာမိ ေလေတာ့သည္။ သူတစ္ပါး၏ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာပစၥည္း၊ သတၱ၀ါတို႔အား ေငြတစ္မတ္မွ်သာ တန္ဖိုးရွိေစ။ ခိုးယူသံုးစြဲျခင္း အလုပ္ကိုျဖင့္ မလုပ္၀ံ့ေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကြၽႏု္ပ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ သတၱ၀ါ မ်ားကိုျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္အခိုးခံရဖြယ္ ၀ဋ္ေၾကြးပါလာခဲ့လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ ေပးဆပ္ရေပလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ အခိုးခံရဖြယ္ရွိေပဦးမည္ ထင္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ ရလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္ သည္ ယခုအခါ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါေတာ့ေခ်။ ကြၽႏု္ပ္၏ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နီးစပ္ရာ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ေဆြမ်ဳိး၊ တပည့္တပန္း မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေလၿပီ။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္၏ မူလဗီဇသည္ သံသယအားႀကီးသူျဖစ္ေလသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာၿပီျဖစ္၍ သတိႏွင့္ ေနသည့္ၾကားမွပင္ ေလာဘစိတ္မ်ားမႊန္ၿပီး သံသယစိတ္ေတြ အားႀကီး လာတတ္၏။ တစ္ပါးသူတို႔၏ အေပၚတြင္လည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ တျဖည္းျဖည္းနည္းပါလာသည္။ ေရွးပညာရွိတို႔၏ ဥစၥာကံေစာင့္၊ ကံကံ၏အက်ဳိး၊ ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းသည္ဆိုသည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကိုပင္ သတိမထားမိေအာင္ျဖစ္မိ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ၏ မွတ္Óာဏ္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ၿပီး မိမိ၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အထားအသိုေနရာမွားျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္မမွတ္မိျခင္း၊ သတိေမ့ ေလ်ာ့၊ အသိမ္းအဆည္းလြန္၍ ရွာမေတြ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မိမိအား အနီးကပ္ အကူအညီေပး၍ ၀တ္ ႀကီး၀တ္ငယ္ ျပဳေနသူမ်ားအေပၚတြင္ပင္ သံသယ အေတြးမ်ား ေတြးေနတတ္ေလသည္။

ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္၏ေရႊေငြ၊ ဥစၥာ ပစၥည္း၊ သတၱ၀ါတို႔သည္ အခ်ိန္မေရြး ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး တို႔ ဖ်က္စီးႏိုင္ျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ ပ်က္စီးသြား ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ကံကုန္၊ သက္တမ္းကုန္၍ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္၏ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ခြာထားခဲ့ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္သည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ခ်လိုက္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္အား အနီးကပ္ အကူအညီေပး၍ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳေန သူမ်ားအေပၚ သံသယကင္းစြာျဖင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ပါေတာ့မည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ကြၽႏု္ပ္ မသိေစဘဲ ခိုးယူသံုးစြဲပါက ကြၽႏု္ပ္၏ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ေၾကြးကို ေပးဆပ္ရျခင္း ဟူ၍ …။

ခ်မ္းသာျခင္းကို ရၾကပါေစ …

ေဌးေအာင္စိန္(အင္းမ)