ၾကြက္ေသတစ္ခု အရင္းျပဳ၍ သူေဌးျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္း

“ၾကြက္ေသတစ္ခု အရင္းျပဳ၍  ၾကြယ္၀မႈ ဇာတ္ဆံုး၊ သူေ႒းထံုးကို ႏွလံုးမူလ်က္ ႀကံစည္နက္၍ သူ႕ထက္လြန္ကံု၊ ၾကြယ္ေစမင္း”

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပ်ိဳ႕လကၤာမွာ ကန္ေတာ္ မင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ ေလာကသာရပ်ိဳ႕မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဟု ထင္ပါသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ခန္႔က က်က္မွတ္ခဲ့ရေသာ ပ်ိဳ႕ ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားျဖစ္၍ အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ ပါ။ ၾကြက္ေသတစ္ခုကို အရင္းျပဳလွ်င္ပင္ ခ်မ္းသာ ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုဆံုးမထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ယခု ေခတ္စာဖတ္သူမ်ား ယံုခ်င္မွယံုေပမည္။ ယံုသည္ မယံုသည္မွာ စာဖတ္သူ၏ အလိုဆႏၵအတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ Believe it or not ဟူေသာ အဂၤလိပ္ စကားအတိုင္း ယံုခ်င္လည္း ယံုႏိုင္ေပသည္။ မယံု လွ်င္လည္း ပံုျပင္ဟုသာ မွတ္ယူၾကရန္ျဖစ္ေပသည္။  အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ရွိခဲ့၍ အရင္းအႏွီး မရွိ၍ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ားအ တြက္ စိတ္ဓာတ္မက်ၾကေစရန္ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

အခ်ိန္မွာ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားအေလာင္း သည္မင္းႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ေသာ စူဠသူေ႒းျဖစ္သည္။   ေန႔ရက္ နကၡတ္ေကာင္းသည္။ မေကာင္းသည္ကို လည္းေကာင္း၊ နိမိတ္အတိတ္၊ တေဘာင္တို႔ကို လည္းေကာင္း ကြ်မ္းက်င္သိရွိသူျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ တြင္ အိမ္အနီးတြင္ရွိေသာ လူငယ္တစ္ဦးကို ေခၚယူ ၍ မင္းအိမ္သို႔ သြားေလရာ လမ္းခရီး၌ ၾကြက္ေသ တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ေန႔ရက္ နကၡတ္ ကို ဆင္ျခင္လိုက္ေသာအခါ ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္ သည္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရသည္။ ေနာက္လိုက္ လူငယ္ အား ဤၾကြက္ေသကို ယူ၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ လွ်င္ ႀကီးပြားမည္ဟုေျပာၾကားၿပီး ထိုၾကြက္ေသကို ေပးလိုက္ေလသည္။

ထိုလူငယ္သည္ ၾကြက္ေသကိုယူၿပီး အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကြက္ေသအား ေၾကာင္ စာအျဖစ္ေရာင္းလိုက္ရာ ႏွစ္ေရြးမွ်ရသည္။ ႏွစ္ေရြး သည္ ပဲဝက္မွ်သာရွိေသာ ေငြေၾကးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းႏွစ္ေရြးျဖင့္ တင္လဲကို ဝယ္၍ အရည္က်ိဳလိုက္ သည္။ ပန္းသည္ မိန္းမမ်ားအား တင္လဲေဖ်ာ္ရည္ ကို တစ္ခြက္စီတိုက္ေလရာ ပန္းသည္မ်ားက ပန္း မ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ထိုပန္းမ်ားကို ေရာင္းလိုက္ျပန္ရာ ေငြေၾကးမွာ တစ္မတ္အထိ ရ ရွိသြားေလသည္။ ယင္းေငြတစ္မတ္ျဖင့္ တင္လဲကို ဝယ္၍ ေဖ်ာ္ရည္ေဖ်ာ္ၿပီး ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ လိုက္၍ တိုက္ျပန္သည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားမွ က်န္ေသာ ပန္း မ်ားကို ထပ္ရ၍ ေရာင္းလိုက္ျပန္ရာ ေငြေၾကးထပ္ ၍ ရျပန္သည္။ စုစုေပါင္း ရွစ္အသျပာျဖစ္သြားေပ သည္။

တစ္ေန႔ေသာအခါ မုန္တိုင္းက်လာေလသည္။ ရွင္ဘုရင္၏ ဥယ်ာဥ္တြင္ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ခက္မ်ား က်ိဳးကုန္ၾကသည္။ စိတ္ညစ္ေနေသာ ဥယ်ာဥ္မွဴးအား လူငယ္က တာဝန္ယူလိုက္သည္။ ရွင္းခအျဖစ္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းတို႔အား ေပးရန္ ကတိကိုရရွိသည္။ ကစားေနၾကေသာ ကေလး ငယ္မ်ားအား တင္လဲရည္ကိုတိုက္၍ သစ္ကိုင္း သစ္ ခက္တို႔ကို ရွင္းလိုက္သည္။ ရေသာ သစ္ကိုင္း၊ သစ္ခက္တို႔ကို ထင္းအျဖစ္ အိုးလုပ္သူတို႔အား ေရာင္းခ်လိုက္သည္။ စာရင္းရွင္းလိုက္ေသာအခါ ထင္းဖိုး တစ္ဆယ့္ေျခာက္အသျပာႏွင့္ အိုးငါးလံုးကို ရလိုက္သည္။ ယခင္ ပန္းေရာင္းရေငြမ်ားႏွင့္  ေပါင္း လိုက္ေသာအခါ ႏွစ္ဆယ့္ေလးျပားေသာ အသျပာကို စုမိေလေတာ့သည္။

ထိုအသျပာမ်ားျဖင့္ပင္၊ တင္လဲေဖ်ာ္ရည္ကို    ေဖ်ာ္ခဲ့သည္။ အိုးစရည္းမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ထည့္ၿပီး ငါးရာေသာ ျမက္ရိတ္သမားတို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းကုန္သည္တို႔ ကို လည္းေကာင္း တိုက္ေကြ်းျပန္သည္။ ကုန္သည္ မ်ားထံမွ အေရာင္းအဝယ္သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ သည္။ “နက္ျဖန္ ျမင္းငါးရာတို႔ ေရာက္လာအံ့” ဟု ကုန္သည္မ်ားထံမွ သတင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမက္ ရိတ္သမားမ်ားအား ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျမက္မ်ား ကို ၄င္းကိုသာ ေရာင္းခ်ၾကရန္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တစ္ စီးစီလည္း လက္ေဆာင္ေပးၾကပါဟု ေမတၲာရပ္ခံ လိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျမင္းကုန္သည္မ်ား   ေရာက္လာၾကသည္။ ျမက္ရွာမရသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လူငယ္ထံမွသာ ျမက္မ်ားကို ဝယ္ၾကရသည္။ စာရင္း ရွင္းလိုက္ေသာအခါ ၾကြက္ေသတစ္ခုကို အရင္းျပဳ ခဲ့ေသာ ထိုလူငယ္တြင္ အသျပာတစ္ေထာင္အထိ စုမိသြားေတာ့သည္။

မ်ားမၾကာမီ ေရေၾကာင္းသြားလာေသာ မိတ္ ေဆြမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား ေရာက္လာ ၾကသည္။ လူငယ္သည္ တင့္တယ္ေကာင္းမြန္ေသာ ရထားကို ရွစ္အသျပာျဖင့္ ငွားၿပီး အၿခံအရံမ်ားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းကို သြားေလသည္။ သေဘၤာသူႀကီးအား လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးၿပီး သေဘၤာတြင္ပါသမွ် ကုန္ ပစၥည္းအား မိမိကိုသာေရာင္းခ်ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လိုက္ေလသည္။ သေဘၤာသူႀကီးကိုလည္း ခမ္း နားစြာျဖင့္ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံေလသည္။ အျခားကုန္ သည္တို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သေဘၤာသူႀကီးက   “ငါသည္ ဤသူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးၿပီ။ သင္တို႔ အား မေရာင္းႏိုင္ေတာ့”ဟု ေျပာဆိုလိုက္ေတာ့ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သေဘၤာတစ္စင္းတြင္ အသျပာ တစ္ေထာင္ခန္႔ရလိုက္ရာ သေဘၤာခုနစ္စင္းအတြက္ အသျပာ ခုနစ္ေထာင္ခန္႔ရသြားေတာ့သည္။ ထို လူ ငယ္သည္လည္း စူဠသူေ႒း၏ ဩဝါဒခံတပည့္ျဖစ္၍ စူဠေႏၱဝါသိကဟု အမည္တြင္သြားေတာ့သည္။

စူဠေႏၱဝါသိကသူေ႒းကေလးသည္ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္းျဖင့္ ေလးလမွ်ၾကာေသာအခါ အသျပာႏွစ္သိန္းေလာက္အထိ ရရွိသြားသည္။ ထိုအခါ စူဠသူေ႒း၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ႀကီး ပြားခ်မ္းသာလာသည္ကို ေတြးေတာသတိရၿပီး စူဠ  သူေ႒းအား တစ္သိန္းေသာ အသျပာကို ေက်းဇူး ဆပ္လိုက္ေလသည္။

စူဠသူေ႒းက “အဘယ္ကဲ့သို႔ ျပဳ၍ ဤကဲ့သို႔ခ်မ္းသာလာရသနည္း”ဟု ေမးျမန္းေလရာ ျြကက္ ေသကို ေရာင္းသည္ကစ တင္လဲရည္မ်ားကို လွဴဒါန္း ေပးကမ္းသည္တို႔ အပါအဝင္အလံုးစံုကို ျပန္၍ေျပာျပ ေလသည္။ သူေ႒းႀကီးလည္း “အေမာင္လုလင္သည္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ ပညာလည္းရွိ၏။ လြန္စြာ ေသာ လံု႔လႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ေက်းဇူးကိုလည္း အထူးသျဖင့္ သိတတ္၏။ အေမာင္ကဲ့သို႔ေသာသူ သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာရွင္ ျဖစ္ထိုက္ေပသည္”ဟု ခ်ီး မြမ္းေျပာဆိုၿပီး မိမိ၏ သမီးႏွင့္ စံုဖက္ေပးလိုက္ ေတာ့သည္။

ၾကြက္ေသတစ္ခုကို အရင္းျပဳေသာ လူငယ္ သည္ လံု႔လဝီရိယရွိသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။   ကေလး ငယ္မ်ားမွအစ ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေဈးသည္မ်ား အလယ္၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ သေဘၤာသူႀကီးမ်ား (သေဘၤာကပၸတိန္မ်ား) အဆံုး အားလံုးေသာ သူမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္သည္ကို ေတြ႕ရေလ သည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္တတ္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ တတ္သည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ လူႀကီးသူႀကီးမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကို ယံုၾကည္မွတ္သားလိုက္နာၿပီး     ေက်းဇူးတရား သိတတ္သူလည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။ လိမၼာပါးနပ္သကဲ့သို႔ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ မႈ ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေပမည္။

ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈရေသာအခါ    ခိုးဝွက္ၾကသူမ်ား၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္မ်ား သတင္းမ်ားကို ဖတ္ၾကရသည္။ လုယက္သူမ်ား၊ ဓားျပတိုက္သူမ်ား သတင္းကို စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ ၾကားသိရသည္။ ေန႔ ခင္းေၾကာင္ေတာင္ အနုၾကမ္းစီးသူမ်ား၊ ဘုရားဝတ္ ျပဳေနသူကိုပင္ ႐ိုက္ႏွက္လုယက္ၾကသူမ်ား၊ ကေလး ငယ္ကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျပန္ေပးဆြဲ ေငြေတာင္းသူမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားကို ဓားျပတိုက္သူမ်ား ၏ သတင္းမ်ားကို မျပတ္ၾကားသိေနရသည္။   ဤ ေခတ္၊ ဤေလာကတြင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူမွ် ရွိပါ ေလစဟု ေတြးေတာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသတင္း၊ အဘိဓမၼာ၊ ဋီကာေက်ာ္    ဝိသုဒၶီမဂ္ ကဲ့သို႔ေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုၾကသူ မ်ား၊ ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားသတင္း၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၊ ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္အခါ မ်ားတြင္ ရွင္ျပဳၾက၊ ရဟန္းဝတ္ၾက၊ ဒုလႅဘရဟန္း ခံၾကေသာ သတင္းသီလရွင္ဝတ္ၾကေသာ သတင္း မ်ား ရိပ္သာဝင္ၾကေသာ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရ ေသာအခါ သာသနာေတာ္ထြန္းကား၍ လူေကာင္း မ်ား လူလိမၼာမ်ားလည္း ရွိၾကပါေသးသည္ဟု ေတြး ေတာ ေျဖသိမ့္ရပါသည္။ လူမိုက္တို႔သည္ကား လူမိုက္တို႔ သြားရာလမ္းကိုသာ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းစြာျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရေပမည္။

႐ိုးသားသူမ်ား၊ ႀကိဳးစားသူမ်ား၊ အရင္းအႏွီး မရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ပ်က္အားငယ္ေန သူမ်ားအတြက္ နမူနာေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရး သားတင္ျပအပ္ေပသည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္ ၁။ ဓမၼဂန္ဖတ္စာႏွင့္ ပုရာဏ္က်မ္း (က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္)