၁၃၈၀ ခု၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ရန္ မဂၤလာအခါနာရီ

၁၃၈၀ ခု၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္၊ ၁၇-၄-၂၀၁၈ ရက္တြင္ အတိတ္ေကာင္းနိမိတ္ေကာင္းယူ၍ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလိုၾကကုန္ေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္းတို႔အေနႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အတိုင္း ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အခ်ိန္နာရီ အတိအက် ေဆာင္ရြက္လိုပါေသာ္ ဇယားပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္

အေနာက္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ ရြက္လွ(၄)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ ဆီးညြန့္(၃)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ ေမၿမိဳ႔(၅)ပြင္႕၊ ကံ႕ေကာ္(၂)ညြန့္၊ သေျပ(၆)ညြန့္ကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕ တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး အေနာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၆)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၆)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

တနလၤာသားသမီးမ်ားသည္

ေျမာက္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ ေျမစာ(၅)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ ရြက္လွ(၄)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ သေျပ(၆)ညြန့္၊ စံပယ္(၃)ကံုး၊ ႏွင္းဆီ(၇)ပြင္႕ကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕ တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး ေျမာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို အေနာက္ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၁၅)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၁၅)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္

အေနာက္ေတာင္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ သရက္(၆)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ ေျမစာ(၅)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ ႏွင္းဆီ(၇)ပြင္႕၊ ရြက္လွ(၄)ညြန့္၊ အုန္း(၁)ညြန့္ကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕ တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး အေနာက္ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို အေနာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၈)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၈)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားသည္

အေရွ႔ေျမာက္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ ဒန္း(၇)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ သရက္(၆)ညြန့္ ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ အုန္း(၁)ညြန့္၊ ကံ႕ေကာ္(၂)ညြန့္၊ ေမၿမိဳ႔ပန္း(၅)ပြင္႕ကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး အေရွ႔ေျမာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၁၇)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၁၇)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားသည္

အေရွ႔အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ အုန္း(၁)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ ဒန္း(၇)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ ကံ႕ေကာ္(၂)ညြန့္၊ သေျပ(၆)ညြန့္၊ စံပယ္(၃)ကံုးကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕ တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး အေရွ႔အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို အေရွ႔ေျမာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၁၉)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၁၉)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္

အေရွ႔ေတာင္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ ကံ႕ေကာ္(၂)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ အုန္း (၁)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ စံပယ္(၃)ကံုး၊ ႏွင္းဆီ(၇)ပြင္႕၊ ရြက္လွ(၄)ညြန့္ကို ထည္႕ ၿပီး အျမင္႕တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး အေရွ႔ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို အေရွ႔ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၂၁)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၂၁)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

 

စေနသားသမီးမ်ားသည္

ေတာင္အရပ္သို့ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင္႕ ဆီး(၃)ညြန့္၊ ဘယ္ေျချဖင္႕ ကံ႕ေကာ္(၂)ညြန့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္(သို့မဟုတ္) လင္ပန္းထဲ၌ ရြက္လွ(၄)ညြန့္၊ အုန္း(၁)ညြန့္၊ ေမၿမိဳ႔(၅)ပြင္႕ကို ထည္႕ၿပီး အျမင္႕ တစ္ေနရာမွာ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင္႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန့္သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို့ကို လင္ပန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို့ ညႇစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာထြန္းပရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင္႕နင္းခဲ႕ေသာပန္းမ်ားကို အျခား တစ္ေယာက္ကယူၿပီး ေတာင္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါ။ မိမိကမူ လင္ပန္းထဲမွပန္းမ်ားကို ေျမာက္အရပ္သို့သြား၍ စြန့္ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္(၁၀)တိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္(၁၀)တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင္႕လန္းရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။