လြန္စြာလာဘ္ရႊင္၍ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်စ္ခင္တတ္ေစေသာ

မာတဂၤဂါတာ

၁။ ဥေပမိ ဗုဒၶံသရဏံ၊ ဓမၼဥၥာပိအႏူတၲရံ။
သံဃဥၥ နေဒေဝဟိ၊ ဂစၦာမိ သရဏံအဟံ။

၂။ စိရံပါေလတုမံဗုေဒၶါ၊ ဓေမၼာရကၡတု မာနေသ။
သံေဃာဒါတု သုခံသေဗၺ၊ ေဒဝါမာေနႏၱဳမံသဒါ။

၃။ သမၸေတၲ ဣႆေရဗႏၶဳ၊ ဇေနတၲိ ဧက ပုတၲံဝါ။
ဒိေ႒ သႏၶာတံုနသကၠာ၊ နႏီၵမိတၲာဝ ဓမိၼကာ။

၄။ ကာေယာ စႏၵဂေႏၶာစ၊ ကာယံဣတၳီရာဇပိယံ။
ဣတၳီနံ စတုေမဝစ၊ ဣဒံ မႏၱႆာႏူဘာဝါ။

၅။ သစၥာဟံဇီဝိတံုဂေစၦ၊ နရာဘုမၼိ တေထာဂေတာ။
မံပႆႏၱဳ ယထာကာေလ၊ ေမဇယႏၱဳပရာဇိေတာ။

၆။ ႐ူပသေဒၵဟိသမၸေႏၷာ၊ သဗၺဇမနံပိေယာ။
ပိေယနစိႏိၱတံေကာဓံ၊ ဝိနႆႏၱဳအေသသေတာ။

၇။ ေယေယ ပႆႏိၱမံစိတၲံ၊ ေတေတ ပႆႏၲဳ မေနာရမၼံ။
ယေထာဥမၼေကာဝိယ၊ ဒႆေနန မေနာရမၼံ။

၈။ ယဒိပႆႏိၱမံဇနာ၊ တံပႆႏိၱမေနာ ရမၼံ။
ယထာဥမၼတၲေကာပီယံ၊ ဒႆေနန မေနာရမၼံ

၉။ ေယေယ ပႆႏၱိမံစိတၲံ၊ ေတေတ ေဟာႏၱဳ ပိယံ ပိယံ။
ပိေယန စိေတၲန ေဟာႏၱဳ၊ မမစိတၲံ ပိယံ ပိယံ။

၁၀။ ယံယံဇနပဒံယာတိ၊ သဗၺဒိသာ သိေနဟာစ
မမ ပႆေႏၱာကရိႆံ၊ သိဒိၶ ဘဝတု ေမသဒါ။