သမားျဖဴရက္မွာ ဘာျဖစ္မလဲ

ေဗဒင္ဆရာ အေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ေလာကီ ဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ “ေဟာဒီ ေဟာဒီေန႔ေတြကို မလုပ္ၾကနဲ႔ လုပ္ရင္ ပ်က္စီးမွာ က်ိန္းေသပဲ။ အဲဒီရက္ေတြဟာ သမားျဖဴ ရက္ေတြ၊ ဒီေတာ့ သမားျဖဴရက္ကို ေရွာင္တာ အေကာင္းဆံုး”ဟု ဆိုၾကသည္။

 

သမားျဖဴရက္ေတြကား ဘယ္ရက္ေတြ ျဖစ္သနည္း။

 

မည္သည့္လမဆို လဆန္း/လဆုတ္ ၁ ရက္ သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြက်လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၂ ရက္သည္ တနဂၤေႏြက်လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၃ ရက္သည္ တနလၤာ၊ ေသာၾကာေန႔က်လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၄ ရက္သည္ ၾကာသပေတေန႔ က်လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၅ ရက္ ေန႔သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ က်လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၆ ရက္ေန႔သည္ တနလၤာ၊ အဂၤါ က်လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လဆန္း/လဆုတ္ ၇ ရက္ ေန႔သည္ ေသာၾကာေန႔ က်လွ်င္လည္းေကာင္း ထိုရက္မ်ားကို သမားျဖဴရက္မ်ားဟု ေဝဒသုေတသီ တို႔က သတ္မွတ္ေပးထားၾကပါသည္။

 

သမားျဖဴရက္မွာ မိမိတို႔ ေလာကီအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကၿပီဆိုပါစို႔။

ဘာေတြ ျဖစ္တတ္ပါသနည္း။

“သမားျဖဴရက္မွာ အိမ္ေဆာက္တာတို႔၊ ေက်ာင္းေဆာက္တာတို႔၊ ထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ႏွင္း တာတို႔၊ ကုန္အေရာင္းအဝယ္ျပဳတာတို႔၊ ပညာသင္ တာတို႔ မျပဳလုပ္ေကာင္းဘူး၊ လုပ္ရင္ ဘာျဖစ္တတ္ သလဲဆိုေတာ့ အိမ္တို႔ ေက်ာင္းတို႔ မီးေလာင္တတ္ တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲတတ္တယ္။ မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ ျဖစ္ရတတ္တယ္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမွာ အ႐ံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ ပညာေရးလည္း ဆံုး ခန္းတိုင္ေအာင္ မေရာက္တတ္ဘူး”

 

သမားျဖဴရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာခ်က္က  အဆိုပါအတိုင္း …။

သို႔ေသာ္ျငား ေရွးထံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ေလာကီလူသားမ်ားအဖို႔ အရာရာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

သုေတသီၿငိမ္း