ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်မ္းသာမလဲ

ေရွးဆရာတို႔၏ တြက္ကိန္းေလးတစ္ခု ရွိေပသည္။ မိမိသည္ မည္သည့္အရြယ္၌ ေကာင္းစား ခ်မ္းသာမည္ကို တြက္ေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။

ေရွးက်မ္းမ်ားတြင္ လူတစ္ဦး၏ဘဝကို အရြယ္သံုးပါး ပိုင္းပါသည္။

ေမြးစမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထိကို ပထမ အရြယ္၊

အသက္ ၁၇ မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ထိကို ဒုတိယအရြယ္၊

အသက္ ၄၆ မွ ေနာက္ပိုင္းကို တတိယ အရြယ္ဟု ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕လည္း ပထမအရြယ္၌ ေကာင္းစားၾကသလို အခ်ိဳ႕လည္း တတိယအရြယ္က်မွ ေကာင္းစား တတ္ၾကပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ မွာမူ အရြယ္ သံုးပါးလံုးပင္ ေကာင္းစား ခ်မ္းသာၾက သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 

တြက္နည္းမွာ

—————-

မိမိ၏ျမန္မာေမြးသကၠ ရာဇ္ကို တည္၍ ၇ ျဖင့္ စားပါ။ ၁၊ ၃၊ ဝ ၾကြင္းလွ်င္ ပထမအရြယ္၌ ေကာင္းစားတတ္ပါသည္။ အျခား ဂဏန္းၾကြင္းေသာ္ ေကာင္းစြာမခ်မ္းသာႏိုင္ဟု အေျဖ ထြက္ပါသည္။

မိမိ၏ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၍ ၈ ျဖင့္ စားပါ။ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ဝ ၾကြင္းလွ်င္ ဒုတိယအရြယ္၌ ေကာင္းစားတတ္ပါသည္။ အျခားဂဏန္း ၾကြင္းေသာ္ ေကာင္းစြာ မခ်မ္းသာႏိုင္ဟု အေျဖထြက္ပါသည္။

မိမိ၏ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၍ ၉ ျဖင့္ စားပါ။ ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ဝ ၾကြင္းလွ်င္ တတိယအရြယ္၌ ေကာင္းစားတတ္ပါသည္။ အျခားဂဏန္းၾကြင္းေသာ္ ေကာင္းစြာမခ်မ္းသာႏိုင္ဟု အေျဖ ထြက္ပါသည္။

 

မင္းသာကီ