ေဘးမရွိေအာင္ ေနၾကမယ္

 

ပိဋကတ္ေတာ္ ပါဠိ၊ အ႒ကထာမ်ား၌ ေဘး ၂၅ မ်ိဳး လာရွိ၏။ ေဘးႀကီး ၂၅ ပါးဟူ၍လည္း ေခၚၾက၏။

ထိုေဘးမ်ားမွာ

၁။ ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္းေဘး

၂။ ေရာဂါေဝဒနာႏွိပ္စက္ျခင္းေဘး

၃။ ဥစၥာပ်က္စီးျခင္းေဘး

၄။ သီလပ်က္စီးျခင္းေဘး

၅။ အယူပ်က္စီးျခင္းေဘး

၆။ မင္းေဘး

၇။ ခိုးသူေဘး

၈။ ရန္သူေဘး

၉။ ငတ္မြတ္ေသာေဘး

၁၀။ မီးေဘး

၁၁။ ေရေဘး

၁၂။ လိႈင္းတံပိုးေဘး

၁၃။ ေရဝဲေဘး

၁၄။ မိေက်ာင္းေဘး

၁၅။ မကာရ္းငါးရဲေဘး

၁၆။ မိမိကိုယ္ကို ေနာင္တပူပန္ျခင္းေဘး

၁၇။ သူတစ္ပါး စြပ္စြဲျခင္းေဘး

၁၈။ ႏႈတ္ဒဏ္၊ လက္ဒဏ္၊ ေၾကးဒဏ္သင့္ေသာေဘး

၁၉။ မေကာင္းေသာအျဖစ္သို႔ လားေသာေဘး

၂၀။ ပရိသတ္အလယ္၌ ရွက္ရြံ႕ေသာေဘး

၂၁။ သူတစ္ပါးကို အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးရေသာေဘး

၂၂။ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းေဘး

၂၃။ အိုရျခင္းေဘး

၂၄။ နာရျခင္းေဘး

၂၅။ ေသရျခင္းေဘး

ထိုေဘးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးဟုေခၚသည့္ ေက်းဇူးရွင္ ဆယ္ပါးကို ျပစ္မွား သူတို႔ ခံရတတ္၏။

 

ခင္ပြန္းႀကီး (ေက်းဇူးရွင္) ဆယ္ပါး ဟူသည္။

၁။       ဗုဒၶ – ဘုရား

၂။       ပေစၥကဗုဒၶါ – အသီးအျခားျဖစ္ေသာ

ဘုရားငယ္

၃။       အရဟႏၱ – ရဟႏၱာ

၄။       အဂၢသာဝက- ျမတ္စြာဘုရား၏

ျမတ္ေသာ တပည့္ႀကီး

၅။       မာတာ – အမိ

၆။       ပိတာ – အဖ

၇။       ဂု႐ု (ဝုဒၶါပစာယန) အေလးအျမတ္

ျပဳအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္

၈။       သတၳာ (အာစရိယ) ဆံုးမေသာဆရာ

၉။       ဓမၼေဒသက(ဓမၼကထိက)-                           တရား ေဟာျပသူ

၁၀။     ဒါယကာ (ဟိတကရ)-ထမင္း၊  အေဖ်ာ္ အိပ္ရာေနရာ အဝတ္ပုဆိုး စေသာ အာမိသ ႏွင့္တကြ           တစ္စံုတစ္ခု ေက်းဇူးရွိဖူးသူ မွန္သမွ်။

 

ေဆာင္ပုဒ္

ဘုရား ပေစၥကာ ရဟႏၱာ

အဂၢသာဝက မိႏွင့္ဖ

အေလး ျပဳအပ္

အတတ္ကိုသင္

ေဟာညႊန္တရား၊

ဝတ္စားေနရာ၊ ေပးသူမွာ

ဆယ္ျဖာခင္ပြန္းႀကီး။

 

ဘုရားအစရွိေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို ျပစ္မွား ေသာ သူမ်ားသည္ ေဘး ၂၅ မ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳရတတ္၏။ ျပစ္မွားျခင္းဟူသည္ စိတ္ျဖင့္ အျပစ္ တင္ ၿပီး ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ အက်ိဳးမဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေအာင္ ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ျပစ္မွားသူတို႔သည္ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶ ရဟႏၱာ အဂၢသာဝက ပုဂၢိဳလ္တို႔အတြက္မူ ကိုယ္ ဆင္းရဲေအာင္သာ ျပဳႏိုင္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မျပဳ ႏိုင္ၾကေခ်။ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာ မဟုတ္ရွာေသာ မိဘ စေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုမူ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းဆင္း ရဲေအာင္ ျပဳႏိုင္ၾက၏။

ျပစ္မွားတတ္သူတို႔ ေတြ႕ႀကံဳရတတ္သည့္ ေဘးမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳး ပ်က္စီးျခင္းေဘး ပါရွိေလရာ သူ႔ အတြက္ေၾကာင့္ သူသာမက သူ႕ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါ ပ်က္စီးတတ္သျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးရျခင္းကို Óာတိ ဗ်သနဟုလည္း ေခၚ၏။

ဘုရားရွင္ကို ေျခမေတာ္ ေသြး စိမ္းတည္ ေအာင္ျပဳျခင္း၊ နာဠာဂီရိဆင္ကို လႊတ္၍ နင္းေစျခင္း၊ သံဃာသင္း ခြဲျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ႔ေသာ ရွင္ေဒ ဝဒတ္၊ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံျြကေတာ္မူရာကို တားဆီး ပိတ္ပင္ကာ  အေႏွာက္အယွက္ေပးခဲ႔ေသာ ေဒဝ ဒဟ ျပည့္ရွင္ သုပၸဗုဒၶဘုရင္၊ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရ ေလဟန္ေဆာင္ကာ ပရိသတ္အလယ္၌ စြပ္စြဲကာ ဘုရား ရွင္ကို အရွက္ခြဲခဲ႔ေသာ စိၪၥမာဏ ဝိကာတို႔ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳကာ အဝိစိငရဲသို႔ ေရာက္ခဲ႔ ၾကရ၏။

သူမ၏ ဆရာျဖစ္ေသာတိတိၳတို႔၏ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ဘုရားရွင္ကို အရွက္ခြဲခဲ႔ေသာ သုႏၵရီပရိဗိုဇ္မကား တိတိၳတို႔ ႏႈတ္ပိတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ႔ရ၏။

အတိတ္တစ္ခုေသာ ဘဝက မင္းျဖစ္စဥ္  ျမင္ရေသာ ဆြမ္းခံျြကလာသည့္ ပေစၥကဗုဒၶါကို ဆင္ ေပၚမွ ျမင္၍ လူႏူဟုႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားမိသျဖင့္ ဗုဒၶ လက္ထက္ေတာ္၌ ေသာတာ ပန္အရိယာျဖစ္ရမည့္ သုပၸဗုဒၶသည္ ေမြးစကပင္ ကု႒ ႏူနာေရာဂါ ရခဲ႔၏။

ပထမအဂၢသာဝက အရွင္သာရိ ပုတၲရာ၏ ရိပ္ၿပီးစ ဦးေခါင္းကို တင္းပုတ္ျဖင့္ထု႐ိုက္ခဲ႔ေသာ နႏၵဘီလူးသည္ ခ်က္ခ်င္း ေျမမ်ိဳကာ အဝိစိငရဲသို႔ ေရာက္ခဲ႔၏။

ဒုတိယအဂၢသာဝက အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ အား အခေပး၍ သတ္ခိုင္းေသာ တိတိၳမ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ သတ္ခဲ႔ေသာ ခိုးသားငါးရာတို႔သည္ ရာဇဝတ္ေဘး သင့္ကာ မီးေလာင္တိုက္ အသြင္းခံ ရၿပီး အားလံုး ေသၾကရ၏။

ေသာေရယ်သူေဌးသားသည္ ေရႊအဆင္းႏွင့္ တူေသာ လွပသည့္ အဆင္းရွိသည့္ အရွင္မဟာ ကစၥည္း မေထရ္အား ]]ဤမေထရ္မူလည္း ငါ႔ မယား ျဖစ္ပါမူကား ဪသာ္ ေကာင္းေလစြ၊ ငါ႔မယား၏ ကိုယ္အဆင္းသည္မူလည္း ဤမေထရ္၏ ကိုယ္အ ဆင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါမူကား ဪသာ္ေကာင္းေလစြ}}ဟု ႀကံမိ၏။ စိတ္ျဖင့္ျပစ္မွားေသာ ထိုခဏ၌ ေသာေရယ် သည္ ေယာက်ာ္းအသြင္ကြယ္၍ မိန္းမအသြင္ ထင္ ရွားစြာျဖစ္လာေလ၏။

သီရိလကၤာရာဇဝင္ မဟာဝံသ၌ ဒု႒ဂါမဏိ မင္း၏သား သာလိကုမာရ မင္းသား၏ ၾကင္ရာေတာ္ အေသာက မာလာေဒဝီမိဖုရားသည္ ယခင္ဘဝက ေဗာဓိပင္ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္း ေညာင္ေရသြန္းခဲ႔၍ အဆင္းအလြန္လွ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုဘဝ၌ပင္ သူမ ယာဂုေသာက္စဥ္ ထမင္းလံုးမ်ား ျပန္႔က်ဲေန၍ မိခင္က ]]ဟဲ႔ စ႑ာလ အယုတ္မ}} ဟု ဆံုးမသည္ကို ]]အေမ သာလွ်င္ စ႑ာလ အယုတ္မ ျဖစ္လိမ့္မည္}} ဟု ျပန္ဆဲေရးခဲ႔သျဖင့္ သာလိကုမာရမင္းသား၏ ၾကင္ယာေတာ္ျဖစ္ရသည့္ ဘဝ၌ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ သူ စ႑ာလအႀကီးအကဲ၏ သမီး ျဖစ္ခဲ႔၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းလည္း စ႑ာလသမီးကို ယူခဲ႔၍ ထီးနန္းကို စြန္႔ခဲ႔ရ၏။

ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က အဇာတသတ္ မင္းသားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေက်ာင္းဒါယကာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးအား ေျခဖဝါး ဓားျဖင့္ခြဲကာ ေသေစခဲ႔သျဖင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး စိတ္ေရာဂါ ခံစားခဲ႔ရၿပီး ေသလြန္ေသာအခါ ေလာဟ ကုမၻီငရဲသို႔ က်ေရာက္ခဲ့၏။

ေရွးအခါက အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားေလာင္း ဒြန္းစ႑ားထံမွ အခါမဲ႔ သရက္သီး သီးေစ၊ မွည့္ေစတတ္ေသာ မႏၱရားကို သင္ယူ တတ္ ေျမာက္ထား၏။ ဘုရင့္ထံ ခစားကာ ထိုမႏၱာန္အစြမ္း ျဖင့္ပင္ လစာရိကၡာယူ၍အသက္ေမြးေန၏။ ထိုမႏၱရား ရြတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲ သရက္ပင္မွ သရက္သီးကင္း၏။ ကင္းရာမွ ရင့္၏။ ရင့္ရာမွ မွည့္၏။ ဘုရင္က အလြန္ သေဘာက်၍ ထိုပညာ သင္ေပးေသာ ဆရာကို ေမးရာ ဒိသာပါ ေမာကၡဆရာႀကီးထံမွ သင္ယူခဲ႔သည္ဟု ေျပာ၏။ထိုေျပာေသာအခိုက္၌ပင္ သူသင္ယူထားေသာမႏၱာန္ မ်ား ေမ႔ေပ်ာက္သြားခဲ႔၏။ ဤမႏၱန္အတတ္သည္ သိပၸံနည္းပညာတို႔ျဖင္႔ လိုက္၍မမီေလာက္ေအာင္ နက္နဲလွေသာေၾကာင္႔ ဂမၻီရပညာဟု ေခၚ၏။              ဘုရင္က အခါမဲ႔သရက္သီးကို လိုခ်င္၍ ေစခိုင္း ေသာအခါ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ႔ေခ်။ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ဘုရင္ကေမးရာ ဂုဏ္ငယ္ မည္စိုး၍ ဒြန္းစ႑ားထံမွ မႏၱာန္ သင္ယူခဲ႔သည္ဟု မေျပာဘဲ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီးထံမွ သင္ယူခဲ႔ သည္ဟုေျပာမိေသာေၾကာင့္သင္ယူထားေသာ မႏၱာန္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါဟု ေလွ်ာက္၏။            ဘုရင္က ဤ သူငယ္ကား ယုတ္မာ၏။ ျမတ္ ေသာမႏၱရားကို မၾကည့္၊ မည္သူ႕ဆီက ရသည္ျဖစ္ ေစ အမ်ိဳးကား အဓိကမက်ဟု ဆိုကာ ဆရာကို ေတာင္းပန္ေစၿပီး မႏၱရားကို ျပန္၍ သင္ယူခိုင္း၏။ ဆရာက သူ႕အား မႏၱရားကို သင္မေပးေတာ့ေခ်။ သူလည္း မင္းထံ မျပန္ရဲသျဖင့္ ဘဝပ်က္ေတာ့၏။

တရားေဟာျပသူႏွင့္ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ စာေပ မ်ား ပို႔ခ်ေပးသူမ်ားကို ျပစ္မွားခဲ႔၍ ဘဝပ်က္ခဲ႔ရသူ၊ အသက္ တိုခဲ႔ရသူမ်ားကား အမ်ားအျပားပင္ ျဖစ္၏။ အဝတ္အစား ေနရာ ရာထူးေပးသူမ်ားကို ျပစ္မွား သူမ်ားလည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အေရာင္ မေတာက္၊ မေျပာင္ေျမာက္ဘဲ သူမ်ားကို မွီခိုရျခင္း ေဘးသင္႔ကာ တစ္ဘဝ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ႔ရေလ၏။

ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ မေတြ႕မႀကံဳ ၾကေစရန္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို မျပစ္မွားမိေအာင္ သတိျပဳ သင့္ၾကပါသတည္း။

 

စိရံတိ႒တုသဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္