သေဘာလည္း ျမတ္ေစ၊ အေျပာလည္း တတ္ေစ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က- စကားေျပာသည့္အခါ အဂၤါ ေလးတန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေျပာဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုဘာသိတသုတ္ သဂါထာဝဂၢ သံယုတ္ ပါဠိေတာ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

အဂၤါ ေလးပါးဟူသည္ –

သုဘာသိတဝါစာ- ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုအပ္ ေသာစကား၊ ဓမၼဝါစာ- တရားေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ ေသာစကား၊ ပိယဝါစာ- ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားႏွင့္ သစၥဝါစာ- မွန္ေသာစကားတို႔ ျဖစ္ၾက၏။

ေလာက၌ စကားေျခာက္ခြန္းရွိ၏။ စကား ေျခာက္ခြန္း ဟူသည္ –

(၁)       ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳးရွိၿပီး သူလည္း နာ ၾကားလိုေသာစကား။

(၂)       ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳးရွိၿပီး သူလည္း မနာၾကားလိုေသာစကား။

(၃) ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳးမရွိ၊ သူလည္း မနာ ၾကားလိုေသာစကား။

(၄) မဟုတ္မမွန္အက်ိဳးရွိ၍ သူလည္း နာ ၾကားလိုေသာစကား။

(၅) မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးမရွိ၍ သူလည္း နာၾကားလိုေသာစကား။

(၆) မဟုတ္မမွန္အက်ိဳးမရွိ၍ သူလည္း မနာ ၾကားလိုေသာ စကားတို႔ျဖစ္ၾက၏။

ဘုရားရွင္တို႕သည္  ဤစကား ေျခာက္ခြန္း အနက္ ပထမစကားႏွင့္ ဒုတိယစကား ႏွစ္ခြန္းကိုသာ သင့္ေလ်ာ္သလို သံုးစြဲေတာ္မူၾကၿပီး ေနာက္ေလးခြန္း ကိုမူကား လံုးဝသံုးစြဲ ေျပာဆိုေတာ္မမူၾကေခ်။

စကားေျခာက္ခြန္း၊ လူ၌ထြန္း၊ ေလးခြန္းကို ပယ္၊ ႏွစ္ခြန္း တြယ္ ဟုပညာရွိမ်ား မွတ္တမ္းျပဳထား ၾက၏။

စကားေျပာရာ တိုက္တြန္းရာ၌ ေကာင္းမြန္ သည္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ နားေထာင္သူ၏ စ႐ိုက္၊ အႀကိဳက္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက မေကာင္းေသာစကား ဟု အထင္ခံရျပန္သည္။

သဒၶါတရားမရွိသူအတြက္ သဒၶါတရားႏွင့္ စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကားျဖစ္၏။

သီလမရွိသူအတြက္ သီလႏွင့္စပ္ေသာ စကား သည္ မေကာင္းေသာ စကားျဖစ္၏။

အၾကားအျမင္သုတ နည္းသူအတြက္ ဗဟု သုတ ျဖစ္ဖြယ္စကားသည္ မေကာင္းေသာစကား ျဖစ္၏။

ဝန္တိုသူအတြက္ ေပးလွဴေၾကာင္း စာဂႏွင့္ စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာစကားျဖစ္၏။

ပညာမရွိသူအတြက္ ပညာႏွင့္စပ္ေသာ စကားသည္ မေကာင္းေသာ စကားသာျဖစ္၏ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

စကားကား လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္၌ အသံုးအဝင္ဆံုးအရာဟု ဆိုက မွားအံ႔မထင္။

စကားကို နားေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ အမွန္ကို ေျပာမွ သေဘာက်သူမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ ညာျဖန္း၍ မရႏိုင္။ သဘာဝက်ေအာင္ေျပာမွ ႀကိဳက္သူကို လည္း သဘာဝႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ စကားကို ေျပာ၍ အဆင္ေျပလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေခ်။

“မွန္တာေျပာ သစၥာ”ဟူေသာ စကားႏွင့္ အညီ အမွန္ေျပာသည္ကိုသာ ႀကိဳက္ေသာ ၾကာပန္း မ်ား ဖူးပြင့္ေနသည့္ ၾကာကန္ကို ေစာင့္ေနသူထံ ၾကာပန္းေတာင္းၾကသူ သံုးဦးအေၾကာင္း ဇာတက တိက နိပါတ္ ပဒုမဇာတ္၌ ဤသို႔လာရွိပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္ဝယ္ ျဗဟၼဒတ္မင္းမင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ သူေဌး သား ျဖစ္ခဲ႔၏။ ထိုအခါ ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေရကန္ႀကီး တစ္ခုဝယ္ ပဒုမၼာၾကာပန္းမ်ား ဖူးပြင့္ေနၾက၏။ ထို ေရကန္ႀကီး၌ ႏွာေခါင္းျပတ္ေနေသာ ေယာက်ာ္း တစ္ေယာက္သည္ အၿမဲေစာင့္ေန၏။

တစ္ေန႔ ဗာရာဏသီျပည္၌ ပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပေနေၾကာင္း အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆို ေနၾက၏။ ထိုပြဲေတာ္၌ ၾကာပန္းပန္ကာ ေပ်ာ္ပြဲဆင္ လိုၾကသည့္ သူေဌးသား သံုးေယာက္တို႔သည္ ႏွာ ေခါင္းျပတ္ေနေသာ ေယာက်ာ္းအား မဟုတ္မမွန္ ခ်ီးမြမ္းကာ ၾကာပန္းတို႔ကို ေတာင္းယူမည္ဟု ႀကံ စည္ၿပီး ေရကန္ႀကီးတြင္ ၾကာပန္းခူးေနေသာ ႏွာ ေခါင္းျပတ္ ေယာက်ာ္းအနီးသြားကာ သူေဌးသား တစ္ေယာက္သည္ ေရကန္ေစာင့္ကို ေခၚ၍ –

“အေဆြ …မုတ္ဆိတ္ဆံပင္ေတြဟာ ရိတ္ တိုင္း ရိတ္တိုင္း ျပန္ျပန္ေပါက္သလို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏွာ ေခါင္းဟာလည္း တစ္ဖန္ ျပန္ေပါက္ပါေစ …၊ ခင္ဗ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကာပန္းေပးပါေတာ့”ဟု ေတာင္းေလ၏။

ေရကန္ေစာင့္က ထိုသူေဌးသား၏ စကား ကိုၾကားေသာအခါ စိတ္ဆိုးၿပီး ၾကာပန္းတို႔ကို မေပး ခဲ႔ေခ်။

ထိုအခါ ေရကန္ေစာင့္အား ႏွစ္ေယာက္ ေျမာက္ေသာ သူေဌးသားက “မိတ္ေဆြ … တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ ယူထားတဲ႔ လယ္မွာစိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ မ်ိဳးေစ႔ဟာ အပင္ေပါက္သလို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏွာေခါင္းဟာ လည္း တစ္ဖန္ျပန္ေပါက္ပါေစ။ သင္ဟာ ငါ႔ကို ၾကာ ပန္းေပးပါေတာ့”ဟု ေတာင္းျပန္၏။

ေရကန္ေစာင့္သည္ ထိုသူေဌးသား၏ စကား ကို ၾကားေသာအခါ အမ်က္ထြက္၍ ၾကာပန္းကို မေပးေခ်။

ထိုအခါ ေရကန္ေစာင့္အား သံုးေယာက္ ေျမာက္ေသာ ဘုရားေလာင္းသူေဌးသားက “မိတ္ ေဆြ …ဒီသူေဌးသားႏွစ္ေယာက္ဟာ ၾကာပန္း တို႔ကို ေပးလိမ့္မယ္ထင္ၿပီး ေတာင္းၾကတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုေျပာေျပာ ျပတ္ၿပီးတဲ႔ ႏွာေခါင္းဟာ ျပန္ ေပါက္တယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကာပန္းေပးပါေတာ့” ဟု ေတာင္းျပန္၏။

ထိုေရကန္ေစာင့္သည္ ထိုသူေဌးသား၏ စကားကို ၾကားေသာအခါ –

“သူေဌးသား ႏွစ္ေယာက္ဟာ မဟုတ္မမွန္ တဲ႔ စကားကိုဆိုၿပီး ေတာင္းၾကတယ္ …၊ ခင္ဗ်ားက ေတာ့ အဟုတ္အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုၿပီး ေတာင္းေပ တယ္ …၊ ခင္ဗ်ားကို ပဒုမၼာ ၾကာပန္းေပးဖို႔ သင့္ ေလ်ာ္တယ္ …”ဟု ေျပာဆိုခ်ီးက်ဴးကာ ပဒုမၼာ ၾကာပန္းစည္းႀကီးကို ယူ၍ေပးၿပီး မိမိေနရာ ၾကာကန္ သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။

သူတစ္ပါး မႀကိဳက္ေသာ စကားကို ေျပာ ျခင္းသည္ ရန္စသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ သူ႔မွာ ႏွာေခါင္း ျပတ္ေနသည္ကို သူကိုယ္တိုင္သိေသာ္လည္း သူတစ္ ပါးက အားနည္းခ်က္ကို ေျပာလာသည္ကိုမူ သူ မၾကားလိုေခ်။ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေျပာလာေသာအခါ မၾကားခ်င္ရသည့္အထဲ စိတ္ထဲက မ်က္မိလာဟန္ တူသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတစ္ပါး မၾကားလိုေသာ အရာ ကို မေျပာမိေအာင္ ေစာင့္စည္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ရာ ကိုသာ ေျပာသင့္ေၾကာင္း ဤဇာတကက သင္ခန္း စာေပး၏။

စကားကို သဘာဝက်ေအာင္ ေျပာတတ္ လွ်င္ ပညာရွိတို႔ ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေၾကာင္း ဇာတက၊ စတုကၠ နိပါတ္ သဗၺမံသလာဘဇာတ္ကို တင္ျပခ်င္သည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္ဝယ္ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ သူေဌး သား ျဖစ္ခဲ႔၏။ တစ္ေန႔ မုဆိုးတစ္ေယာက္သည္ အမဲသား အမ်ားအျပား လွည္းယာဥ္ျပည့္ တင္ကာ ေရာင္းမည္ဟု ၿမိဳ႕သို႔လာ၏။

ထိုအခါ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕၌ေနေသာ သူေဌး သားေလးေယာက္တို႔သည္ ၿမိဳ႕မွထြက္၍ လမ္းတစ္ လမ္းအနီး စု႐ံုးကာ မိမိတို႔ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးရာကို ေျပာ ဆိုေနၾက၏။

ထိုသူေဌးေလးေယာက္တို႔တြင္  သူေဌးသား တစ္ေယာက္က အမဲသား အျပည့္တင္လာေသာ လွည္းကို ျမင္ေသာအခါ “ငါ အမဲသားရေအာင္ သြားၿပီး မုဆိုးဆီ ေတာင္းမယ္”ဟုေျပာကာ မုဆိုး ထံကပ္၍ “ဟယ္မုဆိုး …ငါ႔ကို အမဲသားေပးပါ” ဟုဆို၍ေတာင္း၏။ ထိုအခါ မုဆိုးက “မိတ္ေဆြ …မင္းဟာ ေတာင္းသူျဖစ္ပါလ်က္ မင္းရဲ႕စကား ဟာ  ၾကမ္းတမ္းလွတယ္၊ မင္းရဲ႕စကားဟာ အေျမႇးနဲ႔ တူတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ မင္းကို အေျမႇးကို ေပးမယ္” ဟုဆို၍ အသား အေသြးမရွိေသာ အေျမႇးကို ေပး ေလ၏။

ထို႔ေနာက္ သူေဌးသားတစ္ေယာက္သည္ “မင္း ဘယ္လိုဆိုၿပီး ေတာင္းသလဲ”ဟု ေမး၏။ ဟယ္ …ဟုဆိုကာ ေတာင္းေၾကာင္းျပန္ေျပာျပ၏။

ထိုအခါ သူေဌးသားက “ငါလည္း ေတာင္း ဦးမယ္”ဟု ဆိုကာ မုဆိုးထံကပ္၍ “အစ္ကိုႀကီး … ကြ်န္ေတာ့္ကို အမဲသားေပးပါ”ဟုဆို၍ ေတာင္း ျပန္၏။ မုဆိုးက “မိတ္ေဆြ … ေလာကမွာ လူ ေတြဟာ ကိုယ္အဂၤါကို စြဲၿပီး အစ္ကိုလို႔ေခၚၾကတယ္။ မင္းရဲ႕ စကားဟာ ကိုယ္နဲ႔တူတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းကို ကိုယ္သားေပးမယ္”ဟုဆိုကာ ကိုယ္သားကို ေပး၏။

ေနာက္ သူေဌးသားတစ္ေယာက္က “မင္း ဘယ္လိုေျပာၿပီး ေတာင္းသလဲ”ဟုေမး၏။ “အစ္ကို လို႔ ေခၚၿပီးေတာင္းတယ္”ဟု ျပန္ေျပာျပ၏။ ထို သူေဌးသားက “ငါေတာင္းဦးမယ္”ဟုဆိုကာ မုဆိုး ထံကပ္၍ “အဘ(အေဖ) …ကြ်န္ေတာ့္ကို အမဲသား ေပးပါ”ဟုဆို၍ ေတာင္းျပန္ ၏။ မုဆိုးက “မိတ္ေဆြ …အဘ(အေဖ) ဟူေသာ စကားကို ဆိုေသာ သားသည္ အဘ(ဖခင္)ရဲ႕ ႏွလံုးကို တုန္လႈပ္ေစ တယ္။ မင္းရဲ႕စကားဟာ ႏွလံုးသားနဲ႔ တူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းကို ႏွလံုးသားေပးမယ္”ဟုေျပာကာ ႏွလံုးသားကို ေပးေလ၏။

ေနာက္ဘုရားေလာင္း သူေဌးသားက အမဲ သားေတာင္းေသာ သူေဌးသားကို “မင္း ဘယ္လို ေျပာၿပီး ေတာင္းသလဲ”ဟု ေမး၏။ “အဘ (အေဖ) ေခၚ၍ ေတာင္းတယ္” ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ထိုသူေဌး သားက “ငါေတာင္းဦးမယ္”ဟု ေျပာဆိုကာ မုဆိုးထံကပ္၍ “အေဆြခင္ပြန္း …ကြ်န္ေတာ့္ကို အမဲ သားေပးပါ”ဟုဆို၍ ေတာင္းျပန္၏။ မုဆိုးက “ရြာ ပင္ျဖစ္ေပမယ္႔ အေဆြခင္ပြန္း မရွိတဲ႔ရြာဟာ ေတာနဲ႔ တူတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕စကားဟာ ကိုယ္အားလံုးနဲ႔ တူ တယ္၊ ဒါ႔ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကို အမဲသားအားလံုး ေပးပါ မယ္”ဟု ေျပာကာ လွည္းယာဥ္၌ ရွိေသာ အမဲသား အားလံုးကိုေပး၏။

သူေဌးသားသည္ မုဆိုးအား လွည္းယာဥ္ကို အိမ္သို႔ ေမာင္းေစ၍ မုဆိုးအား ေပးကမ္းပူေဇာ္၏။ မုဆိုး၏ သားမယားကိုလည္း ေခၚေစၿပီး မုဆိုး အလုပ္ ကို ပယ္စြန္႔ေစကာ မိမိရဲ႕ ဥစၥာ မ်ားအတြင္း၌ ေနေစ ၿပီး စည္းစိမ္ခံစားကာ မုဆိုးႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္း မပ်က္ ဘဲ အသက္ထက္ဆံုး သင့္တင့္ၿပီး ညီညြတ္စြာ ေနၾက ေလေတာ့၏။

ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ ထိုအခါက စကားအတိမ္အနက္ကို သိေသာ ပညာရွိ မုဆိုးကား အရွင္သာရိပုတၲရာမေထရ္ ျဖစ္လာခဲ႔၏။

အလံုးစံု အမဲသားရေသာ သူေတာ္ေကာင္း သူေဌးသားကား ဘုရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူလာခဲ့၏။ အမွန္စကားကို ပညာရွိမ်ား ႏွစ္သက္ေၾကာင္းႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေပါင္းသင္းရျခင္းကား အက်ိဳးႀကီးမားလွေၾကာင္း မွတ္သားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါ သတည္း။  ။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္