ေဘာဂ၀တီ နဂါးျပည္သုိ႔

သံလ်င္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ ထားေသာ ကားလမ္း၏ဝဲဘက္တြင္ ပ်ဥ္ေထာင္ ေက်ာင္းေက်းရြာ ရွိပါသည္။ ထိုေက်းရြာ၏ ေျမာက္ ဘက္ထိပ္တြင္ ေအာင္ေဗာဓိ ေျမဇင္းေတာရ ဓမၼ ရိပ္သာ ဟူေသာ တရားစခန္းေလးလည္း ရွိပါသည္။ အဆိုပါ တရားစခန္းေလးမွာ ကားလမ္းႏွင့္ အတန္ ငယ္ေဝးကြာသျဖင့္ ကားသံ၊ လူသံစသည့္ ဆူညံသံ မ်ား မၾကားရဘဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ျဖင့္ တရား အားထုတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသေလးျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းေလးမွာ မ်ားစြာက်ယ္ဝန္းလွျခင္းမရွိပါ။ တရားစခန္းဝင္ေသာ ေယာဂီမ်ားမွာလည္း အေရ အတြက္ မ်ားျပားျခင္း မရွိဘဲ တစ္ႀကိမ္ တရားစခန္း ဖြင့္လ်င္ ေယာဂီစုစုေပါင္းမွာ ၂၅ ဦး သို႔မဟုတ္ ၃၀ ဦးခန္႕သာ အမ်ားဆံုးရွိပါသည္။ တရားစခန္း ဝင္သည့္ ကာလသည္ ၄၅ ရက္ၾကာျမင့္သျဖင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လူအမ်ားမဝင္ႏိုင္ၾကပါ။ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကပါ။ စာေရးသူလည္း မိမိ အခ်ိန္ ေပးႏိုင္သည့္ ရက္တြင္မွ တရားစခန္းဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္မွသာ တရားစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး တရားအား ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ေဗာဓိ ေျမဇင္းေတာရဓမၼရိပ္သာတြင္ ထိုအခ်ိန္က တရားစခန္းဝင္ေနေသာ ေယာဂီ စုစု ေပါင္းမွာ ၂၆ ဦးသာရွိပါသည္။ သံယာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားလည္း လာေရာက္တရား အားထုတ္ၾကပါသည္။ တရားစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း အတြက္ ဆြမ္းစရိတ္ က်ခံစရာမလိုပါ။ တရားစခန္း မွ အားလံုးတာဝန္ယူ ေကြ်းေမြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ တရားရိပ္သာတြင္ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား ေပါ မ်ားလွပါသည္။ မိမိလွဴဒါန္းလိုသည့္ ဆြမ္းရက္ကို ၾကိဳတင္၍ ေတာင္းခံထားရပါသည္။

တရားစခန္း၏ တရားက်င့္စဥ္မ်ားမွာ ကႏီၷ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေမာင္းေထာင္း ေျမဇင္းဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းညြန္ျပသေပးေသာ က်င့္စဥ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ သမထဘာဝနာ ကို အာနာပါနနည္းျဖင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရျပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ သမထဘာဝနာျဖင့္ ရရွိလာေသာ သမာဓိအင္အားကို အသံုးျပဳ၍ ဝိပႆနာဘာဝနာကို ပြာမ်ား အားထုတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမထ ဘာ ဝနာကို အားထုတ္ရာတြင္ မ်က္စိကို အဝတ္စည္း၍ အလင္းေရာင္ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ထား ရၿပီး အလင္းနိမိတ္မ်ား ရရွိသည္အထိ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရပါသည္။ ေယာဂီ တစ္ဦးသည္ သမာဓိအား ေကာင္းလာျပီး အလင္း နိမိတ္မ်ား ရရွိသည္ႏွင့္ သမာဓိအလင္းနိမိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားကို နိမိတ္ျဖင့္ သြားေရာက္၍ ဘုရားဖူးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့ သို႔ သမာဓိနိမိတ္အား ေကာင္းလာပါက ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား၏ အတြင္းဌာပနာတိုက္အတြင္းသို႔ပါ ထိုး ေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကို ျမင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ေအာင္ေဗာဓိ ေျမဇင္း ေတာရ ဓမၼရိပ္သာတြင္ တရားစခန္းသို႔ဝင္ေရာက္ျပီး တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္ရာတြင္ သမာဓိ အလင္း နိမိတ္မ်ားရရွိျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္၏ ေစခိုင္းခ်က္ အရ တရားစခန္းအတြင္းရွိ ဓမၼာ႐ံု ဆြမ္းစားေဆာင္ သိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေရကန္တို႕ကို အလင္းနိမိတ္ ေစ လႊတ္၍ ၾကည့္႐ႈရပါသည္။ တရားစခန္းဝင္ ေယာဂီ မ်ားကို တရားျပေသာ ကမၼာ႒ာနဆရာေတာ္မွာ ဦး ကုမာရ(အရွင္ကုမာရ) ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ပထမအႀကိမ္ အလင္းနိမိတ္ကို လႊတ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈ ရာတြင္ ေယာဂီမ်ား စုေပါင္းတရားထိုင္ရာ ဓမၼာ႐ံုသို႔ စတင္ၾကည့္႐ႈပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ဓမၼာ႐ံု ကို ေစာင့္ေရွာက္လက္ရွိေသာ နတ္ႏွစ္ပါးကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ အဆိုပါ နတ္ႏွစ္ပါးမွာ ဓမၼာ႐ံုဝင္ေပါက္ႀကီး ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ အေနအထားကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါနတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ နတ္ဝတ္စံုမွာ ေရႊေရာင္ အဆင္း ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဓမၼာရံုအတြင္းရွိ ဘုရားဆင္းထုေတာ္ နားမွာလည္း နတ္မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း စာေရးသူအေနႏွင့္ ေယာဂီမ်ား၏ ဆြမ္းစား ေဆာင္ႏွင့္ သိမ္ေတာ္ႀကီးကို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ မည္ သည့္ ပုဂိၢဳလ္ကိုမွ် မေတြ႕မျမင္ရပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာဂီမ်ားကမူ ဆြမ္းစားေဆာင္တြင္ နဂါးႀကီးကို ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ နဂါးႀကီးမွ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႕ အၾကံဳအရမူ တန္ခိုးရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္ ဥပမာ နတ္မ်ား၊ နဂါးမ်ားသည္ သူတို႕ကို ျမင္ေတြ႕လိုပါက ကိုယ္ထင္ ျပေလ့ရွိၿပီး ဆႏၵမရွိပါက ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထား ေလ့ရွိၾကပါသည္။

တရားစခန္းအတြင္းရွိ သိမ္ေတာ္ႀကီး၏ ေဘး တြင္ ေရကန္ေလးတစ္ကန္ ရွိပါသည္။ ကြန္ကရစ္ ေရကန္ေလးျဖစ္ၿပီး ေရကန္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေက်ာက္ျပားမ်ားခင္းထားၿပီး ေရမ်ားၾကည္လင္ေန ပါက ေအာက္ေျခေက်ာက္ျပားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ စာေရးသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ထိုေရကန္သို႔ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ နဂါး သံုးေကာင္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ျမင္ရမႈမွာ မူလနဂါးပံုစံအတိုင္း ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖစ္၍ ေရေပၚတြင္ ေခါင္းကိုသာ ျမင္ရၿပီး ကိုယ္လံုးမ်ားကို မျမင္ရပါ။ နဂါး၏ ကိုယ္ လံုးမ်ားမွာ ေရေအာက္တြင္ နွစ္ျမဳပ္ေနပါသည္။ စာေရးသူလည္း အဆိုပါနဂါးမ်ားသို႔ ေမတၱာပို႕ျခင္း၊ အမွ်အတန္း ေဝျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နဂါးမ်ားသည္ စာေရးသူဘက္သို႔ ၾကည့္႐ံုသာၾကည့္၍ ၿငိမ္သက္ ေနၾကပါသည္။ ေယာဂီအခ်ိဳ႕ကမႈ ေရကန္တြင္ နဂါး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ လူေယာင္ေဆာင္ထားသည္ကိုလည္း ျမင္ ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ စာေရးသူက နဂါးမွန္း ဘယ္လိုသိ သလဲဟု ေမးျမန္းရာ သူ၏ဦးေခါင္းထိပ္တြင္ နဂါး အေမာက္ကေလးကို ျပသေၾကာင္းႏွင့္ ေယာဂီတစ္ဦး ကမူ နဂါးအၿမီးကို ျပသေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ရ ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကပါသည္။

စာေရးသူသည္ နဂါးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္း ျဖင့္ ေရကန္ေအာက္ (သို႔မဟုတ္) မနီးမေဝးတြင္ နဂါးသိုက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေရွ႕ဆံုးတြင္ရွိေသာ နဂါးၾကီးသည္ နဂါးမင္းျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ယူဆၿပီး မိမိသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ ဘုရားဖူးသြားပါက မိမိႏွင့္အတူ ဘုရားဖူးလိုက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖိတ္ ေခၚလိုက္ျခင္းမွာ ယခင္က အေတြ႕အၾကံဳအရ ႐ုကၡစိုး နတ္မ်ား၊ နဂါးမင္းမ်ားသည္ စာေရးသူ ဘုရားဖူး သြားရာတြင္ အတူလိုက္ပါေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ မၾကာမီပင္ နဂါးႀကီးမ်ားသည္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာေတာ္၏ ေစခိုင္းခ်က္ အရ ျမန္မာျပည္အႏွံ နိမိတ္ျဖင့္ ဘုရားဖူးရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ နဂါးမင္းႀကီးသည္ အတူလိုက္ပါ ဘုရားဖူး ေလ့ရွိပါသည္။ နဂါးမင္းသည္ စာေရးသူႏွင့္အတူ ဘုရားဖူးလိုက္ရာတြင္ လူမင္းသားပံုစံကဲ့သို႔ ဝတ္စား ဆင္ယင္ကာ လိုက္ပါေလ့ရွိျပီး ေခါင္းတြင္ နဂါး အေမာက္ကေလး ပါေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕အတူ စခန္း အတြင္းရွိ မဟာေဗာဓိပင္တြင္ရွိေသာ ႐ုကၡစိုးနတ္မင္း ႀကီးသည္လည္ ရံဖန္ရံခါ လိုက္ပါေလ့ရွိရာ ဝတ္ျဖဴ စင္ၾကယ္ဝတ္ထားေသာ အဘိုးအိုပံုသဏၭာန္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေယာဂီဝတ္စံုျဖင့္လည္းေကာင္း လိုက္ပါေလ့ရွိပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာေတာ္၏ ေစခိုင္း ခ်က္အရ ေဘာဂဝတီ နဂါးျပည္ရွိ ျမတ္စြာဘုရား ၏စြယ္ေတာ္ကို နိမိတ္ျဖင့္ ဖူးေျမာ္ရန္ သြားေရာက္ ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ တရားမထိုင္မီ ကပင္ ႐ုကၡစိုးနတ္မင္းႏွင့္ နဂါးမင္းတို႕အား အာ႐ံုျပဳ၍ ေဘာဂဝတီနဂါးျပည္သို႔ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္၍ အတူလိုက္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚ လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တရားထိုင္ၿပီး နိမိတ္ရ သည္အထိ သမာဓိကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ ထို႕ ေနာက္ နိမိတ္ရသည္ႏွင့္ တစ္ဖန္ ႐ုကၡစိုးနတ္မင္း ႏွင့္ နဂါးမင္းတို႕အား အတူလိုက္ပါရန္ ထပ္မံ ဖိတ္ ေခၚပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဖိတ္ေခၚၿပီးသည္ႏွင့္ ကမၻာ ေျမႀကီး၏ ေရေအာက္ နက္႐ိႈင္းေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ ေဘာဂဝတီနဂါးျပည္သို႔ အာ႐ံုညြတ္ လ်က္ နိမိတ္ကို လႊတ္လိုက္ရာ စာေရးသူသည္ ေမ့ေမ်ာသြားသကဲ့သို႔ ခံစားရၿပီး ေျမႀကီးထဲသို႔ တိုးဝင္သြားပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔တိုးဝင္သြားတိုင္း ေျမၾကီးသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားပါသည္။ စာေရးသူ သည္ ေဘးဘယ္ညာသို႔ ၾကည့္လိုက္ရာ ႐ုကၡစိုး နတ္မင္းႏွင့္ နဂါးမင္းတို႕ကို မိမိႏွင့္ ေဘးျခင္းယွဥ္ လ်က္ လိုက္ပါလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကမၻာေျမႀကီးကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္သြားၿပီး မၾကာမီပင္ ေရထုႀကီးကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ ေရထုၾကီးသည္လည္း ႏွစ္ျခင္းကြဲသြားၿပီး ထိုအထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္သြားရပါသည္။ ေရထုႀကီးမွာ မ်ားစြာနက္႐ိႈင္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေရေအာက္အနက္ ထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္သြားၿပီး မၾကာမီ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ မုခ္ဦး အဝင္ဝၾကီးကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

စာေရးသူျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ေရထဲတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရထုကို ေဖာက္ထြင္းၿပီး ျမင္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ငါးမ်ားသည္လည္း ေရထဲတြင္ ကူးခတ္သြားလာေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ မိမိတို႕လည္း မုခ္ဦးအဝင္ဝမွ အေဆာက္အအံု အထဲ သို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ခန္းမႀကီးတစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္ရွိ သြားပါသည္။ ထိုခန္းမႀကီးမွာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္လွၿပီး နဂါးမ်ားကို သူတို႕၏မူလ နဂါးပံုစံအတိုင္း လႈပ္ ရွားသြားလာေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုခန္းမႀကီးထဲတြင္ ေရ လံုးဝမရွိသည္ကို လည္း ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ခန္းမႀကီး အလယ္ေလာက္တြင္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ နဂါးမင္းႀကီးအား ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ မိမိအေနႏွင့္ နဂါးမင္းႀကီးအား စူးစိုက္ၾကည့္ကာ ေမတၲာပို႕ျခင္း၊ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့သမွ် ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႕ကို အမွ်ေဝ ျခင္း ျပဳလုပ္ကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္ကို ဖူးေတြ႕လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ နဂါးမင္းႀကီးသည္ စာေရးသူတို႕အား သူ႕ေနာက္ လိုက္ရန္ အမူအရာျပၿပီး ေရွ႕မွ ေခၚေဆာင္သြား ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ခန္းမႀကီးတစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္ ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားပံုေတာ္ ဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူ ေတြ႕ရၿပီး ထိုဆင္းထုေတာ္ေရွ႕တြင္ ကလပ္ ကေလးေပၚ၌ ညႇပ္၍ တင္ထားေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ကို ဖူးေတြ႕ရပါသည္။

စာေရးသူႏွင့္အတူ အားလံုးလည္း စြယ္ေတာ္ ျမတ္အား ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။ ခန္းမၾကီး တစ္ခုလံုးမွာ အေရာင္တဝင္းဝင္းႏွင့္ ေတာက္ပေနပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ နဂါးမင္းႀကီးအား ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ တြင္ နဂါးမင္းႀကီးက မုခ္ဦးအဝင္ဝအထိ လိုက္ပို႔ ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မိမိတို႕လည္း ေရထု၊ ေျမထုတို႕ ကို ျဖတ္သန္းျပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။

စာေရးသူသည္ နဂါးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေပ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အခ်က္အလက္တို႕ကို စာ ဖတ္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ပါရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

နဂါးမ်ား မ်ိဳးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေပါက္ဖြားရာတြင္ ေလးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ –

(၁) ဥမွေပါက္ဖြားျခင္း (ငွက္မ်ားကဲ့သို႔ ဥမွ ေပါက္ဖြားျခင္း)၊

(၂) အေကာင္လိုက္ ေပါက္ဖြားျခင္း (သား အိမ္ျဖင့္ေမြးဖြားျခင္း)၊

(၃) သစ္ပင္၊ ဝါးပင္ (သံေသဓဇ)ကိုစြဲ၍ သေႏၶတည္ၿပီး ေပါက္ဖြားျခင္း၊

(၄) ဥပၸပတၲိဘဝ အရြယ္အစား အသက္ အရြယ္အလိုက္ ဘြားခနဲ ေပၚလာျခင္း (နတ္မ်ား၊ ျဗဟၼာမ်ားကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္လာျခင္း) စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ နဂါးမ်ားလူေယာင္ေဆာင္၍ မဖန္ ဆင္းႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားရွိၾကပါသည္။ ゞင္း တို႔မွာ

(၁) ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္အခ်ိန္

(၂) သေႏၶတည္ေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြား ခ်ိန္

(၃)     ကြယ္လြန္ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္

(၄)       အေရခြံလဲေနသည့္အခ်ိန္

(၅) နဂါးဇာတ္တူမ်ား ဖို/မ ေပ်ာ္ပါးေနသည့္ အခ်ိန္

စာေပမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ နဂါး မ်ားသည္ တိရစၦာန္မ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း နတ္နဂါးမ်ားလည္း ရွိၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ လူေယာင္ဖန္ဆင္းႏိုင္ျပီး တန္းခိုးႀကီးမားေသာ နတ္ နဂါးမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ဥပၸပတၲိဘဝျဖင့္ ေပါက္လာေသာ နဂါးသည္ နဂါးမ်ားထဲတြင္ တန္ခိုး အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ နတ္နဂါးဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ေအာင္ျခင္း ရွစ္ ပါးတြင္ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးသည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ပထ္ထားသျဖင့္ နတ္ျပည္သည္ ေမွာင္အတိက်သြား ၿပီး ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကလည္း ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရဖူးပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂါယာရွိ သတၲသတၲာဟ ေနရာ ခုနစ္ေနရာအနက္ ဆဌမ သတၲာဟေနရာ မုဥၥလိႏၷာ ေရအိုင္ေဘးတြင္ ခုနစ္ရက္ စံျမန္းစဥ္ ေလႀကီး မိုးႀကီးက်သျဖင့္ မုဥၥလိႏၷာနဂါးက ျမတ္စြာဘုရားအား ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ ဖတ္႐ႈဖူးပါသည္။

ထို႔အျပင္ နဂါးမ်ားသည္ သက္တမ္း အလြန္ ရွည္လ်ားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာလနဂါးမင္းသည္ ဘုရား တစ္ႀကိမ္ပြင့္မွ အိပ္ရာမွ တစ္ခါႏိုးေၾကာင္း စာေပမ်ား တြင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္၍ လူသားမ်ားႏွင့္လည္း ဖို/မ ေပ်ာ္ပါးႏိုင္ၾကေၾကာင္း ဖတ္႐ႈေလ့လာမိပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ မိမိ ေတြၾကံဳသိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

 

မင္းဘုန္းေရႊ