အိမ္ေအးေစ

အခ်ိဳ႕ေသာအိမ္မ်ားတြင္ ဖခင္ႏွင့္သားလည္း ေကာင္း၊ မိခင္ႏွင့္သမီးလည္းေကာင္း၊ ညီအစ္မ အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း၊ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ႏွမခ်င္းလည္းေကာင္း အေၾကာင္း အရာ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိဘဲ ျငင္းခံုျခင္း၊ စကားမ်ား ျခင္းမ်ား ျပဳတတ္ၾက၏။

ထိုအိမ္မ်ိဳးကို အိမ္ပူသည္ဟု ေခၚေဝၚၾက၏။ အိမ္ပူျခင္း ဒုကၡမွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ဗားမဲ့ဆရာ ေတာ္၏က်မ္းမွ ကႀကီးအလယ္ေသ အင္းကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဤအင္းကို ကူးယူ၍ ေၾကြပန္းကန္တြင္ ကပ္ကာ ကႀကီးရွိေသာေနရာ၌ ႐ိုး႐ိုးဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းေပးပါ။ ငါးရက္ျပည့္ေအာင္ထြန္းပါ။ အိမ္ပူေသာဒုကၡမွ ကင္းေဝသြားေပလိမ့္မည္။

လာဘ္တိတ္ေနပါက ထိုအင္းကို ပန္းကန္ျပားတြင္ ကပ္၍ ေရအနည္းငယ္ေလာင္းထည့္ၿပီး ေရစိမ္ထားပါ။ လာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္လန္းလာသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။ ေလာင္းထည့္ေသာေရသည္ ႐ိုး႐ိုးေရမဟုတ္ဘဲ နံ႔သာရည္ကို ေလာင္းထည့္ၿပီး ေဈးဆိုင္ရွိပါက ဆိုင္မဖြင့္မီ ဆိုင္ေရွ႕တြင္ ပက္ဖ်န္းလိုက္ပါ။ ေဈးေခၚ အလြန္ေကာင္းပါသည္။

 

သေဗၺသတၲာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ