ပန္းျမတ္မာလာ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပန္းျမတ္မာလာျဖင့္ ေနမေကာင္းေသာအခါ၌ ေခါင္းမွေျခဖ်ား အထိ ပန္းျဖင့္ကိုးခ်က္႐ိုက္ရ၏။

  တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
၁ ၾကြင္း ေမၿမိဳ႕၊ သေျပ သေျပ၊ စံပယ္၊

ႏွင္းဆီ

ႏွင္းဆီ ၊ စံပယ္ ေမၿမိဳ႕ စံပယ္၊ ေမၿမိဳ႕၊ သေျပ သေျပ၊ စံပယ္၊

ႏွင္းဆီ

ေမၿမိဳ႕၊ ႏွင္းဆီ
၂ ၾကြင္း သေျပ၊ အုန္းညြန္႔ သေျပ၊ ႏွင္းဆီ ႏွင္းဆီ၊ ရြက္လွ၊

အုန္းညြန္႔

ရြက္လွ၊ အုန္းညြန္႔ သေျပ ႏွင္းဆီ၊ ရြက္လွ၊

သေျပ

ရြက္လွ၊ အုန္းညြန္႔၊ ႏွင္းဆီ
၃ ၾကြင္း အုန္းညြန္႔၊ ေမၿမိဳ႕၊

ကံ့ေကာ္

ႏွင္းဆီ၊ ကံ့ေကာ္ ႏွင္းဆီ၊ အုန္းညြန္႔ အုန္းညြန္႔၊ ကံ့ေကာ္၊

ေမၿမိဳ႕

ကံ့ေကာ္၊ ေမၿမိဳ႕ ႏွင္းဆီ  အုန္းညြန္႔၊ ေမၿမိဳ႕၊ ႏွင္းဆီ
၄ ၾကြင္း ကံ့ေကာ္၊ သေျပ၊ အုန္းညြန္႔ သေျပ၊ စံပယ္၊

ကံ့ေကာ္

အုန္းညြန္႔၊ စံပယ္ အုန္းညြန္႔၊ ကံ့ေကာ္  ကံ့ေကာ္၊ စံပယ္၊ သေျပ စံပယ္၊ သေျပ အုန္းညြန္႔ 
၅ ၾကြင္း ကံ့ေကာ္  စံပယ္၊ ႏွင္းဆီ၊ ကံ့ေကာ္ ႏွင္းဆီ၊ ရြက္လွ၊

စံပယ္

ကံ့ေကာ္၊ ရြက္လွ  ကံ့ေကာ္၊ စံပယ္  ႏွင္းဆီ၊ ရြက္လွ၊

စံပယ္

ႏွင္းဆီ၊ ရြက္လွ
၆ ၾကြင္း ေမၿမိဳ႕၊ အုန္းညြန္႔ စံပယ္  ရြက္လွ၊ စံပယ္၊

အုန္းညြန္႔

အုန္းညြန္႔၊ ရြက္လွ၊ ေမၿမိဳ႕ စံပယ္၊ ေမၿမိဳ႕  စံပယ္၊ ရြက္လွ အုန္းညြန္႔၊ ရြက္လွ၊ ေမၿမိဳ႕
၇ ၾကြင္း ေမၿမိဳ႕၊ ကံ့ေကာ္၊

သေျပ

သေျပ၊ ကံ့ေကာ္ ရြက္လွ  ကံ့ေကာ္၊ ရြက္လွ၊ ေမၿမိဳ႕ ကံ့ေကာ္၊ ေမၿမိဳ႕၊ သေျပ ရြက္လွ၊ သေျပ၊  ရြက္လွ၊ ေမၿမိဳ႕

ထို႔အတူ လုပ္သမွ်ကိုင္သမွ် အလြဲလြဲအ ေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနပါကလည္း ထိုအတိုင္းပင္ျပဳလုပ္ ရ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ပန္းကပ္လွဴလိုပါကလည္း ထိုပန္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ကပ္လွဴပါေလ။

သင္၏ေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) ျဖင့္စားပါ။

မွတ္ထားၿပီး ထိုအၾကြင္းႏွင့္ သင္၏ ေမြးေန႔တိုက္ဆိုင္ ေသာအကြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပန္းမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းပါက ကုသိုလ္ရ႐ံုမွ်မက ကံဇာတာအညံ့မ်ားေျပေပ်ာက္၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ရရွိေပလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္

သင္သည္ ၁၃၀၁ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ တနဂၤေႏြသားသမီး ဆိုပါစို႔ ။

၁၃၀၁ခုကို ၇ျဖင့္စားပါက ၆ၾကြင္း၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၆ ၾကြင္း တနဂၤေႏြအကြက္တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း ႏွင့္ အုန္းညြန္႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင္သည္ အညံ့အခိုက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ရန္ ထိုပန္းႏွစ္မ်ိဳးကို လွဴဒါန္းပါ။

ထိုပန္းႏွစ္မ်ိဳးသည္ သင့္အတြက္ မြန္ျမတ္ေသာပန္း(သို႔မဟုတ္)ပန္းျမတ္မာလာျဖစ္သည္။

သေဗၺသတၲာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ