စကားစကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လြန္ေလၿပီး ေသာဘဝတစ္ခု၌ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္ မင္းအား ဆိုဆံုးမရေသာ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ထိုမင္းသည္ စကားအလြန္မ်ား၏။ အေလာင္း ေတာ္အမတ္သည္ စကားအလြန္မ်ားေသာ ထိုမင္း အား တစ္ခုခုေသာ ဥပမာကိုျပ၍ ဆိုဆံုးမရန္စဥ္းစား ေတြးေတာလ်က္ရွိေနပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ မင္းသည္ ဥယ်ာဥ္သို႔သြား၍ ေက်ာက္ဖ်ာ၏အထက္ ထိုင္ေနပါသည္။ ထိုေက်ာက္ ဖ်ာ၏ အထက္၌ သရက္ပင္တစ္ပင္ရွိသည္။ ထို သရက္ပင္ေပၚတြင္ က်ီးအသိုက္ရွိသည္။ ထိုက်ီး အသိုက္တြင္ ဥဩငွက္မသည္ မိမိ၏ဥကို ဥခ်ၿပီး ပ်ံထြက္သြားသည္။ က်ီးမသည္ အသိုက္တြင္ရွိေသာ ဥဩဥကိုကိုယ္ေငြ႕ေပး၍ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ က်ေသာအခါထိုဥမွ ဥဩငွက္ငယ္ ေပါက္လာခဲ့ပါ သည္။

က်ီးမသည္ ထိုဥဩငွက္ေပါက္အား မိမိ၏ ရင္ဝယ္သားဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ီးမ သည္ ေန႔စဥ္အစာရွာထြက္၍ ရရွိခဲ့ေသာအစာမ်ားကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ကိုက္ခ်ီကာ ထိုဥဩငွက္ငယ္အား ေကြ်း ေမြးျပဳစုခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာေသာ အခါ အေတာင္အလက္မစံုလင္၊ မေပါက္ေရာက္ ေသးေသာ ထိုဥဩငွက္ငယ္သည္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မီတြင္ ‘ဥဩ’ဟူေသာ ျမည္သံကိုျပဳ၏။ ထိုအသံကို ၾကားေသာ က်ီးမသည္ “ဤငွက္ငယ္ကား ယခုက ပင္လွ်င္ တစ္မ်ိဳးေသာ အသံကိုျမည္၏။ အကယ္၍ အေကာင္ႀကီးထြားလာသည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ျပဳ လာမည္နည္း”ဟုေတြးေတာ ပူပန္မိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ီးမသည္ ထိုဥဩငွက္ငယ္အား ႏႈတ္သီးျဖင့္ ထိုး သတ္၍ အသိုက္မွ အျပင္သို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ထို ဥဩငွက္ေသသည္ သရက္ပင္ေအာက္ ေက်ာက္ဖ်ာ ေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ မင္း၏ေျခရင္းသို႔က်ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။

ထိုအခါမင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ အမတ္ ကို ေခၚ၏။ အနီးသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ အေလာင္း ေတာ္အမတ္အားမင္းမွ ငွက္ေသကိုျပ၍ အက်ိဳး အေၾကာင္းကို ေမး၏။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္ အမတ္က ဥဩငွက္ေသငယ္ကို ၾကည့္လ်က္ “ငါ သည္ စကားမ်ားေသာ မင္းကို ဆိုဆံုးမရန္ တစ္ခုခု ေသာ ဥပမာကိုရွာေန၏။ ယခု ထိုဥပမာကို ငါရေခ် ၿပီ”ဟု ေတြးဆမိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေလာင္း ေတာ္အမတ္က –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …အလြန္ႏႈတ္ၾကမ္း ေသာ၊ အခ်ိန္အခါမဟုတ္သည္၌ စကားမ်ားကုန္ ေသာ သူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲျခင္း ကို ရကုန္၏”

“မင္းျမတ္ … က်ီးမသည္ မိမိရင္ဝယ္သား အထင္ျဖင့္ ဤဥဩငွက္ငယ္ကို ေမြးျမဴခဲ့၏။ အေတာင္အလက္ မေပါက္ေသးေသာ ဤဥဩငွက္ ငယ္သည္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္မီကပင္ ဥဩငွက္သံကို ျမည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ီးမသည္ ဤငွက္ကား ငါ့၏ သား မဟုတ္ဟုသိ၍ ႏႈတ္သီးျဖင့္ ထိုးသတ္ကာ အသိုက္မွ ပစ္ခ်၏”

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …လူျဖစ္ေစ၊ တိရစၦာန္ ျဖစ္ေစ အခ်ိန္အခါမဟုတ္သည္၌ စကားမ်ားလြန္း ေသာသူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲျခင္း ကိုခံရတတ္၏”ဟု ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။

အေလာင္းေတာ္အမတ္၏ တရားစကားကို နာၾကားလိုက္ရေသာ မင္းသည္ သတိ၊ သံေဝဂရရွိ သြား၏။ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္လည္း ေျပာဆိုေနထိုင္ခဲ့ ၏။ အေလာင္းေတာ္အမတ္ကိုလည္း မ်ားစြာေသာ ဥစၥာစည္းစိမ္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ တစ္ ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေျပာဆိုၾကရာတြင္ အခ်ိန္က်ေသာအခါ၌ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္ေသာ စကားကို ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိေသာ (ပီယဝါစာ)စကားျဖင့္ အပိုအလိုမရွိေအာင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ထိုသို႔ေျပာ ဆိုရာတြင္လည္း “စကားႀကီးေျခာက္ခြန္း လူ၌ထြန္း၊ ေလးခြန္းကိုပယ္ ႏွစ္ခြန္းၾကြယ္” ဆိုသကဲ့သို႔ စကား အရာ အဂၤါေလးတန္ႏွင့္အညီ ျပဳမူေျပာဆိုဆက္ ဆံသင့္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ ထင္တိုင္းေျပာ၊ ျမင္တိုင္းေျပာ၊ စကားေျပာမ်ားလြန္းလွ်င္ “စကား စကားေျပာပါမ်ား၊ စကားထဲက ဇာတိျပ” ဆိုသလို မိမိ သူတစ္ပါး ဆင္းရဲပြားတတ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ေကာကိလဝဂ္မွ ေကာကိလဇာတ္။