က်န္းမာပါေစ နည္းတစ္ေထြ

 

လူတို႔သည္ စာေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရးအ တြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႐ုန္းကန္ေနၾကရၿမဲ ျဖစ္ပါ သည္။ အျခားကိစၥေတြ အဆင္ေျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မေျပသည္ျဖစ္ေစ ထိုသံုးခ်က္မွာမူ မျဖစ္မေန၊ မေျပ လည္၍မရေသာ သံုးခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထိုသံုးခ်က္အတြက္ ေန႔စဥ္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ ၾကရင္း လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အတူ တြဲလ်က္ အေရးႀကီးလာေသာအခ်က္မွာ က်န္း မာေရးပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

က်န္းမာေရးမေကာင္းလွ်င္မူ ထို စားဝတ္ေန ေရးသံုးခ်က္ကို မည္သို႔မွ် ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ က်န္းမာေရးသည္ အရာ အားလံုး၏ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံက်ေနသည္ဟု ပင္ ဆိုႏိုင္ပါေသးေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဆရာ မ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔က သူ တို႔၏က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံတရားအ တြက္ ေဗဒင္လာေမးေလ့ရွိၾကေလသည္။

ထိုနည္းႏွင့္ သူက ကံစပ္ေသာ္လည္း မိမိ ကမူ ဤနည္းႏွင့္ ကံစပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကံေကာင္းေစေသာ နည္း တစ္ခုကို ေရးသားလိုပါသည္။

တစ္စံုတရာေသာ ေရာဂါေဝဒနာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးအား လံုး မည္သူမဆို ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ျပဳ လုပ္ရမည့္နည္းမွာ –

“မာလကာသီးလွလွႀကီးႀကီးတစ္လံုးေပၚတြင္ အပ္ျဖင့္ ‘ရွင္ပါကူ’ဟု ေရးပါ …၊ ထိုမာလကာသီး ၏ ထိပ္တည့္တည့္ အညႇာေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ အနီေရာင္တစ္တိုင္ထြန္း၍ ဘုရားမွာ မီးပူေဇာ္ပါ ..၊

ထိုအတိုင္း တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္၊ ငါးရက္ ဆက္တိုက္ မီးထြန္းပူေဇာ္ ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္ပါသည္၊ မာလကာသီး၏ေအာက္တြင္ ေျြကပန္းကန္ျပားတစ္ ခ်ပ္ ခံထားႏိုင္ပါသည္ …”

 

ေစာရဲထူး(လိႈင္)