ေဟာရပ္စ္ဂမၻီရမ်က္လံုး

အိမ္တက္ျခင္းအယူအဆ
ကမၻာအဝန္းရွိ ေလာကီပညာနယ္ပယ္အသီး သီးမွ အထိမ္းအမွတ္ဆိုင္ရာ အမွတ္အသားမ်ား ‘Signs’ နွင့္ သကၤေတအမွတ္အသား ‘Symbols’ မ်ား အေျကာင္း ေလ့လာလိုက္စားသူ တစ္ေန့တျခား မ်ားျပားလာ၏။ ကမၻာအဝန္း အစဉ္အလာအရ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တယ္လီစမမ္စ္ ‘Talismans’ ဟု ေခၚေသာ ကံအေထာက္အကူျပု လက္ဖြဲ့အေဆာင္ မ်ား၊ အမ္မ်ူးလက္စ္ ‘Amuluets’ ဟုေခၚေသာ ရန္ အကာအကြယ္ လက္ဖြဲ့အေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာလိုက္စား စုစည္းက်မ္းျပုသူမ်ားစြာ ေပၚထြန္း လာ၏။ ကမၻာအဝန္းရွိ သုေတသနျပုသူအားလံုးတို့၏ ေလ့လာေတြ့ရွိ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ေဟာရပ္စ္ဂမၻီရမ်က္လံုး (Eye of Hours)
ေဟာရပ္စ္မ်က္လံုးသည္ အီဂ်စ္ျပည္ျကီး ျဖစ္ တည္ခ်ိန္စမွ စ၍ ယေန့ကာလတိုင္ ကမၻာအဝန္းရွိ ေရွးေဟာင္းပညာအတတ္ကို ယံုျကည္သက္ဝင္လာ သူမ်ားက အျမတ္တနိုး အသံုးျပုသည္။ ေဟာရပ္စ္ ဆိုေသာ အမည္ကိုလည္း အီဂ်စ္နိုင္ငံတြင္ ယေန့ ထက္တိုင္ အသံုးျပုသည္။ ေဟာရပ္စ္၏ သကၤ࿿ေတ နွင့္ရုပ္ပံုတို့ကို ေလေျကာင္းတြင္ အသံုးျပုသည္။ ေခတ္မီစြာ ပံုနွိပ္ထားေသာ အေရာင္စံုစာအုပ္၊ စာ မ်က္နွာမ်ားမွသည္ ပူျပင္းလွေသာ ကနၱာရအလယ္ ေရွးေဟာင္းအုတ္ဂူမ်ား၏နံရံမ်ားအထိ ေဟာရပ္စ္ သကၤ࿿ေတရွိေန၏။ အီဂ်စ္နိုင္ငံ၏ ေလထုနွင့္ ေျမျပင္ တြင္သာမက ေျမထဲပင္လယ္အတြင္း ခုတ္ေမာင္း သြားလာေနေသာ သဘၤ࿿ောမ်ား၏ ထိပ္ဦးပိုင္း၌ ေဟာရပ္စ္၏သကၤ࿿ေတကို ေရးထိုးထားသည္။ ေဟာ ရပ္စ္၏မ်က္လံုး ‘Eye of Hours’ ကို အီဂ်စ္တို့က ‘UDJAT’ ၊ ‘UZAT’ ၊ ‘WADGET’ ဟူ၍ ေခၚျက ကုန္သည္။ ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ အသံုးျပု သည္။

ေနာက္ခံသမိုင္းေျကာင္း
သမိုင္းဦးကာလတြင္ အီဂ်စ္နိုင္ငံအား တန္ခိုး ရွင္ နတ္ေဒဝတာမ်ားမွ အုပ္ခ်ုပ္ခဲ့၏။ ‘Osiris’ အိုဆစ္ရစ္က အုပ္ခ်ုပ္သည္။ မိဖုရားသည္ကား ‘Isis’ အိုင္းဆစ္မည္၏။ သားေတာ္သည္ကား ‘Horus’ ေဟာရပ္စ္ျဖစ္သည္။ ‘ေဟာရပ္စ္’ သည္ ကား လင္ယုန္ဦးေခါင္းရွင္ နတ္ေဒဝါ ‘Falcon Headed God’ ျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းစြာအုပ္ခ်ုပ္စံစား ေနသည္အား မနာလိုစိတ္မ်ားေပၚေနသူကား ‘Seth’ ဆာ့သ္ျဖစ္၏။ ဆာ့သ္သည္ကား ‘God of Storm and Desert’ မုန္တိုင္းနွင့္ ကနၱရနတ္ေဒဝါ ျဖစ္၏။ ဘုရင္အိုဆစ္ရစ္၏ ညီေတာ္အရင္းျဖစ္၏။

တစ္ခုေသာကာလတြင္ ဆာ့သ္က အိုဆစ္ရစ္ ကိုေခၚ၍ သတ္ျဖတ္ျပီး အီဂ်စ္ဘုရင္အျဖစ္ နန္းလု အုပ္ခ်ုပ္သည္။ နန္းက်ဘုရင္၏မိဖုရား အိုင္းဆစ္နွင့္ သားေတာ္ေဟာရပ္စ္တို့သည္ ျပန္လည္ခုခံသည္။ ဆာ့သ္နွင့္ ေဟာရပ္စ္တို့ ေတြ့ဆံုတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ကား အီဂ်စ္သမိုင္းေျကာင္းတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲဟု ဆိုသည္။ တိုက္ပြဲတြင္ ေဟာရပ္စ္၏လက္ ဝဲဘက္မ်က္လံုးအား ဆာ့သ္ကထုတ္ေကာ္၍ စြန့္ပစ္ လိုက္သည္။ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရေသာ ေဟာရပ္စ္ သည္ မိခင္အိုင္းဆစ္ကို ကာကြယ္ေပးရင္း ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည္။

စြန့္ပစ္ခံရေသာ ေဟာရပ္စ္၏မ်က္လံုးကို ‘Thoth’ ေသာ နတ္ဘုရားမွယူ၍ လနတ္ဘုရား ‘God of Moon’ ထံ အပ္နွံသည္။ လဆုတ္ရာမွ လçထြက္၊ တစ္ဖန္ လ,အသစ္ ဆန္းရာမွ လျပည့္ ေသာ္ ေဟာရပ္စ္မ်က္လံုး၌ ထူးျခားေသာတန္ခိုးမ်ား ဝင္ေလ၏။ ထိုမ်က္လံုးကို ေဟာရပ္စ္အား ျပန္လည္ ေပးသည္။ ေဟာရပ္စ္က ゞင္း၏မ်က္လံုးတြင္ မတပ္ ဘဲ ေသဆံုးေသာ ဖခင္၏မ်က္လံုးတြင္ တပ္ေလေသာ္ ဖခင္ ဘုရင္အိုဆစ္ရစ္ ျပန္လည္အသက္ရွင္၏။ မိသားစုေပါင္းစုကာ နန္းလုသူ ဆာ့သ္ကို ဖယ္ရွား၏။ အီဂ်စ္နိုင္ငံကို ျပန္လည္ပိုင္စိုးေသာအခါတြင္ အိုဆစ္ ရစ္က ေဟာရပ္စ္အား မ်က္လံုးျပန္လည္တပ္ဆင္ ေပး၏။ အိုဆစ္ရစ္သည္ ေသလြန္သူတို့အား စိုးမိုး သည့္ တမလြန္ဘဝအုပ္စိုးသူ ‘God of Dead’ အျဖစ္ ခံယူ၏။ အိုင္းဆစ္သည္ကား မယ္ေတာ္နွင့္ နတ္သမီး ‘Mother Goddess’ အျဖစ္ ခံယူသည္။ မ်က္လံုးတပ္ဆင္လိုက္ေသာ ေဟာရပ္စ္၏ မ်က္ဝန္း အစံုသည္ ထူးျခားစြာေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။ ညာ မ်က္လံုးသည္ေနမင္းအသြင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘယ္ မ်က္လံုးသည္ လမင္းအသြင္ကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္သည္။

ညာဘက္မ်က္လံုးသည္ အနာဂတ္ကို ေတြ့ ျမင္နိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေရွ့ျဖစ္မည့္အေျကာင္းကို ျမင္ နိုင္စြမ္းရွိသည္။ လႈပ္ရွားမႈအလံုးစံုကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအလံုးစံုကိုလည္းေကာင္း ျဖည့္စြက္ေပး သည္။

ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးသည္ကား အတိတ္ကာ လကို ျမင္ေတြ့နိုင္စြမ္းရွိသည္။ တည္ျငိမ္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကို ျမင္ေတြ့သိရွိနိုင္စြမ္းသည္။ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ လမ္းေျကာင္းမ်ားကို ဖယ္ ထုတ္နိုင္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လွြားမည့္ လမ္းေျကာင္းအား ျမင္ေတြ့နိုင္စြမ္းရွိသည္။

မ်က္လံုးနွစ္လံုးသည္ကား အတိတ္၊ အနာ ဂတ္ကိုခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ျခင္း၊ အလင္းအေမွာင္နွစ္ျဖာ ကို ေကာင္းစြာ ျဖစ္ ထြန္းသိရွိေစသည္။

ေရွးအီဂ်စ္တို့၏ အယူအဆ
ေရွးအီဂ်စ္တို့၏ အယူအဆအရ မ်က္ လံုးသကၤ࿿ေတသည္ အ ေရးပါအထူးျပုေသာ အကာအကြယ္အေစာင့္ အေရွာက္ ျဖစ္သည္။ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေန ေသာ လူအားလံုးအ တြက္ မ်က္လံုးသည္ အဓိကက်သည္။ ေတြ့ ျမင္နိုင္စြမ္းသည္ အထူးအေရးျကီးလွေပသည္။ ျမင္ေတြ့နိုင္ေသာ မ်က္ဝန္းတို့သည္ သစ္လြင္ေသာ လမ္းေျကာင္းကို အနၱရာယ္ကင္းစြာ ျဖတ္သန္းနိုင္ သည္။ ျမင္ေတြ့ရမႈသည္ ခံစားခ်က္နွင့္ တံု့ျပန္မႈမ်ား ကို ျဖစ္ေစသည္။ ေနနွင့္လတို့သည္ လင္းယုန္နတ္ မင္း ေဟာရပ္စ္မ်က္လံုးမ်ား ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ရွိေသာ ဂူသခၤ࿿်ိုင္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္တလားမ်ား၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ထုဆစ္ ထားသည္။ (ကိုင္ရိုျပတိုက္၌ ယေန့တိုင္ ေတြ့ရွိနိုင္ သည္။) အသက္ေသဆံုးသူတို့သည္ တမလြန္ဘဝ၌ သူတို့သြားရမည့္လမ္းေျကာင္းကို ေတြ့နိုင္ရန္ျဖစ္ သည္။ ေနမင္းနွစ္ခုအျကားတြင္ မ်က္လံုးပံုနွင့္ ထု ဆစ္ထားျခင္းကို ‘Karneol’ ကာေနအယ္အမည္ ရွိေသာ ေက်ာက္တံုးတြင္ ထုဆစ္ထားသည္။ ထို ေက်ာက္တံုးမွတစ္ဆင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ ‘ရာ’ နတ္ဘုရား ထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းရွိ သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျမင့္ျမတ္ေသာ ေက်ာက္တံုးေပၚမွ စာနွင့္ သကၤ࿿ေတ အလံုးစံုသည္ အထြတ္အျမတ္တန္ခိုးျကီးေသာ အ ေဆာင္မနၱန္မ်ားဟု အီဂ်စ္တို့က သက္ဝင္ယံုျကည္ ျကသည္။

ေဟာရပ္စ္ မ်က္လံုးတို့၏ အစြမ္း
ေဟာရပ္စ္မ်က္လံုးတို့အား ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ ရွင္သန္မႈသစ္၊ ေသြးသစ္ေလာင္း ျခင္းနွင့္ အင္အားျပည့္စံုျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

– အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လွြားနိုင္သည္။

– ညာဘက္မ်က္လံုးပံုကို ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကို ျကိုတင္ ခန့္မွန္းနိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား မွန္ကန္မည္။ ျဖစ္ လာမည့္အေျကာင္းအရာမ်ားကိုျကိုတင္ခံစားနိုင္သည္။ – ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးအား ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မျမင္မေတြ့နိုင္ေသာ အနၱရာယ္ကို ကာကြယ္နိုင္စြမ္း ရွိသည္။

– မေကာင္း ဆိုးဝါးမ်က္လံုး Evil eye ၏ ျမင္ေတြ့မႈမွ ကင္းလြတ္မည္။ ဆိုးေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးသည္။ ဘယ္ညာမ်က္ လံုးနွစ္လံုးစလံုးကို ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ကံျမင့္မားျခင္း၊ အလိုျပည့္စံုျခင္းကိုျဖစ္ေစ နိုင္သည္။ ေလာကီပညာ တြင္ ရွိရင္းစြဲကံျကမၼာ ပိုမိုျမင့္ မားေစျခင္းနွင့္ တကြ မူလရွိရင္းစြဲ စြမ္း ပကားမ်ားကို ပိုမိုတိုး ပြားတိုးတက္ေစေသာ အေဆာင္ကို ‘တယ္လီ စမန္’ ‘TALISM’ ဟုေခၚသည္။ ‘Eye of Horus’ မ်က္ဝန္းကို ကံေကာင္းေစျခင္းအတြက္ သံုးစြဲေသာ အခါ ညာဘက္မ်က္လံုးပံုကို အဓိက သံုးစြဲရမည္။ စကၠူကတ္ျပားေပၚတြင္ ညာမ်က္ဝန္းပံုအား ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ လာဘ္လာဘ တိုးပြားျခင္း၊ စီးပြား ေရးကံေကာင္းျခင္းနွင့္ အလိုျပည့္စံုျခင္း အလံုးစံုကို ျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္။ လက္ေတြ့အသံုးခ်ေသာအခါ ေန့ သားအလိုက္ စတင္သံုးစြဲအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ားကို တြက္ခ်က္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဟာရပ္စ္ညာမ်က္လံုးမ်ားကို ေနဝန္းမ်က္ လံုးဟု သတ္မွတ္သည္။ ရွိရင္းစြဲ စြမ္းအားကို တိုးပြား ေစသည္။ လာဘ္လာဘပြင့္ေစသည္။ ပိုက္ဆံအိတ္ တြင္ထည့္၍ ေဆာင္သင့္သည္။ အေရာင္းအဝယ္ ဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေသာ သူမ်ားအဖို့ ေငြသိမ္းေသာ ျခင္း၊ လြယ္အိတ္၊ ပိုက္ဆံပံုးမ်ားတြင္ထည့္၍ သိမ္းပါ က ဝင္ေငြတိုးပြားမည္။ ေဗဒင္၊ အျကားအျမင္ အစ ရွိသည့္ ေရွ့ျဖစ္ေဟာေျပာေသာသူမ်ားသည္ ဤပံုကို ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ သူတစ္ထူး၏အနာဂတ္ကို ျကို တင္သိျမင္ ေဟာေျပာနိုင္မည္။ ကုန္သြယ္စီးပြားလုပ္ ေသာ သူတို့ ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ လာဘ္ပြင့္ ကံျမင့္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစမည္။

အကာအကြယ္အေဆာင္
ေလာကီပညာတြင္ မေကာင္းေသာေဘး ဥပဒ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေစျခင္း၊ ျကံုေတြ့မည့္ ရန္ အေနွာင့္အယွက္မ်ားအား ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းေစ ေသာ အေဆာင္ကို ‘အဲျမူးလက္စ္’ ဟု ေခၚသည္။ ကမၻာအဝန္းရွိ ေလာကီပညာရွင္မ်ားသည္ မေကာင္း ဆိုးဝါးမ်က္လံုးသည္ လူသားတို့အား အခ်ိန္မေရြး ေတြ့ျမင္နိုင္သည္။ ေပ်ာ္ရွြင္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရွိ ေနသည္တို့ကို ျမင္လွ်င္ အတိဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ သူမ်ားကို ျမင္ကလည္း ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္ေစေအာင္ ဖန္တီး ရန္ နတ္မိစၦာဆိုးတို့ကို ေစလွြတ္ေလ့ရွိသည္။ ゞင္း မေကာင္းဆိုးဝါး မ်က္စိ ျမင္ေတြ့ေသာသူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္ေစသည္။ ゞင္းကို ကာကြယ္နိုင္ရန္မွာ ‘Horus’ ၏ လဝန္းမ်က္လံုးဟုေခၚေသာ ဘယ္ ဘက္ မ်က္လံုးတည္း။ ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးကို စာရြက္ေပၚ တြင္ ေရးဆြဲေဆာင္ယူကာ မေကာင္းဆိုးဝါးရန္မွ ကာကြယ္ေပးမည္။ ေန့သားအလိုက္ စတင္ေရးဆြဲ ေဆာင္ယူသင့္ေသာအခ်ိန္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေငြေျကးအခက္အခဲျကံုျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ား၊ အေနွာင့္အယွက္ျကံုသူ မ်ား၊ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ ျဖစ္သူမ်ားအဖို့ ‘Horus’ ၏ ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးကို ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ အညံ့ကင္းစင္မည္။ ေဆာင္ရြက္ သမွ် တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္မရွိသူမ်ား ဤပံုအား ဆြဲယူ၍ ေဆာင္ေစျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း အလံုးစံု အဆင္ေျပသြားမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိ သူမ်ားလည္း ဤပံုအား ဆြဲယူ၍ ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအညံ့ ကင္းစင္ေစမည္။ အထူးသျဖင့္ ဗီးနပ္စ္ဟုေခၚေသာ မ်က္စိအလင္းကြယ္ျခင္းကိုပင္ ကာကြယ္နိုင္သည္ဟု ဆိုရိုးရွိသည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ေနအိမ္ေနရာ စသည္တို့တြင္ ထားရွိနိုင္သည္။ မိမိ ဓာတ္ပံုနွင့္အတူတြဲ၍ ေဆာင္ယူနိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဘယ္၊ ညာ မ်က္လံုးနွစ္ဖက္ စလံုးကို လိုသလို သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေစ၊ အတူတကြ ေဆာင္ယူျခင္းျဖစ္ေစျပုက ကံေကာင္းေစျခင္းနွင့္ အကာအကြယ္နွစ္မ်ိုးလံုးကို ရရွိေစပါလိမ့္မည္။

စံ-ဇာဏီဘို