ကံၾကမၼာဇယား

သင္ႏွင့္ သင့္ဘဝကံၾကမၼာဇယား – ႀတိရတနာဆရာေဇယ်ာလင္း –

လူတို႔၏ ဘ၀ကံသည္ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ တက္လိုက္က်လိုက္ ဗံုလံုတစ္လွည့္၊ ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ျဖစ္လိုက္၊ ေပျဖစ္၍ အထုခံရလိုက္၊ တူျဖစ္၍ထုခြင့္ရ လိုက္ႏွင့္ ေလာကလူသားတို႔ ေလာကဓံတရားအရ နိမ္႔တံုျမင့္တံု အဖံုဖံု