သားဦးကေလးက ေယာက္်ားေလးလား၊ မိန္းကေလးလား

ၾကင္စဦးဇနီးေမာင္ႏွံတို႔အဖို႔ ဇနီးသည္ ကိုယ္ ဝန္ရွိၿပီဆိုေသာအခါ ထိုသားဦးမွာ ေယာက်ာ္းေလး ျဖစ္မည္ေလာ၊ မိန္းကေလးျဖစ္မည္ေလာဟု အထူး ပင္ စိတ္ဝင္တစား ရွိတတ္ၾကေလသည္။
ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သာမက ဟိုဘက္သည္ဘက္ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ကလည္း စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္တတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
ေအာက္ပါနည္းကေလးမွာ ေရွးဆရာတို႔၏ တြက္နည္းကေလး ျဖစ္ေပသည္။ ထိုနည္းကေလး ျဖင့္ သားဦးကေလးသည္ ေယာက်ာ္းေလးျဖစ္မည္ ေလာ၊ မိန္းကေလးျဖစ္မည္ေလာဟု မွန္းဆႏိုင္ၾက ေပလိမ့္မည္။

တြက္နည္းမွာ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ဇနီးသည္၏ ေမြးနံကိုေပါင္းၿပီး ၃ ႏွစ္ ေျမႇာက္ပါ။ ရလဒ္ကို ၇ ႏွင့္ စားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ- တနဂၤေႏြသားႏွင့္ၾကာသပေတးသမီး ဇနီးေမာင္ႏွံဆိုပါစို႔ …။
ေမြးနံႏွစ္ခုကိုေပါင္းလွ်င္ ၁+၅=၆ ရပါသည္။ ၄င္း ၆ ကို ၃ ႏွင့္ေျမႇာက္ေသာ္ ၁၈ ရပါသည္။ ၄င္း ၁၈ ကို ၇ ႏွင့္စားေသာ္ ၄ ျြကင္းပါသည္။
၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆ ၾကြင္းလွ်င္ သားဦးသည္ ေယာက်ာ္းေလး ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၁၊ ၃၊ ဝ ၾကြင္းလွ်င္ မိန္းကေလး ျဖစ္တတ္ ပါသည္။

တြက္ၾကည့္ၾကပါေလ …

မင္းသာကီ