ယေန႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးသန္႔၏ တန္ဖုိးရွိတဲ့ စကား (၅) ခြန္း

ေလာက၌ ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္ေသာ လမ္း မ်ားသည္ မ်ားျပားလွကုန္၏။ ႀကီးပြားေရးဆရာတို႔ သည္လည္း ေပါမ်ားၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးပြား ကုန္ေသာ သူတို႔၏ႀကီးပြားရာလမ္းမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ငါးမ်ိဳးတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရမည္။

ေလာက၌ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေသာ သူတို႔ သည္ မည္သည့္အေရးသို႔ သြားရန္မသိေသာ ခရီး သည္ႏွင့္တူ၏။ ႀကီးပြားလိုေသာ လူတိုင္း၌ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရမည္။ သံုးလူ႕ထြတ္ထား သဗၺညဳဘုရားပင္ လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးကိုသိ၍ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ရရွိေတာ္မူေလသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေသာလူတို႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း၌ လြယ္ကူသည္ သာမက ရည္မွန္းခ်က္မရွိေသာ သူထက္မႏိႈင္းယွဥ္ သာေအာင္ တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္ေလသည္။

(၂) သူမ်ားအား မတူေအာင္လုပ္ပါ။

ထိုအခ်က္သည္ ဆန္းဆန္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ ေစ့ေစ့ေတြးေသာ္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေသာသူတို႔၏ လက္သံုးအခ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ သူမ်ားကဲ့သို႔လုပ္လွ်င္ သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္မည္။ သူမ်ားႏွင့္မတူေအာင္ လုပ္ လွ်င္ သူမ်ားႏွင့္တူမည္ မဟုတ္ေခ်။ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ႏွင့္မတူေအာင္ အား ထုတ္ေတာ္မူခဲ့၍ သူမ်ားႏွင့္မတူေသာ သဗၺညဳအျဖစ္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။

(၃) အမ်ားသေဘာကို မလိုက္ႏွင့္။

အမ်ားသေဘာသည္ အမွားေပါ၏။ ေလာက ၌ ပညာရွိေသာ သူႏွင့္မရွိေသာသူ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ လွ်င္ ပညာရွိသူက မႏိႈင္းယွဥ္သာေအာင္ နည္းလွ ၏။ အမ်ားသေဘာကို မလိုက္ႏွင့္ဟုဆိုရာ၌ အမ်ား သေဘာႏွင့္ဆန္႔က်င္ရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။ မည္ သည့္ကိစၥ၌မဆို အမ်ားသေဘာပါဟု ေျပာေလ့ရွိ ေသာသူကို အသံုးမက်သူဟူ၍ မွတ္အပ္၏။ အမ်ား သေဘာသည္မွားလွ်င္လည္း မွားေၾကာင္း ၫႊန္ျပႏိုင္ ရမည္။ ဆန္႔က်င္ရဲရမည္။ ေရလိုက္ငါးလိုက္ေနေသာ သူတို႔သည္ မႀကီးပြားႏိုင္ကုန္။

(၄) ျပဳျပင္ရန္မေၾကာက္ႏွင့္။

ေလာက၌ အားလံုးေသာကိစၥဟူသမွ်သည္ အၿမဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ၏။ အဝတ္အစား၊ အေန အထိုင္၊ အေျပာအဆို၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ အားလံုးတို႔သည္ အၿမဲေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ၏။ ယခု ေခတ္သည္ အလြန္ျမန္ႏိုင္မွ ေတာ္႐ံုၾကမည္။ အေျပး သြား အေျပးလာ အေျပးလုပ္ရေသာေခတ္ႀကီးျဖစ္ ၏။ ဘဝသံသရာႀကီးပြားေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေရးသည္ လည္း အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။

(၅) မယံုလြယ္ႏွင့္။

မစဥ္းစားဘဲ ယံုလြယ္သူေပါမ်ားေသာ တိုင္း  ျပည္သည္ ေအာက္တန္းက်ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္၏။ အသိဉာဏ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္လွ်င္ ၄င္းတိုင္းျပည္၏ သတင္းစာကိုၾကည့္၍ အကဲခတ္ႏိုင္၏။ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရားဆင္းတုေတာ္မွ မ်က္ရည္က် ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ ဥစၥာေစာင့္မ၊ နတ္ေပးေသာ ကေလး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အလုအယက္ဖတ္ေနသမွ် ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အဆင့္အတန္းသည္ ေခတ္မီရန္မ်ားစြာ လိုေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာတိုင္း လည္းမယံုႏွင့္ ယံုတိုင္းလည္းမေျပာႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္မွန္း ဆ၍ ျပဳလုပ္ေျပာဆိုရာ၏။ ဤသည္လည္း ႀကီးပြား ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေလွကားထစ္ႀကီး တစ္ထစ္ျဖစ္ပါေပသည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၏ စကားငါးခြန္းေဆာင္းပါးမွ ရွာေဖြစုစည္းတင္ျပပါ သည္။

စိန္ဝင္းၫြန္႔

(ၾကက္ေပါင္)