အလင္းနိမိတ္တန္ခုိးႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္ေထာင္ေက်ာင္း ေက်းရြာ အနီးတြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေအာင္ ေဗာဓိ ေျမဇင္းေတာရတရားရိပ္သာကား တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူသံသူသံလည္း မၾကား ရ၊ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈလည္း မေတြ႕ရပါေခ်။ တရား ရိပ္သာ၏ အျပင္ဘက္မွၾကည့္ပါက မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ရွိမည္ဟု မထင္ရေလာက္ေအာင္ ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္လွပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ တရားစခန္းတြင္ တရားထိုင္ေန ၾကေသာေယာဂီ ၂၆ ဦး ရွိပါသည္။ အဆိုပါေယာဂီ မ်ားထဲတြင္ သံဃာေတာ္ ေလးပါးႏွင့္ သီလရွင္ ဆရာ ေလး ႏွစ္ပါးတို႕သည္လည္း ရွိၾကပါသည္။ ေယာဂီ မ်ား တရားထိုင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္မွာ ေန႔လယ္ ၁ နာရီျဖစ္သည့္အျပင္ စက္တင္ဘာလ ရာသီဥတု ပူျပင္းသည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ လည္း ထိုအခ်ိန္က ေယာဂီတစ္ဦးအျဖစ္ တရားစခန္း ဝင္ေရာက္ျပီး တရားအားထုတ္ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ ေန႕စဥ္ ေန႕လယ္ပိုင္း တြင္ (၁ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ ဓမၼာရံုၾကီးတြင္ ႏွစ္နာရီ ၾကာ တရားထိုင္ရပါသည္။ တရားစခန္း၏ အစဥ္ အလာအတိုင္း ေယာဂီမ်ားတရားထိုင္ေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ တရားစခန္းမွာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လွပါ သည္။ တရားစခန္းတြင္ ေဝယ်ာဝစၥေဆာင္ရြက္ေန သူမ်ားပင္ ေယာဂီမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစ ရန္ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ သည္။

စာေရးသူသည္ တရားစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္၏လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ သမာဓိ အားေကာင္းေစရန္ အာနာပါန က်င့္စဥ္ကို ၾကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ရာ အလင္းနိမိတ္မ်ားရရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔ အလင္းနိမိတ္မ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္သည့္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ တရားစခန္း ဝင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တရားျပေနသည္ ကမၼဌာန စရိယ ဆရာေတာ္မွာ ဆရာေတာ္ဦးကုမာရျဖစ္ပါ သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေယာဂီမ်ား၏ သမာဓိအား ေကာင္းလာမႈ အေျခအေန အလင္းနိမိတ္ ေစလႊတ္ ႏိုင္မႈ စြမ္းအားတို႕ကို ေယာဂီတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ စစ္ ေဆးသံုးသပ္၍ ဘုရားဖူး ေစလႊတ္ခိုင္းေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးသူကိုလည္း ေက်ာက္တန္း ေရလယ္ဘုရားသို႔ နိမိတ္ျဖင့္ ဘုရားဖူးေစလႊတ္ပါ သည္။ ထို႕ကဲ့သို႔ ဘုရားဖူးသြားေရာက္ရာတြင္ ထူး ျခားေသာ ေတြ႕ရွိမႈ႕တို႕ကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ဘုရားဖူး သြားရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္ပင္ ဘုရားသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းရွိသကဲ့သို႕ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေရေအာက္မွ ခရီးသြားျခင္း၊ ေျမေအာက္မွ ခရီးသြား ျခင္း၊ ေကာင္းကင္မွ ခရီးသြားျခင္း စသည့္ျဖင့္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။

စာေရးသူသည္ ေက်ာက္တန္းေရလယ္ ဘုရားသို႔ ဘုရားဖူးသြားရာတြင္ ေျမေအာက္မွ သြား ပါသည္။ မဟာပထဝီေျမႀကီးကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ ႏွစ္ ျခမ္းကြဲေစၿပီး သြားရပါသည္။ စာေရးသူသည္ ထိုကဲ့ သို႕ သြားရာတြင္ လမ္းခရီးတစ္ေနရာအေရာက္တြင္ မိမိဘယ္ေနရာသို႕ ေရာက္ေနသည္ကို သိလိုသျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ တက္ရန္ႀကိဳးစားရာ အေပၚတြင္ ေျမ ႀကီးလႊာခံေနသျဖင့္ တက္၍မရပါ။ ထို႕အခါမွ သတိ ရၿပီး ေျမၾကီးကို ႏွစ္ျခမ္းကြဲေစရန္ ဆႏၵျပဳ၍ တက္ခဲ့ ရာတြင္ ေျမႀကီးမွာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီး ေျမေပၚသို႔ တက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူသည္လည္း ေျမေပၚ ေရာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ရာ ေတာင္ ကုန္းကေလးႏွင့္ သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ားကို ေတြ႕ရပါ သည္။ ထို႕ေနရာမွာ ဘယ္ေနရာမွန္းေတာ့ မသိပါ။ ထို႕ေနာက္ ေျမေအာက္သို႕ ျပန္သြားၿပီး ေက်ာက္တန္း ေရလယ္ဘုရားသို႔ ဆက္လက္သြားခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ေက်ာက္တန္းေရလယ္ဘုရား ၏ ေရစပ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ေက်ာက္ေလွကားထစ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕မွတစ္ဆင့္ ေစတီအတြင္းတြင္ ဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူ ဖူးေတြ႕ရၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ စာေရးသူသည္ ေစတီေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေစာင့္ အေရွာက္တို႕အား အာ႐ံုျပဳေမတၲာပို႕၍ ေက်ာက္တန္း ေရလယ္ဘုရားႀကီးအား ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ လိႈင္း ဒဏ္တို႕မွ မည္သို႕မည္ပံု ကာကြယ္ထားသည္ကို သိ လိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

စာေရးသူသည္ ထိုကဲ့သို႔ ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ျငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ မၾကာလွေသာ အခ်ိန္ တြင္ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး အံု႕မိႈင္းလာၿပီး ေလႀကီး၊ မိုးႀကီး က်လာပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး မည္းေမွာင္ကာ ေရလိႈင္းလံုးၾကီးမ်ားသည္ ဘုရား၏ တံတိုင္းနံရံကို လာေရာက္႐ိုက္ခတ္ေနပါ သည္။ ဘုရား၏ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚသို႔ ေရမ်ားဝင္ ေရာက္လာျခင္း မရွိပါ။ စာေရးသူက ေက်ာက္တန္း ေရလယ္ဘုရားကို နဂါးမင္းၾကီးက ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ လိႈင္းဒဏ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ထင္ထင္ရွားရွား ကိုယ္ထင္ျပေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားၾကားႏွင့္ တံတိုင္းၾကားတြင္ နဂါးႀကီး မ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားကို နဂါးကိုယ္လံုး ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ နဂါးႀကီး ႏွစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ နဂါးႀကီး ႏွစ္ေကာင္သည္ ေခါင္း ခ်င္းယွက္၍လည္းေကာင္း၊ အၿမႇီးခ်င္းယွက္၍လည္း ေကာင္း ဘုရားတံတိုင္းအျပင္ဘက္မွ ပတ္ထား သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မၾကာျမင့္ မီပင္ ေလမုန္တိုင္းမွာ ၿငိမ္သက္သြားၿပီး ေကာင္းကင္ တစ္ခုလံုးလည္း ၾကည္လင္သြားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မၾကာမီျမင္ကြင္းအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာေတာ္၏ ေစခိုင္းခ်က္ အရ ပဲခူး၊ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားကို နိမိတ္ျဖင့္ ဖူးေျမာ္ ခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႔ ဖူးေျမာ္ရာ၌ ဌာပနာတိုက္အတြင္း ရွိေသာ ဌာပနာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ဘုရားဆင္း တုေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီး ေရႊစင္႐ုပ္တု တစ္ခု ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ျပင္ နားထဲမွာ လည္း ရွင္ေစာပု ႐ုပ္တု၊ ရွင္ေစာပု ႐ုပ္တုဟူ၍လည္း ၾကားေနရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးသူလည္း ထို ႐ုပ္တုသည္ ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပု႐ုပ္တုျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။

စာေရးသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းရွိ ေကာင္း မႈေတာ္ဘုရားႀကီးကိုလည္း ဖူေျမာ္ရပါသည္။ ဤ ေနရာတြင္လည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရပါ သည္။ စစ္ကိုင္းရွိ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားႀကီးမွာ လက္ရွိတြင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴထားၿပီး ေရႊေရာင္ တဝင္းဝင္းျဖင့္ အေဝးမွပင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာေရးသူ ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ထံုး သကၤန္းျဖင့္သာ ေဖြးေဖြးျဖဴလ်က္ ဖူးေတြ႕ရပါသည္။ မိမိစိတ္ထဲမွပင္ အျမင္မွားေနသည္ဟု ထင္လ်က္ ႏွစ္ခါ သံုးခါ နိမိတ္ျဖင့္ၾကည့္႐ႈေသာ္လည္း ဘုရား ၾကီးမွာ ထံုးသကၤန္းျဖင့္ ေဖြးေဖြးျဖဴေနသည္ကိုသာ ဖူးေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေနပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားမႈ တစ္ခုလည္း ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္း ေလးေဒသ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔ နိမိတ္ျဖင့္ ဘုရား ဖူးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ေဖာင္ ေတာ္ဦးဘုရားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ႏိုင္ငံ တကာတြင္ပါ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ထင္ရွားသည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ သြား ေရာက္ရာတြင္ ပထမဆံုးျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ဘုရား တန္ေဆာင္း အတြင္းတြင္ ေရႊဝါေရာင္အဆင္းရွိေသာ နတ္ေဒဝါမ်ားကို မ်ားျပားစြာ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္ပတ္လည္တြင္ လည္း နတ္ေဒဝါမ်ားသည္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားအား လက္အုပ္ခ်ီ ကန္ေတာ့ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ စာေရးသူလည္း ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္ နတ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားအား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္အားလံုးတို႕ကို အမွ် ေပးေဝပါသည္။ ထို႔အခါ နတ္မ်ား၏ သာဓုေခၚသံကို နားထဲတြင္ ၾကားေနရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ စာေရးသူ သည္ ျပန္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးလ်က္ ေနာက္သို႕ လွည့္ရာတြင္ နားထဲတြင္ အသံတစ္သံ ၾကားလိုက္ရ ပါသည္။ ဘုရားကို နဖူးျဖင့္ ထိေအာင္ ဦးတိုက္ ကန္ေတာ့ပါဟူေသာ အသံျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အသံ ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ နတ္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္ရာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ဦးတိုက္ရန္ အရိပ္အေယာင္ ျပေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထိုအခါ နတ္မ်ား သည္ မိမိကို ဘုရားဆင္းထုေတာ္အား နဖူးျဖင့္ထိ၍ ဦးတိုက္ကန္ေတာ့ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္ကို သေဘာ ေပါက္လိုက္ၿပီး ဘုရား ေလးဆူ၏ အလယ္တြင္ရွိ ေသာ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး နဖူးျဖင့္ ထိကပ္ကာ ဦးတိုက္ကန္ေတာ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမတ္ စြာဘုရားအား ဦးတိုက္ ကန္ေတာ့ပါေၾကာင္း ရြတ္ဆို လိုက္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး နတ္ မ်ား ရွိရာသို႔ လွည့္ၾကည့္ရာ ေခါင္းညိတ္ျပပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ နတ္မ်ားအေနႏွင့္ ေက်နပ္လက္ခံသည့္ သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီးေနာက္ စာေရးသူအေနႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး တရားစခန္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာပါသည္။

စာေရးသူသည္ နိမိတ္ျဖင့္ ဘုရားဖူးသြား ေရာက္ ရာတြင္ သာမန္ေတြ႕ၾကံဳရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ထူးျခားေသာ ေတြ႕ၾကံဳမႈတို႕ကို မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မင္းဘုန္းေရႊ