ဝမ္းတြင္းစုန္း နဲ႔ သဘာဝစုန္း စုန္းနက္ ဘာကြာလဲ

အရင္ဆုံး ၀မ္းတြင္းစုန္းကုိ ရွင္းလင္းၾကရေအာင္ဗ်ာ..။

*** ၀မ္းတြင္းပါ ပညာရွင္တုိ႔မွာ…

ပဋိသေႏၶအစ ပထမကာလ လေရၾကည္
ဒုတိယ ေရပ်စ္ေရခ်ႊဲ အျမႇပ္ခဲ
တတိယ ႏူဖပ္က်ိခြ်ဲ သားတစ္ခဲ
စတုတၳ ၾကက္ဥျပဳတ္အခြံႏွင့္တူစြာ မာမာလုံးလုံး သားတုံးခဲ
ပဥၥမ ေျခႏွစ္ျဖာႏွင့္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ဦးေခါင္းျဖစ္ရာ ခက္မငါးျဖာ
ဆ႒မ ဆံပင္ ေမြးညင္း ေျခသည္း လက္သည္း
သတၱမ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သတၱာဟမွစၿပီး စကၠဳ ေသာတ ဃာန ဇိ၀ွါ ကာယ မန ဟု ဆိုအပ္ေသာ ၀ိညာဏေျခာက္ပါးတုိ႔သည္ သတၱာဟအစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေပၚလာခုိက္ ဂႏၶဗၺနတ္တုိ႔၏တန္ခုိး ရွိန္ေစာ္အာႏုေဘာ္ကုိ မွီၿပီး သူတုိ႔ေပးေသာ ပညာကုိ အမိ၀မ္းထဲတြင္ ရွိစဥ္က ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေမြးရာပါ ပညာပါလာသူတုိ႔မွာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ ပညာတတ္မွန္း မသိၾကေပ။ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္မွသာ ေပါက္ေပါက္လာေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိပညာရွင္မ်ား အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ေဒ၀ေဇာ္ဂနီ ၊ ယကၡေဇာ္ဂနီ ၊ နာဂေဇာ္ဂနီ ၊ ယကၡကာကနီ ၊ နာဂကာကနီ ဟူ၍ ပညာရွင္မ်ား ဘ၀ေရာက္ၾကရေလသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပဋိသေႏၶအစ ပထမ သတၱာဟ မွ ခုနစ္ခုေျမာက္ သတၱ သတၱာဟလွ်င္ သတၱ၀ါျဖစ္မည့္ ခႏၶာအိမ္အတြင္းတြင္ ဗိီမာန္ႏွင့္တကြ ျဖစ္တည္မွီစြဲလာလွ်င္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ထုိသတၱ၀ါသည္ ဆုိခဲ့ေစာ ကာကနီ ၊ ေဇာ္ဂနီ တန္ခုိး သတၱိ ကမၺဇိတၱိႏွင့္တကြ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ အလားတူ တန္ခုိး သတၱိ ကမၺဇိတၱိရွိျခင္း ၊ လူဇာတ္အစစ္ျဖစ္ျခင္း ၊ စြဲတည္ခဲ့ေသာ ကာကနီ ၊ ေဇာ္ဂနီတုိ႔၏ နာမပညတ္ မျပတ္ျခင္းေၾကာင့္ မႏုႆကာကနီ ၊ မႏုႆေဇာ္ဂနီဘ၀သုိ႔ ျဖစ္ၾက ေရာက္ၾကရေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေသာသူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တုိ႔၏တန္ခိုးအာႏုေဘာ္တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္အႀကံျဖစ္ေပၚသည္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတုိင္း ျဖစ္လာရသည္။ ဥပမာ စိတ္ထဲမွ
” ထင္းေခ်ာင္းကုိ ေျမြျဖစ္ပါေစ ” ဟု အာရုံျပဳလုိက္လွ်င္ ထင္းေခ်ာင္းႀကီးသည္ ခ်က္ခ်င္းေျမြျဖစ္သြားေလသည္။ မ်က္ရိပ္ မ်က္ေစာင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း….။
ႏႈတ္ေစာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း…။
ပါးစပ္မွ ျမြတ္ဟရုံ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း..။

တစ္ဘက္သူအား ဖမ္းစားႏိွပ္စက္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းရွိၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မႏုႆကာကနီ ၊ ေဇာ္ဂနီတုိ႔သည္ ဆရာအစရွိေသာ အျခားသူမွ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပဋိသေႏၶေနစဥ္ကပင္ ပညာသတၱိတုိ႔ ကိန္း၀ပ္လာခဲ့ရာ ေမြးရာပါ ပညာရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ၀မ္းတြင္းစုန္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

*** သဘာ၀စုန္း ဆုိတာကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ရွင္းရလြယ္ပါလိမ့္မယ္။ သဘာ၀ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ နဲ႔ စုန္းကို ယွဥ္တြဲလုိက္သည္ႏွင့္ ဒီအမည္နာမသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမည္နာမ ျဖစ္တည္သြားၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ နည္းနည္း ခပ္ရွင္းရွင္း နဲ႔ ခပ္ရုိင္းရုိင္းေျပာရရင္လည္း ဂုိဏ္းဂဏတစ္ခုခုတြင္ ၀င္ေရာက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ေဆးေပါက္လုိက္သည့္အခါ ထုိသူသည္ ပညာတတ္ေျမာက္သြားရသည္။ ထုိေဆးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေစာင့္ရဲ႕တန္ခုိးေၾကာင့္ သူသည္လည္း ထုိအေစာင့္စြမ္းသက့ဲသို႔ အစြမ္းထက္သြားရေလသည္။ သူသည္လည္း စုန္းဟု ေခၚႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမည္နာမေတြၾကားထဲတြင္ ထုိသူအား အထက္လမ္းဆရာ ပေယာဂဆရာ စသျဖင့္ ေခၚဆုိၾကေလသည္။ ဒါက အမည္နာမအေၾကာင္းကုိ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာျပျခင္းပါ။ သဘာ၀စုန္းဆုိသည္မွာ မူလဘာ၀ကတည္းက အလုိလုိ တတ္ေျမာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ သဘာ၀စုန္းအေၾကာင္းရွင္းလင္းပါက အေရွ႕တုိင္း အေနာက္တုိင္းတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာရေတာ့သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ သဘာ၀စုန္းမ်ားမွာ မီးစုန္း ၊ ေျမစုန္း ၊ သစ္စုန္း ၊ ေက်ာက္စုန္း ၊ ေရစုန္း စေသာ လူသားမဟုတ္သည့္ ရုပ္၀တၳဳအတတ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

အေနာက္တုိင္းမွာေတာ့ စုန္းဆုိတာက သဘာ၀မွရရိွထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိ ရယူသုံးစြဲေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀စုန္းဆုိသည္မွာ အေနာက္တုိင္းကေျပာေသာ Natural Witch ဆုိတာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိပါ။ Natural Witch ဆုိတာသည္ Witch ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္သာ တူညီပါသည္။ သဘာ၀စုန္း (Natural Witch) ဆုိတာမ်ိဳးက 1993 ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခ့ဲတ့ဲ ဇာတ္ကားတစ္ကားရဲ႕ အမည္နာမကုိ ဆြဲၿပီး Witch (စုန္း) ေတြကုိ ေခၚဆုိတာပါ။ သဘာ၀စုန္းဆုိတာ လူသားကေန ျဖစ္တည္တ့ဲ ပညာရွင္မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ေျမကမၻာပစၥည္းမ်ားမွ ျဖစ္တည္လာေသာ စက္မ်ားျဖင့္ ျမဴးထူးေပ်ာ္ပါးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။

စုန္းနက္ဆုိတာာဘာလဲ။ ခပ္ရွင္းရွင္းပဲ ေရးလုိက္ပါ။ ေအာက္လမ္းပညာရွင္ကုိ ဆုိလုိခ်င္တာပါပဲေပ့ါ။ စုန္း+နက္ အေပၚမွာ စုန္းအေၾကာင္း နဲ႔ ရွင္းလင္းပီးပီ Wich (စုန္း)အေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းပီးပီ အ့ဲဒီေတာ့ ကြဲျပားေသာ စကားလုံးႏွစ္ခုရဲ႕ အေျဖကုိလည္း ရင္ထဲမွာလည္း နားလည္ေလာက္ပါပီ။ အ့ဲဒီေတာ့ အနက္ေရာင္ဆုိေသာ စကားလုံးကုိလည္း ေမွာ္ပညာမွာ အေရာင္အလိုက္ ဘာကိုၾကည့္ၿပီး ခြဲတာလဲ ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းအရာမွာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေျပာျပခ့ဲၿပီးပါပီ.။

အနက္ေရာင္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေမွာ္ပညာ၏အၾကမ္းဆုံးပညာရပ္ဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔အတြက္ ထားရွိခဲ့တဲ့ပညာရပ္ေတြကုိ ျပပါဆုိပါက အေနာက္ေရာင္ဌာနေအာက္တြင္ ရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိ ျပရေပလိ္မ့္မည္။ အနက္ေရာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေကာင္အထည္မ်ားမွာ သရဲ ၊ တေစၦ ၊ နတ္ဆုိးမ်ား ၊ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္မ်ား ၊ သမန္း၀ံပုေလြမ်ားတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေမွာ္ပညာတုိ႔၏မရွိမျဖစ္ မသိမျဖစ္ ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ပညာရပ္မ်ားဟု ေျပာဆုိရင္လည္း မွားမည္မဟုတ္ပါ။ အနက္ေရာင္အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိသြားသူကုိ ေအာက္လမ္းပညာရွင္ဟု ေျပာဆုိျခင္း မွားယြင္းေသာ စြပ္စြဲမႈမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္ပညာ၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ ပညာရပ္မ်ားသည္ လူမ်ားကုိ ထိခို္က္ေစႏုိင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ေလာကႀကီးကုိ ေကာင္းက်ိိဳးျပဳႏုိင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး လူသားတုိ႔ရဲ႕ေကာက္က်စ္ေသာစိတ္ထားမ်ားေၾကာင့္ အနက္ေရာင္ပညာမ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္လုိ္က္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အနက္ေရာင္စုန္းကေ၀ေတြမွာ အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိပါသလား ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ေမးလာႏုိင္လုိ႔ အနက္ေရာင္စုန္းကေ၀မွမဟုတ္ပါဘူး .၊ ဘယ္စုန္းကေ၀မဆို မေကာင္းတဲ့ပညာကိုသံုးရင္ေတာ့ ဘယ္ဘာသာတရားအရ ၾကည့္ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာက ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ငရဲကိုေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ ႀကံဳရႏိုင္သလဲဆိုတာကေတာ့ ဥပမာ က်ိန္စာတိုက္တာလိုမ်ိဳးကိစၥကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကေန အရင္နာက်ည္းစေတးခံရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခဲ့သမွ် ကိုယ္ျပဳစားခဲ့သမွ် မေကာင္းမႈေတြက တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဆီျပန္လာတတ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဲ့ဒီလိုျပန္မလာခဲ့ရင္ေတာင္မွ ကိုယ္ျပဳစားတဲ့သူေတြ အလူးအလဲခံေနရတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ ကုိယ့္မ်က္စိေရွ႔မွာပဲ မၾကည့္ရက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနက္ေရာင္ေမွာ္ပညာအမ်ိဳးအစားေတြ အသံုးခ်ျခင္းဟာ ကိုယ့္အေပၚကို အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

အ့ဲဆုိရင္ ၀မ္းတြင္းစုန္း ၊ သဘာ၀စုန္း ႏွင့္ စုန္းနက္ ဘယ္လုိ ကြာျခားတယ္ဆုိတာ သိေလာက္ပါပီေပါ့ေနာ္။

#လင္းညိဳ႕တာရာ