ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္ျဖစ္ဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္ေလ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုး အိမ္ထဲတြင္ ေဒါသမ်ား ကိန္းဝပ္တည္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထိုေဒါသအျမစ္ ေဒါသ၏ အပြားျဖစ္ ေသာ ေဒါမနသကလည္း ပူးတြဲကပ္ၿငိေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရန္ျဖစ္ၾကသည့္အခါ ေဒါသ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒါမနသေၾကာင့္လည္း ေကာင္းရန္ျဖစ္ၾက၏။ အဓိက အေျခခံအေၾကာင္း တရားအားျဖင့္ ေဒါသေၾကာင့္ပင္ ရန္ျဖစ္ၾက၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးဟာဒယတြင္ ေဒါသမရွိသည့္အ ခါေရာက္ခဲ့လွ်င္ ေဒါသ၏ အပြားျဖစ္ေသာ ေဒါမန သသည္လည္း ရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔သည္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္၊ ရန္မျဖစ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ ေလသည္။

ေဒါသဟူသည္ မိမိအလိုအတိုင္း မျပည့္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေဒါမနသသည္ မိမိ၏ေကာင္းေစလို  ေသာ ဆႏၵကို လိုက္နာ နားလည္မေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ေဒါသသည္ ေလာဘကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚသည္။ ေဒါမနသသည္ ေစတနာကို အေျခခံ ၍ ျဖစ္တတ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၏အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ အခြင့္အေရး၊ မိသား စုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို တစ္ပါးသူက ထိပါး လာခဲ့လွ်င္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္၍ ရန္ျဖစ္ၾက မည္ျဖစ္ သည္။ ေလာဘကို အေျခခံ ေသာ ေဒါသအေလ်ာက္ ရန္ ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသိုင္းအ ဝိုင္းရွိ တိရစၦာန္ကေလးမ်ားမွ အစ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေကာင္း ေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ ရြက္ေပးေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ လိုက္နာ၍ နားလည္လက္ ခံမေပး ေသာအခါ ေဒါမနသမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ၿပီး ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တို႔ျဖင့္ပင္ ရန္မူ ေသာ ပံုသဏၭာန္ မ်ားျဖစ္ေပၚၾကရေလ သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေလာကႀကီးတြင္ ေျပာ ႐ိုးေျပာ စဥ္မ်ားရွိၾက၏။ သူကျဖင့္ စေနသား ျဖစ္၍ စိတ္ႀကီးသည္၊ သူကျဖင့္ ဗုဒၶဟူးသားျဖစ္ ၍ ႐ွဴး႐ွဴးဒိုင္းဒိုင္း ရွိသည္။ သူကျဖင့္ တနဂၤေႏြ သားျဖစ္၍ ပူပူဆူဆူ ႀကိဳက္သည္။ သူက တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး  ေသာၾကာ၊ ရာဟု စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္မခံျဖစ္ၾကသည္။ ေန တက္၊ ေရတက္ဖြား ေသာေၾကာင့္ စိတ္ျမန္သည္။ ဘီလူးနကၡတ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘီလူးကဲ့သို႔ ၾကမ္း တမ္းသည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာ႐ိုးေျပာစဥ္အရ ေျပာ ေနၾကေသာ္လည္း မူလအေၾကာင္းတရားမွာ ေဒါသ တရားေၾကာင့္သာ ရန္လိုၾကျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရပါသည္။ ေဒါသေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ၾကသည့္အခါ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာတို႔ကို ႐ိုင္းျပစြာ ထင္ရွား ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ေဒါမနသေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ရန္မ်ားမွာမူ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒါသအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ ရန္မ်ား ကဲ့သို႔ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူ အရာ မထင္ရွားေသာ္လည္း ရန္ျဖစ္သည့္ သဏၭာန္ မ်ားကိုျဖင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မထားႏိုင္ၾကေခ်။ ေဒါမန သႏွင့္ ေဒါသတို႔ ပူးေပါင္းေရာေထြးသြားလွ်င္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းစိုင္းကုန္ၾကေလေတာ့သည္။

“ငါ့မွာျဖင့္ သူ႕အေပၚ ေမတၲာ၊ က႐ုဏာ၊ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ေပးတာ …၊ ခုေတာ့ ဒင္းကမ်ား” စသည္ျဖင့္ အနည္းဆံုး မေက်မနပ္ျဖစ္ရေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗိုက္ဆာမွာစိုးရိမ္သျဖင့္ အစာေရစာ ေကြ်းေမြးျခင္းကို မစား၊ မေသာက္စို႔ျခင္း၊ ခ်မ္းေအး၊ ပူ ေလာင္အိုက္စပ္မွာ စိုးရိမ္သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အဝတ္တန္ဆာ ဆင္ျမန္းေပးေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ ျခင္း၊ ရာသီဥတုမမွ်သျဖင့္ မွ်တေစရန္ အမိုးအကာ ေဆာက္ထားေသာ္လည္း မေနျခင္း၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ ေဆးဝါးတိုက္ေကြ်းကုသေသာ္ လည္း မလိုက္နာျခင္း၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္ ပညာသင္ၾကားေစေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ သင္ ယူမႈမရွိျခင္း၊ နီတိမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုဆံုးမေသာ္လည္း မနာယူျခင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အခါ ေဒါမနသ ျဖစ္ၾကရေလသည္။ ထိုအခါ တစ္ဖက္သားကို ရန္ျပဳခ်င္ စိတ္မ်ား တႏံု႔ႏံု႔ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

အခ်ိဳ႕မွာမူ မုဒိတာ မထားႏိုင္၍ ရန္လိုၾက သည္။ အျခားသူတစ္ပါး ဝတ္ႏိုင္၊ စားႏိုင္၊ ေနႏိုင္၊ သြားႏိုင္၊ လာႏိုင္၊ သံုးႏိုင္၊ စြဲႏိုင္ျခင္းမ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးရရွိ ျခင္းမ်ားအေပၚ မနာလိုမ႐ႈစိမ့္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိ၏အတြင္း စိတ္၌ ႀကိတ္၍ ရန္ျဖစ္ေနတတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မိမိအတြင္းစိတ္တြင္၌ပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ ေသာအခါ နီးစပ္ရာ၊ ႏိုင္ရာလူ၊ ႏိုင္ရာတိရစၦာန္တို႔ အေပၚ မဲ၍ ပံုေအာခ်လိုက္ၾကေလေတာ့သည္။ သာမန္ ပုထုဇဥ္မ်ားအဖို႔ရာ၌ ေစတနာ၊ ေမတၲာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာတို႔၏ အတိမ္အနက္ကို မသိရွိၾက ေသာေၾကာင့္ ေဒါသအေလ်ာက္လည္းေကာင္း၊ ေဒါမနသအေလ်ာက္၄င္း ရန္မ်ားလို၍ ရန္ျဖစ္ေန ၾကဦးမည္မွာ ျငင္း ၍ မရေပ။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားအရ ေဒါသအားလံုးကင္း၍ ရန္မလိုေတာ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အနာဂမ္အဆင့္တရား ရရွိၿပီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္မွတ္ၾကားနာခဲ့ဖူးေလ၏။ အနာ ဂမ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေအာက္အဆင့္မ်ား၌ရွိေသာ သကဒါ ဂမ္၊ ေသာတပန္၊ ပုထုဇဥ္မ်ားအဖို႔မွာမူ ေဒါသတရား မ်ားကို မပါယ္သတ္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ တိုင္း၏ ႏွလံုးအိမ္တြင္ ေဒါသမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ရန္ မ်ားလည္း ရွိၾကေပလိမ့္ဦးမည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဇရာေထာင္းေနသည့္ အရြယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ေဒါသတရားမ်ားသည္ ရင္ ထဲ၌ကိန္းေအာင္း တည္ရွိေနသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလိုမက်သည့္အခါ ရန္လိုသည့္ အမူအရာမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ တႏံု႔ႏံု႔မေက်မနပ္ျဖင့္ ရင္ထဲတြင္ တင္းက်န္ေနသည့္ အခါမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေလသည္။  ငယ္စဥ္အခါကမ်ားဆိုလွ်င္ စိတ္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ျဖစ္ ၿပီး ရန္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ေဒါသအႀကီး၊ အေသး အေလ်ာက္ ရန္အႀကီးအေသးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ နည္းတူ၊ ေဒါသ၏ အစြယ္အပြား ေဒါမနသေၾကာင့္လည္း ေဆြမ်ိဳး၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ မိသားစုအခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း မေခၚမေျပာျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ယခု အခါ ေလာဘအေျခခံေသာ ေဒါသေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ ရျခင္းထက္ ေဒါသ၏အစြယ္အပြား ေဒါမနသေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ရတာ မ်ားေလသည္။ အထက္ေဖာ္ ျပပါသကဲ့ သို႔ ေဒါသႏွင့္ ေဒါမနသေပါင္းမိသြားလွ်င္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ကို ကြ်ႏု္ပ္ေလာင္ၿမိဳက္ေလေတာ့၏။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ –

“ငါ့မွာျဖင့္ သူ႕အေပၚ ဒီလိုေစတနာ၊ ေမတၲာ၊ က႐ုဏာမ်ားထားခဲ့ရတာ သူကျဖင့္”ဟူ၍ သူတစ္ပါး ႏွင့္ အျပင္ပန္းတြင္ မျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္၏ အတြင္း အဇၥ်တၲႏွင့္ျဖင့္ ရန္ျဖစ္ေနတတ္ေလေတာ့ သည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒ  မ်ားကို ႏွလံုးသြင္းေနလိုက္ရ၏။ “သူသည္ ငါ မဟုတ္ပါတကား၊ ငါ၏ကိုယ္ကပင္ ငါ၏ဆႏၵကို အခ်ိန္ျပည့္ မလိုက္ေလ်ာခဲ့ပါလွ်င္ တစ္ပါးသူမ်ား သည္လည္း ငါ၏ အလိုဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္ မည္မဟုတ္၊ ကိုယ့္ခႏၶာ၏ အေၾကာင္းကိုပင္ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိႏိုင္စြမ္းလွ်င္ ငါ၏ အေၾကာင္းကို သူတစ္ပါးတို႔ မသိႏိုင္၊ ထို႔အတူ သူတို႔ ၏ ဒုကၡသူတို႔၏အေၾကာင္းကိုလည္း ငါမသိႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ပါးသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ဆႏၵတို႔ တူညီ ခ်င္မွတူညီေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလိုမုန္းတီး ရန္ျဖစ္ေနရန္ ကိစၥအေၾကာင္းမရွိ”ဟူ၍ ျဖစ္ေလ သည္။

သို႔ေသာ္ ေလာကႀကီးထဲတြင္ က်င္လည္ေန ရသမွ် ကာလပတ္လံုး ေဒါသတရားအား ပယ္သတ္ ႏိုင္သည့္ တရားမရွိေသးသေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္လည္း ကင္းလြတ္ၾက ဦးမည္ မဟုတ္ေခ်။ သူတစ္ပါးသည္လည္း ကိုယ္ မဟုတ္သျဖင့္ ကိုယ့္လိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ခ်င္မွ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ လိုအင္ဆႏၵ မျပည့္လွ်င္ ေဒါသျဖစ္မည္၊ ရန္ျဖစ္မည္။ သူတစ္ပါး ၏ အေၾကာင္း မဆိုထားဘိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အေၾကာင္း မိမိကိုယ္၌ပင္  ဂဃနဏ မသိေသာေၾကာင့္ မိမိဆႏၵ ကိုပင္ မိမိ မသိႏိုင္ၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိခႏၶာကို္ယ္ အလိုမျပည့္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ မိမိပင္ ရန္ျဖစ္ေန ရေလသည္။ ယခုပဲ စားခ်င္သည္၊ ယခုပဲ မစားခ်င္၊ ယခုပဲ အိပ္ခ်င္သည္၊ ယခုပဲ အိပ္မေပ်ာ္ စသည္ျဖင့္ အေသးအဖြဲ ကေလးမ်ားမွအစ မိမိဆႏၵႏွင့္ မိမိ မကိုက္ညီေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္သတိထားမိလာေလ၏။ ရန္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒါသ သည္ မိမိဆႏၵကို အလိုမျပည့္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ယခု ကြ်ႏု္ပ္၏ ဆႏၵ စားလိုျခင္း၊ အိပ္စက္ လိုျခင္းကိုပင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ခႏၶာကိုယ္က လိုအင္ဆႏၵ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေနရေလေတာ့သည္။

ယခုအခါ အသက္အရြယ္အားျဖင့္လည္း ရန္ျဖစ္ရမည့္ အရြယ္မ်ားလည္း မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္က ရန္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူ႕အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အေၾကာင္း၊ သူ႕ဒုကၡ၊ ကိုယ့္ဒုကၡတို႔ကို ေသ ေသခ်ာခ်ာ၊ ဂဃနဏ သိရန္လိုေလၿပီ။ သူ၏အ ေၾကာင္း၊ သူ၏ဒုကၡကို အသာထား၍၊ ကြ်ႏု္ပ္အ ေၾကာင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဒုကၡကို အရင္ဦးဆံုး သိေအာင္ လုပ္ရေပမည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔ အရ၊ မိမိ၏ ေရွ႕စိတ္ကိုေနာက္စိတ္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈျခင္း ျဖင့္ တရားအားထုတ္၍ မိမိ၏ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကိုသိ ေအာင္လုပ္ရမည္ဟု ေဟာၾကားထားသျဖင့္ အရင္ ဆံုး တရား႐ႈမွတ္ရေပေတာ့မည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္အဖို႔ ရန္မီးမ်ား ကင္း ၿငိမ္းေစရန္အတြက္ တရားစတင္ ႐ႈမွတ္ရေလၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုရားစင္တြင္ ေသာက္ေရခ်မ္း၊ အေမႊး တိုင္၊ ဆီမီးထြန္းညႇိပူေဇာ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားဝတ္ျပဳရွိခိုး ျခင္း၊ သီလခံယူျခင္း၊ ပရိကံမ်ားျပဳၿပီးလွ်င္ တရား စတင္႐ႈမွတ္ေလေတာ့၏။ တရားထိုင္ျခင္း အမႈကို လည္း ၁၅ မိနစ္တာမွ်သာ အဓိ႒ာန္ျပဳထားေလ သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ရန္မီးမ်ား ကင္းၿငိမ္းေစရန္ တရား ႐ႈမွတ္ေသာအခါမွ ရန္ျဖစ္ေနရေလေတာ့ သည္။ စလွ်င္ စျခင္းပင္ လည္ေခ်ာင္းထဲက ယားသ လို၊ ခႏၶာကိုယ္ဟိုေနရာ ဒီေနရာက ရြစိရြစိ ျဖစ္ေန သလို၊ ႏွာေခ်ခ်င္သလို၊ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္သလိုမ်ား ျဖစ္ေန၏။ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ေနေနစဥ္ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္။ ႀကိတ္မွိတ္၍ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ဝင္ေလ ထြက္ေလ မွတ္ေနေသာ္လည္း၊ တယ္လီဖုန္းေခၚသံ မ်ား လာေလမလား၊ ဧည့္သည္မ်ား ေခၚေလမလား၊ မိသားစုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ်ား ေခၚေလမလား အေတြးမ်ား တန္း စီဝင္လာျပန္၏။ ကြ်ႏု္ပ္ ေဒါသ ျဖစ္လာ၏။ ဟိုတုန္းက ဒီလိုအ ခ်ိန္တြင္ တစ္ခါမွ် တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေခၚသံမၾကားခဲ့ရ။ ယခုလည္း မၾကားရပါ။ ယခင္နာရီေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေနေနခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအေတြးမ်ိဳးမဝင္၊ ယခု တရားထိုင္မွ ထိုအေတြးတို႔က ေပၚေနသျဖင့္ မေက်နပ္၊ ေဒါသထြက္၏။ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကို မဆိုထားဘိ၊ ၁၅ မိနစ္မွ်ေသာအ ခ်ိန္၌ပင္ မိမိႏွင့္ မိမိအဆင္မေျပျဖစ္ေန ေလေတာ့သည္။ မထူးေတာ့၍ ဆက္ လက္ႀကိတ္မွိတ္၍ ႐ႈမွတ္ေသာအခါ အလုပ္မ်ား က တန္းစီဝင္လာေလ၏။ လုပ္လက္စအလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ရန္။ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အ လုပ္စဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေသာအခါ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ား ျပန္လည္စစ္ရန္စသည္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ၏ တရား႐ႈမွတ္ လိုေသာဆႏၵကို ေႏွာင့္ ယွက္ေနေလေတာ့သည္။ အခ်ိန္ကေလး ၁၅ မိနစ္ အတြင္း အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားလြန္းသည္။ အလိုလို ေခြ်းမ်ားလည္း ထြက္လာၿပီး ဟိုစီး၊ ဒီစီး ဟိုအႀကိဳ အၾကားဝင္၊ ဒီအႀကိဳအၾကားဝင္ျဖင့္ စိတ္မၾကည္စရာ ျဖစ္ရျပန္သည္။

ဟိုးတစ္ခ်ိန္ အားကစားမ်ားလုပ္စဥ္၊ အ လုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္စဥ္ ေခြ်းဒီးဒီးက်ခဲ့စဥ္တုန္းက ေရခ်ိဳးထားသကဲ့သို႔ ေခႊးမ်ားစိုရႊဲခဲ့တာကိုပင္ ဂ႐ု မစိုက္၊ ယခုမွ ဘာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ ေဒါသထြက္ ေနရပါသနည္း။ သို႔ေသာ္ ၁၅ မိနစ္တာမွ်ကိုျဖင့္ ေခြ်းမသုတ္ဘဲ ေအာင့္အည္းေနရပါဦးမည္။ ထိုအခါ ျခင္တစ္ေကာင္က တဝီဝီ အသံေပး၍ ဟိုးအနား နားသေယာင္၊ သည္အနားနားသေယာင္ျဖင့္ အ သည္းယားစရာ ျပဳျပန္ေလသည္။

ငယ္စဥ္အခါက ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို တစ္ည လံုး ျခင္ကိုက္၊ ျဖဳတ္ကိုက္ခံ၍ ပြဲၾကည့္ခဲ့ရာ အမႈ မထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္ကေလး တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ရန္ျဖစ္ေန ရေလေတာ့သတည္း။ ကြ်ႏု္ပ္၌ ေဒါသမ်ားကင္းရန္ လိုပါေသးသည္။

ခ်မ္းသာျခင္းကို ရၾကပါေစ …

ေ႒းေအာင္စိန္(အင္းမ)