ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ပေယာဂအတုိက္ဆန္းမ်ား

ပေယာဂစက္အေၾကာင္းေတြကို ခဏခဏ ေရးေနေပမယ့္ အေၾကာင္းမရာ မတူေအာင္ေတာ့ ခ်ိန္ဆၿပီးေရးေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တူသြားတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ ရင္လည္း၊ အေၾကာင္းအရာထပ္သြားရင္လည္း သီးခံ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကဖို႔ ႀကိဳေျပာပါရေစ …။ပေယာဂစက္အေၾကာင္းေတြကို ခဏခဏ ေရးေနေပမယ့္ အေၾကာင္းမရာ မတူေအာင္ေတာ့ ခ်ိန္ဆၿပီးေရးေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တူသြားတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ ရင္လည္း၊ အေၾကာင္းအရာထပ္သြားရင္လည္း သီးခံ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကဖို႔ ႀကိဳေျပာပါရေစ …။အထက္လမ္းနဲ႔ေအာက္လမ္းကို ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆနဲ႔ ရွင္းလင္းျပခ်င္ပါတယ္။ (၁) ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ -(က) အထက္ လမ္းပညာ။(ခ)ေအာက္လမ္းပညာလို႔ အထက္ေအာက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခြဲျခားမႈနဲ႔(၂) ကုသမႈ(သို႔မဟုတ္) ခံယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ-(က) အထက္လမ္းဆရာ။(ခ) ေအာက္လမ္းဆရာရယ္လို႔ မိမိတို႔ လုပ္ ရပ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။(၁) ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (က)အထက္လမ္း ပညာမွာကေတာ့ ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးအအတြက္ ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ရတဲ့ ပညာရပ္မ်ိဳးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ထြက္ရာေပါက္ပုဂၢိဳလ္ ေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈေတြ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ၊ ေဖာ္စပ္ ထားတဲ့ေဆးေတြ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္လည္း က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ကာ ထြက္ရပ္စခန္းကို ေမွ်ာ္မွန္းေနသူေတြရဲ႕ ခုနစ္ရက္ သားသမီးေတြကို ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ပညာ ရပ္မ်ိဳးကိုေတာ့ အထက္လမ္းပညာလို႔ သတ္မွတ္ ရမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။(၁) ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ (ခ)ေအာက္လမ္း ပညာဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ခုနစ္ရက္သားသမီးေတြ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကို အဓိကထားၿပီး (ဝါ သနာအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ) လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ ပညာရပ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အဆိုးဘက္ ကို ဦးတည္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေလ့လာလိုက္စားရန္ မသင့္တဲ့ ပညာရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ဝါသနာအေလွ်ာက္၊ ဘဝ ဆက္ ပါရမီဆက္အေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြ လည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။(၂) ကုသမႈ(သို႔မဟုတ္) ခံယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ (က)အထက္လမ္းဆရာဆိုတာကေတာ့ (၁)(က)က အထက္လမ္းပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာလိုက္စားၿပီး ခုနစ္ရက္သားသမီးေတြကို ကယ္တင္ကုသေပးတဲ့ သူမ်ိဳးပါ။ ထိုသူေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရး အတြက္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ခုနစ္ရက္သားသမီးကို ကယ္တင္ဖို႔နဲ႔ ဘာသာသာသနာအက်ိဳးကို သယ္ပိုး ရြက္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အထက္လမ္း ပညာစစ္စစ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူေတြရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ သိဒိၶ(၁၀)ပါးျပည့္စံုတဲ့ ဂႏၶာရီ ဝိဇၨာဓိုရ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဂ္လမ္းဖိုလ္လမ္း နိဗၺာန္ လမ္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။(၂) ကုသမႈ(သို႔မဟုတ္) ခံယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ (ခ)ေအာက္လမ္းဆရာဆိုတာကေတာ့ (၁) (ခ)မွာ ေရး ျပခဲ့တဲ့ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားၿပီး မိမိတို႔ စီးပြားေရးအတြက္၊ ဝါသနာအေလ်ာက္၊ ဘဝဆက္ ပ႒ာန္းဆက္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူေတြကို ဆို လိုပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ (မ်ားေသာအားျဖင့္) သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ပညာ ေတြရဲ႕ အဆံုးစြန္မွာလည္း ေအာက္လမ္းဝိဇၨာဆိုတာ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေသာင္းမွာ တစ္ ေယာက္၊ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္သာ ျဖစ္သြားတတ္ၾကတာပါ။ ေအာက္လမ္းဝိဇၨာျဖစ္သြား ရင္ေတာ့ သူတို႔အလုပ္က ေကာင္းတာေတြ (ဘာသာ၊ သာသနာအက်ိဳး)ကို ကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ရေလ့ရွိပါ တယ္။ ဘယ္လိုကာကြယ္ရတာလဲဆိုေတာ့ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးမယ့္သူေတြကို အသက္ေသတဲ့အထိ အျပစ္ေပးဖို႔သက္သက္ သူတို႔ ရပ္တည္ၾကရတာပါ။ အၾကမ္းစား ကာကြယ္ေပးရ သူပါ။အဲဒီေနရာကိုမေရာက္တဲ့ ေအာက္လမ္းေတြ က အလြန္မ်ားလြန္းၿပီး သူတို႔အလုပ္ကေတာ့ ေကာင္းသူ၊ ဆိုးသူမခြဲဘဲ သူမ်ားဆင္းရဲေအာင္၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္ေနၾကၿပီး ေသလြန္တဲ့အခါ ငရဲကိုသာေရာက္ၾကရတာပါပဲ။ခုေခတ္မွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနတာကေတာ့ မိမိ ယူထား၊ တတ္ထားတဲ့ပညာကို အထက္မွန္းမသိ၊ ေအာက္လမ္းမွန္းမသိဘဲ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနၾကတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ အထက္ လမ္း၊ ေအာက္လမ္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေရးသားတင္ျပ ပါမယ္။ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ (ေအာက္လမ္း ျဖစ္ေစ၊ အထက္လမ္းျဖစ္ေစ) သူတစ္ပါးေကာင္းက်ိဳးကို ဂ႐ုတစိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ ေပးသူ၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေရွး႐ႈလုပ္ ေဆာင္သူကို အထက္လမ္းလို႔မွတ္ယူၿပီး … အမ်ား ေကာင္းက်ိဳးကို မ်က္ကြယ္ျပဳသူ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးသာ အဓိကထားၿပီး အမ်ားအတြက္ ဘာမွမလုပ္သူမ်ိဳး ကိုေတာ့ ေအာက္လမ္းလို႔သာသတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။ဥပမာ – လူတစ္ေယာက္ဟာ အထက္လမ္း ပညာယူထားတဲ့ အထက္လမ္းဆရာလို႔ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ခံယူထားေပမယ့္ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္က အမ်ားအက်ိဳးထက္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးကိုသာ ေရွး႐ႈ လုပ္ ကိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးလုပ္ရင္ ေအာက္လမ္းပဲ ျဖစ္ သင့္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အထက္လမ္းဆရာ ဆိုၿပီး ေငြေၾကးအရမ္းယူေနတာတို႔၊ ကိုယ္ကုသၿပီး သူေတြ ထဲက ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြဆို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြကိုသာ အဓိကထားၿပီး ေပါင္း သင္းဆက္ဆံတာတို႔ အဲဒါမ်ိဳးေတြဟာ အထက္ လမ္းဆရာေတြရဲ႕ အျပဳအမူမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္းရဲ တဲ့လူနာက ျပန္စစ္ေဆးဖို႔လာပါရေစဆိုတာကို  မလာေစခိုင္းတာမ်ိဳး၊ ခုေခတ္မွာ ဖုန္းဆက္အကူအညီ ေတာင္းတာေလာက္ကို ေငြသိန္းခ်ီယူတာမ်ိဳး၊ သိန္းဂဏန္းမွ မရရင္ မလုပ္ေပးခ်င္တာမ်ိဳး၊ ေနာက္ ၿပီး သူမ်ားကို အျပစ္ေတြေျပာၿပီး ကိုယ့္အျပစ္ကို ေတာ့ ဖံုးကြယ္ထားတတ္သူမ်ိဳးေတြဟာ အထက္ လမ္း ဆရာပါလို႔ ေျပာေပမယ့္ သူတို႔လုပ္ရပ္က ေအာက္ဆန္ေနပါတယ္။ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတြ႕ခဲ့ရသူေတြ ကြ်ႏု္ပ္ဆီကို မၾကာခဏေရာက္လာၿပီး သူတို႔အခက္အခဲကို လာ ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေအာက္လမ္း ဆရာလို႔ ထင္ရေပမယ့္ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြက အမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အဓိက လုပ္ေပးေနတယ္။  ကိုယ့္အတြက္အဓိကမထားဘဲ အမ်ားအတြက္ အေရး တယူလုပ္ေပးတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အတၱ ထက္ ပရကို ဦးစားေပးဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။ဒါမွသာလွ်င္ အထက္တန္း အေကာင္းစား စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္။ အတၲသမားေတြ မ်ား လာရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ပ်က္ သုဥ္း လြယ္ပါလိမ့္မယ္။ ပရသမားမ်ားေနမွသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္တစ္ခြင္ သာယာမွာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နည္းေျပာရရင္ အထက္လမ္း စိတ္ ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ားမ်ားရွိၿပီး ေအာက္လမ္းစိတ္ဓာတ္ ပိုင္ရွင္ေတြ နည္းသည္ထက္ နည္းသြားမွသာလွ်င္ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္တည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဂမၻီရပညာမွာသာ ေအာက္လမ္းအထက္ လမ္း ရွိတာမဟုတ္ပါ။ ေနရာတိုင္း လူ႕အသိုင္း အဝိုင္းတိုင္းမွာ ေအာက္လမ္း၊ အထက္လမ္းဆိုတာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာအေၾကာင္းအရာ၊ ဘယ္အသိုင္းအဝိုင္းမွာမဆို ငါဘာလဲလို႔ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ျပန္ေမးၿပီး စိစစ္ ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္း ဟာ ေအာက္လမ္းျဖစ္ေနရင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အထက္ လမ္း စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါမယ္။ခုနစ္ရက္သားသမီးအားလံုး အထက္လမ္း စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါေစ …

စိႏၱာမယဆရာပိုင္

အမွတ္(၃၆၂)၊ ၈-လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္၊ ဖုန္း- ဝ၉၄၂၀၇၄၄ ၁၁၂။ ဝ၉၂၅၄၈၁၁၀ဝ၇