ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္

တစ္ေနကြယ္

ေသနယ္သို႔၊ တစ္ခါကူး။

ေမ့ေပ်ာက္ကာ

မေသဘူးရယ္လို႔ မထင္လိုက္ပါႏွင့္။

ေနကြယ္တာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားလွ်င္ျဖင့္

ေသနယ္ရြာ၊ အခ်ိန္တန္သြားရလိမ့္မယ္။

တားလို႔မရဘူး။

(ဈာပနယပ္ေတာင္မွ သံေဝဂကဗ်ာတစ္ပုဒ္)

ေသေန႔သို႔ က်ေရာက္လာၿပီဆို လွ်င္ တား၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ မအိုခ်င္ဘဲ လည္း အိုၾကရ။ မနာခ်င္ဘဲလည္း နာၾက ရ၊ မေသခ်င္ဘဲလည္း ေသၾကရ သည္ သာျဖစ္သည္။ အလြန္ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာရျခင္း၊ ေကြကြင္း ရျခင္းတည္းဟူေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံစား ၾကရေတာ့သည္။ ကံစီမံရာကို ခံၾကရ ေတာ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သတၲဝါတစ္ခု၊ ကံတစ္ ခုဟူေသာ စကားအတိုင္းေသကံမေရာက္ ေသး၍သက္မေပ်ာက္ေသာအျဖစ္အပ်က္ မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေပသည္။ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈလွ်င္  ေလယာဥ္ပ်က္က်ေသာသတင္း၊ ရထား ပ်က္ေသာ၊ ရထားတြဲလမ္းေခ်ာ္ေသာ၊ ရထားတြဲတိမ္းေမွာက္ေသာ သတင္း၊ ကားေမွာက္ေသာ၊ ကားမီးေလာင္ေသာ သတင္း စသည္တို႔မွာ မဖတ္ခ်င္သည့္ အဆံုး ဖတ္ေနရသည္။ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို ျမင္ေနေတြ႕ေနရသည္။

ဤသတင္းမ်ားတြင္ လူအမ်ားအ ျပား အစုအၿပံဳလိုက္ ေသၾကရသည့္အ ၾကားမွ ေသကံမ ေရာက္သက္မေပ်ာက္ ေသာ တစ္ေယာက္တေလကို ေတြ႕ေနရ သည္။ ထူးေတြတည့္ အံ့ရာေသာ္ဟုဆို ၾကရန္သာ ရွိေပသည္။ အမ်ားၾကားၾကရ သည့္ အၾကားမွ ထူးထူးျခားျခားမေသဘဲ က်န္ေနရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မေကာင္းေသာ အတိတ္ ကံမရွိခဲ့၍သာဟု ဆိုရေခ်မည္။ အတိတ္ကံေကာင္း ေသာ ေၾကာင့္သာဟု ဆိုရေခ်မည္။ ဤေနရာ တြင္ ေဃာသက သူေဌးႀကီးအေၾကာင္း ကို တင္ျပလိုေပသည္။

ေကာသမၺီျပည္၌ ျပည့္တန္ဆာမ တစ္ဦးတြင္ သားတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့ သည္။ ေမြးဖြားသည္ႏွင့္ အမိႈက္ပံုမ်ားအ ၾကား စြန္႔ပစ္ထားျခင္းကို ခံရသည္။ လူ တစ္ေယာက္ကေတြ႕ရွိ၍ ေကာက္ယူေမြး စားထားလိုက္ေလသည္။

အမွန္စင္စစ္ ယင္းကေလးအား ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ နကၡတ္ေကာင္းခ်ိန္ ျဖစ္ သည္။ ဤသည္ကို ေကာသမၺီသူေဌးႀကီး သည္သိသည္။ ၄င္း၏ဇနီးတြင္လည္း ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေန႔၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မေမြးဖြားခဲ့ေခ်။ ေကာသမၺီသူေဌးႀကီး သည္ မိမိ၏ဇနီး၌ သမီးမိန္းက ေလးေမြး ဖြားလွ်င္ ဤသူငယ္ႏွင့္ ေပးစားမည္။ သားေယာက်ာ္းေလးေမြးဖြားလွ်င္ ယင္းသူ ငယ္ကို သတ္ပစ္ဟုစိတ္ကူးၿပီး ယင္းက ေလးငယ္အား အသျပာ တစ္ေထာင္ေပး ၍ ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။ သူငယ္၏ အမည္ ကိုလည္း ေဃာသကဟု ေပးထားလိုက္ ေလသည္။ ယင္းသူငယ္အား ေမြးစားၿပီး ေလးငါးရက္အေရာက္တြင္သူေဌးကေတာ္ ၌ သားေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို ဖြား ျမင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ေကာသမၺီသူေဌးႀကီးသည္ ႏြားၿခံ အဝ၌ ေမြးစားကေလးငယ္ကို ပစ္ထား ခိုင္းလိုက္သည္။ ေသ၊ မေသကိုလည္း အထိန္းမိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေစသည္။ ႏြားမ်ားၿခံမွ ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ႏြားလားဥႆဘႀကီးသည္ ယင္းသူငယ္မေသေစရန္အတြက္ သူငယ္အေပၚမွ ခြ၍ ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုအျခင္းအရာ ကိုႏြားေက်ာင္း သားကျမင္၍ သူငယ္အား သားအျဖစ္ ေကာက္ယူေမြးစားလိုက္ ေလသည္။ ေကာသမၺီသူေဌး ႀကီးက ေငြတစ္ေထာင္ေပး၍ ျပန္ၿပီးဝယ္ယူလိုက္ျပန္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္တြင္မူ သုသာန္၌ သြား၍ထားခဲ့သည္။ ဆိတ္မႀကီး တစ္ ေကာင္က ႏြားႏို႔တိုက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ ထားျပန္သည္။ ဆိတ္ေက်ာင္းသားက ျမင္ေသာအခါ ေကာက္ယူေမြးစားလိုက္ ျပန္သည္။ ေကာသမၺီသူသူေဌးႀကီးက ဝယ္ယူလိုက္ရျပန္သည္။

တတိယအႀကိမ္တြင္မူ လွည္း ေပါင္းငါးရာ သြားရာလမ္းမ၌ ပစ္ထားျပန္ သည္။ သူငယ္အား ပထမဆံုးေတြ႕ေသာ လွည္းမွ ႏြားတို႔လန္႔ကုန္ၾကသည္။ လွည္း သမားျမင္ေသာအခါ ေကာက္ယူေမြး စား လိုက္ျပန္သည္။ ေကာသမၺီသူသူေဌးႀကီး ၾကားေသာအခါ ေငြတစ္ေထာင္ေပး၍ ဝယ္ယူလိုက္ျပန္သည္။

သူေဌးႀကီးသည္ စတုတၴအႀကိမ္ သူငယ္အား သတ္ရန္ ႀကံျပန္သည္။ ေတာင္ေပၚတက္ေစၿပီး ေတာင္ကမ္းပါး ယံမွေန၍ သူငယ္ကို ပစ္ခ်လိုက္ေလ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝါးခ်ံဳႀကီးတစ္ခုအေပၚ သို႔ က်ေရာက္၍ က်ဴထရံကာ သားအဖ က ျမင္ကာ ေကာက္ယူေမြးစားလိုက္ ျပန္သည္။ သူေဌးႀကီးက ေငြတစ္ ေထာင္ေပး၍ ဝယ္ယူလိုက္ရျပန္သည္။

ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ သတ္ျဖတ္ ေသာ္လည္း မေသသျဖင့္ ေဃာသက သူငယ္အား ေကာသမၺီ သူေဌးႀကီးသည္ မိမိသားငယ္ႏွင့္အတူ ေမြးစားထား လိုက္ ေလသည္။ ပညာကိုကား သင္မေပးေခ်။ ေဃာသက သူငယ္သည္ သူေဌးႀကီး၏ သားအရင္းႏွင့္ ကစားေဖာ္ကစား ဖက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေပကို သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ေပ။

ပဥၥမအႀကိမ္တြင္ကာ ေကာသမၺီ သူေဌးႀကီးသည္ သူငယ္အား အိုးဖုတ္ ေသာအထဲ၌ ထည့္၍ သတ္ရန္ အႀကံျဖင့္ အိုးလုပ္သူထံ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ေငြ အသျပာတစ္ေထာင္ကိုလည္း ႀကိဳတင္၍ ေပးထားလိုက္သည္။ သူငယ္သည္ သူ ေဌးႀကီး၏ အမိန္႔အရ အိုးလုပ္သူထံလာ ခဲ့ရာလမ္းတြင္ သူေဌးႀကီး၏ သားအရင္း ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ သားအရင္းမွ ခံုညင္း ဒိုး ထိုးတမ္းကစားေနရာ ႐ံႈးေနေလ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္စားထိုးေပး ရန္ႏွင့္ သူငယ္ကိုယ္စား မိမိက သြားေပး မည္ဟု ေျပာၿပီး ထြက္သြားေလသည္။ အိုးထိန္းသည္ထံ ေရာက္ေသာအခါ သူ ေဌးႀကီးမွာၾကားခ်က္အရ ေဃာသကအား မသတ္မိဘဲ သူသူေဌးႀကီး၏ သားအရင္း အား သတ္မိလိုက္ေတာ့သည္။ ညေနက် ေရာက္၍ ေဃာသကက အိမ္သို႔ ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ သူေဌးႀကီးမွာ ယူက်ံဳး မရျဖစ္ ရေတာ့သည္။

ေကာသမၺီသူေဌးႀကီးသည္ စာ တစ္ေစာင္ေရး၍ လက္ေအာက္ငယ္သား တစ္ဦးထံသို႔ ယင္းသူငယ္အား ေစလႊတ္ ျပန္သည္။ စာထဲတြင္မူ သူငယ္ေရာက္ ရွိလာပါက သတ္ပစ္လိုက္ရန္ ေရးသား ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လမ္းတြင္နားေန၊ စားေသာက္ရန္အတြက္ မိတ္ေဆြေတာ သူေဌး တစ္ဦးထံတြင္ တည္းခိုရန္မွာ ၾကားလိုက္သည္။ ေဃာသက သူငယ္ သည္ သူေဌးအိမ္တြင္ စားေသာက္ၿပီး ေခတၲအိပ္ေနစဥ္ စာကို ေတာသူေဌး သမီးက ဖတ္႐ႈမိရာမွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္ရန္ဟူေသာ စာကို ေတာသူေဌးသမီးႏွင့္ ေပးစားလိုက္ ရန္ဟု ျပင္ဆင္၍ ေရးသားလိုက္သည္။

ေဃာသကလည္း အိပ္ရာမွနိႈး၍ စာကိုယူၿပီး သူေဌးႀကီး၏ တပည့္ထံသို႔ ဆက္၍သြားခဲ့သည္။ ေဃာသကသည္ စာမတတ္သျဖင့္စာထဲ၌ ဘာပါသည္ကို မသိေခ်။ မူလစာကိုလည္း နားမလည္၊ ေတာသူသူေဌးသမီးျပင္ဆင္၍ ေရးသားထားေသာစာတြင္လည္း ဘာပါသည္ကို မသိေခ်။

ေဃာသကသူငယ္သည္ သူေဌးႀကီးတပည့္ အလုပ္သမား ထံသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ စာကိုေပး လိုက္ရာ တပည့္လုပ္သားသည္ အားရဝမ္းသာျဖစ္သြားသည္။ ေတာသူေဌး၏ သမီးႏွင့္ ေဃာသ ကသူငယ္အား ထိမ္းျမားေပးစားလိုက္ ၿပီး မိမိထံတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားလိုက္ ေတာ့သည္။ ေဃာသကသည္ အသတ္ မခံရသည့္အျပင္ေတာသူေဌးသမီးႏွင့္ရ ကာသူေဌးသမက္ပင္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ေကာသမၺီသူေဌးႀကီး ၾကားေသာ အခါ စိတၲဇေဝဒနာကို ခံစားရေတာ့ သည္။ ေသခါနီးတြင္ ေဃာသကႏွင့္ ဇနီး တို႔အားေခၚယူ၍ “ငါေသလွ်င္ ငါ၏ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားအား မင္းကိုမေပး”ဟု ေျပာဆို ရာ ႏႈတ္မွအမွန္တကယ္ထြက္သြားေသာ အခါ ေပးမည္ဟု ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ သူေဌးႀကီး ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ေဃာသက သူငယ္သည္ သူေဌးႀကီး ေဃာသကဟူ၍ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္က အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းလွ်င္ သူမ်ားသတ္ေသာ္လည္း မေသသည့္အျပင္ သူေဌးသမီးႏွင့္ရကာ သူေဌးႀကီးပင္ ျဖစ္လိုက္ေသးသည္ကို သာဓကတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔အေန ျဖင့္ ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုးေကာင္း ေအာင္ႀကိဳး စား၍ ပစၥဳပၸန္ဘဝ၊ ေနာက္ဘဝ၊ ျဖစ္ေလ ရာ ဘဝတို႔တြင္ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစား စံစားႏိုင္ၾကရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္လ်က္ ေနထိုင္သင့္ၾကေၾကာင္း ေသကံမေရာက္ လွ်င္ သက္မေပ်ာက္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

က်မ္းကိုးစာရင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုနီတိ

(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု)