တရားကုိ နတ္ေစာင့္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္းမ

 

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ တြင္ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ထိုမင္း၏ မိဖုရားႀကီးဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ခဲ့ပါသည္။  အေလာင္းေတာ္အား ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ အလံုးစံုေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဖခင္ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံေသာအခါ အေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာ ဏသီမင္းအျဖစ္ ဆက္ခံခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ ဗာရာဏသီမင္းသည္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လူတို႔ သည္ နတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ဆိတ္၊ သိုးအစရွိသည့္ တိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္၍ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသခဲ့ၾကပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ဗာရာဏသီမင္းသည္ သတၲဝါမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ စည္တီး၊ ေမာင္းခတ္၍ တား ျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ အသားစားက်ဴးဘီလူးတို႔မွာ ပူေဇာ္ ပသျခင္းကို မရေတာ့သျဖင့္ အေလာင္းေတာ္မင္း အေပၚ ေဒါသအမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီလူးတို႔သည္ ဟိမဝႏၱာေတာ၌ စုေဝးစည္း႐ံုးေနၾက ၿပီး အေလာင္းေတာ္မင္းအား သတ္ရန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာ ဘီလူးတစ္ေကာင္ကို တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုဘီလူးသည္ ႀကီးမားေတာက္ေျပာင္ေသာ သံတူ ကိုယူ၍ ထိုသံတူျဖင့္ အေလာင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္း ကို ထုသတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘီလူးသည္ ထိုသံတူကို   စြဲကိုင္၍ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ အေလာင္း ေတာ္မင္း၏ အိပ္ရာအထက္၌ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါသည္။

ထိုခဏတြင္ သိၾကားမင္း၏ ေနရာသည္ ပူ ေသာအျခင္းအရာကို ျပ၏။ သိၾကားမင္းမွ ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္ေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းအျခင္းအရာကို သိ ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ ဝရဇိန္ လက္နက္ကို ဆြဲကိုင္၍ ဘီလူး၏ အထက္အရပ္၌ ရပ္တည္ေန၏။ အေလာင္းေတာ္မင္းသည္ ဘီလူးကို ျမင္၍ဤဘီလူးသည္ ငါ့ကိုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါ့ကိုသတ္မည့္သူလားဟု ေတြးေတာမိ ရာမွ –

“ဘီလူး …သင္သည္ ႀကီးမားေတာက္ ေျပာင္ေသာ တူကိုကိုင္ေျမႇာက္၍ ေကာင္းကင္၌ ရပ္ တည္ေန၏။ သင္၏ အျပဳအမူသည္ ငါ့အား ေစာင့္ ေရွာက္ရန္အတြက္ေလာ၊ ဒါမွမဟုတ္ငါ၏အသက္ကို သတ္ရန္ လံု႔လျပဳေနသေလာ”

ဟု အေလာင္းေတာ္က ေမးပါသည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ ဘီလူးကိုသာလွ်င္ ျမင္၍ သိၾကားမင္းကို မျမင္ေပ။ ဘီလူးသည္ သိၾကားမင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္အား သတ္ ျဖတ္ျခင္းကို မျပဳဝံ့ေပ။ အေလာင္းေတာ္၏ စကား ကိုၾကားသိေသာ ဘီလူးက –

“မင္းျမတ္ …အကြ်ႏု္ပ္သည္ သင္မင္းႀကီး ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္။ ဤ ေတာက္ေျပာင္ေသာ တူျဖင့္ သင္မင္းႀကီးအား သတ္ ရန္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အကြ်ႏု္ပ္အ ထက္၌ ရပ္တည္ေနေသာ သိၾကားမင္းကို ေၾကာက္ ေသာေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးကို သတ္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ ေနပါ၏”

ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ဘီလူး၏ စကားကို ၾကားသိရေသာ အေလာင္းေတာ္မင္းက –

“ဘီလူး နတ္တို႔၏ သခင္သိၾကားမင္းသည္ ငါ့အား အမွန္တကယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ငါသည္ အသင္ဘီလူးတို႔၏ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္ရြံ႕ေပ။ ငါသည္တရားသျဖင့္ ျပဳက်င့္ေနသူျဖစ္၍ မိစၦာျဖစ္ ေသာ အသင္တို႔၏ မတရားမႈကို ဂ႐ုမျပဳ၊ မေၾကာက္ ရြံ႕ေပ”

ဟု ရဲဝံ့တည္ၾကည္စြာ ခြန္းတံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ သိၾကားမင္းမွ ဘီလူးအား အေဝး သို႔ ေျပးေစရန္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ပါသည္။ ဘီလူးေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ သိၾကားမင္းမွ ကိုယ္ထင္ျပ ကာ –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး မေၾကာက္လင့္၊ ယေန႔ မွစ၍ သင္မင္းႀကီးအား ငါတို႔ေစာင့္ေရွာက္ကုန္အံ့”

ဟုဆို၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါေပသည္။

ဤဇာတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးကို ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ေကာင္းက်ိဳး တရားကို ခံစားရမွာျဖစ္သည္။ မင္းျဖစ္သူက တရား ႏွင့္အညီ ျပဳက်င့္ေသာ္လည္း ထိုတရားေသာအမႈကို မလိုလားေသာ မိစၦာမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္းစသည့္ ဓမၼ အမႈကို အဓမၼျပဳၾကပါမည္။ မည္သို႔ရွိေစ၊ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼယွဥ္လာေသာအခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဓမၼသည္    က်ဆံုးရစၿမဲျဖစ္သလို ဓမၼသည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ တရားကိုနတ္ေစာင့္၊ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္း မ ဟူ၍ပင္။

 

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး။ ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ စူဠ ကုဏာလဝဂ္မွ အယကူဋဇာတ္ေတာ္။