ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ – ေမာင္ဥာဏ္စိန္ –

စကားပံုမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သံုးျမန္မာစကား တြင္ တြင္က်ယ္စြာ ေနရာယူေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ သူမ်ားသည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ စကားပံု တစ္ခုခုကို အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ေျပာဆိုလိုက္ရမွ မိမိေျပာဆိုေသာ စကားသည္ ပို၍ေလးနက္သြား သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုတတ္သူ ကို ဗဟုသုတျြကယ္ဝသူ၊ စာစကား၊ ေပစကားေျပာ ဆိုတတ္သူအျဖစ္လည္း မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းေလးစား မႈရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားပံုမ်ား၊ ျမန္မာ့ ဆို႐ိုးစကားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သံုးျမန္မာဘာသာ စကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနယ္ ပယ္တြင္လည္းေကာင္း အင္အားႀကီးစြာျဖင့္ ေနရာယူ ထားႏိုင္ၾကေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေနရာယူထားႏိုင္ေသာ တြင္က်ယ္ စြာ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ စကားပံုမ်ားတြင္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲဟူေသာ စကားပံုသည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေပသည္။ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ ဟူေသာ စကားပံုသည္ ေန႔စဥ္သံုးစကားတြင္သာမက တရား ဥပေဒနယ္ပယ္တြင္ပါ ေနရာေပး အသံုးျပဳေနရေသာ စကားပံုတစ္ခုျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မိမိလက္ရွိျဖစ္ ေနေသာ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကို တရား႐ံုးတစ္ခုခု ၏ စီရင္ခ်က္၊ ဒီကရီတို႔အရ လက္လႊတ္လိုက္ရျခင္း ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရျခင္းရွိႏိုင္သည္။ ပို၍အဆင့္ျမင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ား၏ အမိန္႔အရ ယင္းပစၥည္းကို ျပန္၍ ရရွိလာလွ်င္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲျပန္၍ရရွိသည္ဟု ေျပာ ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ဤစကားကို အမႈျဖစ္ဖူးသူမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားက ပို၍သိႏိုင္ေပသည္။

ရင္းႏွီးေသာ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းအၾကားအ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အျငင္းအခံုရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ျပန္ေျဖသူ က ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲအတိုင္း ေနၾကပါကြာဟု ေျပာ ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖေပးေလ့ရွိၾကေလသည္။

ဤစကားပံုျဖစ္ေပၚလာပံုကို တင္ဆက္လိုပါ သည္။

တစ္ရံေသာအခါက ပစၥႏၱအမည္ရွိေသာ ရြာ တြင္ ေမာင္ပိုအမည္ရွိေသာသူတစ္ေယာက္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ က်ားတစ္ေကာင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ပို၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ က်ားသည္ အစာရွာ ရင္း ေမာင္ပိုတို႔၏ ရြာသို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေမာင္ပို က မိတ္ေဆြက်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆို သတိေပးေလသည္။

“အေဆြက်ား လူတို႔ေနရာ ရြာ အတြင္းသို႔ သင္မလာလင့္။ လူတို႔သိလွ်င္ သင့္ကိုေသေအာင္ျပဳ လတၲံ႔”

က်ားသည္ ေမာင္ပို၏ စကား ကိုနားမေထာင္ဘဲ ရြာသို႔လာဖန္မ်ား ေသာအခါ လူတို႔ေထာင္ထားေသာ မွိန္း၌ မိေလ ေတာ့သည္။ ခုနစ္ရက္တိုင္ေအာင္ အစာမစားရဘဲ မွိန္းထဲ၌ေနရသည္။ အေဆြျဖစ္ေသာ ေမာင္ပိုျမင္ လွ်င္ ေရာက္လာၿပီး –

“အေဆြက်ား သင့္ကိုငါေျပာပါလ်က္ ငါ၏ စကားကိုနားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ မွိန္းထဲ၌မိရေလ ၿပီ။ ေနာင္ခါမွာနားေထာင္ပါ”ဟု ေျပာဆိုၿပီး မွိန္း ကို ဖြင့္၍ လႊတ္ေပးလိုက္ေလသည္။

က်ားသည္ မွိန္းတြင္းမွလြတ္လွ်င္ ေမာင္ပို၏ လက္ကိုဆြဲ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာ ေလေတာ့သည္။

“အေဆြေမာင္ပို ငါ့ကိုလြတ္ေအာင္ျပဳေပၿပီ။ ငါကား ေရဆာငတ္မြတ္လွ၏။ သင္၏အသားကိုစား ရမွ ခ်မ္းသာေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကိုငါစားအံ့”

ေမာင္ပိုကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ ေျပာလိုက္ေလသည္။

“အေဆြက်ား သင့္ကိုကယ္ေသာငါ့အားသင္ သည္ မစားထိုက္ …၊ စားလိုေသာ္ တရားရင္ဆိုင္ ၾကဦးအံ့ …၊ လူအမ်ားက စားထိုက္သည္ဆိုလွ်င္ စားပါ …”

ႏွစ္ဦးသားအျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ အတူသြားၾကရန္ ခရီးလမ္းမ၌ ႏြားေခါင္း႐ိုးတစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုႏြားေခါင္း႐ိုး ထံ၌ တရားရင္ဆိုင္ရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။ ႏြား ေခါင္း႐ိုးကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပေလေသာ္ ႏြား ေခါင္း႐ိုးက ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ခ်လိုက္ေလ သည္။

“လူတို႔ကိုကား စားထိုက္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ငါတို႔သည္ ျမက္ကိုစား၍ လူ၏စီးပြားကို ရြက္ေဆာင္ပါလ်က္ ငါတို႔ကိုသတ္စားၿပီးလွ်င္ ငါ့ေခါင္း ႐ိုးကို ဤသို႔ပစ္ထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထက္ယုတ္ ေသာသူ မရွိ။ ေက်းဇူးကိုမသိတတ္၊ သို႔ျဖစ္၍ လူတို႔ ကို စားေကာင္းသည္”

ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ က်ားလည္းစားမည္ျပဳ သည္။ ေမာင္ပိုက ခံုတစ္ေယာက္ ေျပာင္းဦးမည္ဆို၍ သြားၾကျပန္ေသာ္ ေညာင္ပင္ေတြ႕၍ ေညာင္ပင္ေစာင့္ နတ္အား ငါတို႔တရားကို စီရင္ပါဟု ေျပာၾကားၾကေလ သည္။ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္က ေအာက္ပါအတိုင္း စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္ျပန္သည္။

“လူတို႔သည္ သစ္ပင္၌အရိပ္လည္းခိုသည္။အရြက္အသီးကိုလည္းစားသည္။ အိပ္ရာေနရာလည္း ျပဳသည္။ သို႔ပါလ်က္သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းကို ခုတ္ျပန္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူလည္းသူ႕ေက်းဇူးကိုမသိတတ္၊ အလြန္ဆိုးသြမ္းရကား စားထိုက္သည္”

ထိုစကားေၾကာင့္ က်ားသည္ေမာင္ပိုကို စား မည္ျပဳျပန္သည္။ ေမာင္ပိုက ခံုတစ္ေယာက္ေျပာင္း ပါေစဦးဟုဆို၍ သြားၾကျပန္ေသာ္ ရေသ့ထံသို႔ ေရာက္၍ ဤသူျမတ္၌ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္မည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။ ရေသ့က ပညာရွိလွေသာ ယုန္ ငယ္ကို ၾကည့္၍ ဤတရားကို စီရင္ပါဟု တာဝန္ေပး အပ္လိုက္သည္။

ယုန္ပညာရွိကလည္း ေမာင္ပိုႏွင့္ က်ားတို႔ အား ေလွ်ာက္လဲတင္ျပၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္ လဲခ်က္ကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ “ဤတရားသည္ လြယ္လွသည္။ ငါမွန္ေအာင္ဆံုးျဖတ္မည္”ဟု ေျပာ ဆို၍ “သင္က်ားသည္ မိရာျဖစ္သည့္ မွိန္း၌ ဘယ္သို႔ေနရသနည္း၊ ငါ့ကိုဝင္၍ျပပါဦး၊ ေမာင္ပိုက လည္း မွိန္းကိုပိတ္ၿမဲပိတ္စမ္းပါဦး ငါၾကည့္ပါဦးမည္” ဟု ဆိုလိုက္သည္။ ယင္းသို႔ပိတ္ၿပီးမွ ယုန္ကဤသို႔ ဆို၏။

“အေဆြကား မွိန္းမေထာင္မီကပင္ မိမိ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္၍ ေဘးမရွိစိမ့္ေသာငွာ ေျပာပါသည္ကို သင္နားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ မွိန္းတြင္မိရေလသည္။ မိရာမွ လႊတ္သည္ကို သူ႕ေက်းဇူးကို မသိဘဲ စား မည္ဟု သင္ျပဳျပန္သည္။ သူ၏ေက်းဇူးကို မသိေသာ သူဟူသမွ်သည္ ခ်မ္းသာရမည္မဟုတ္ ဒုကၡေဘး ဒဏ္ကို ခံရၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္က်ားသည္ မွိန္းထဲတြင္ေနၿမဲေနပါ။ ေမာင္ပိုကလည္းမိမိ၏ အိမ္ ရာ၌သာ ေနၿမဲေနပါ။ ယေန႔မွစ၍ သူ႕ေက်းဇူးကို မသိတတ္ေသာ သူပ်က္သူမိုက္ကို မကယ္ပါေလ ႏွင့္”

အထက္ပါအတိုင္း ယုန္ပညာရွိက စီရင္ေသာ ေၾကာင့္ ေမာင္ပိုသည္ ခ်မ္းသာရာရေလသည္။ ဤ ထံုးပံုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲဟူေသာ စကားပံုသည္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္
ရည္ညႊန္းစာအုပ္
၁။ ဓမၼဂန္ဖတ္စာႏွင့္ ပုရာဏ္က်မ္း
(က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕)