ဂႏၶာရီၾဆာအံ့

အမြန်မကြာပြန်ရောက်လာစေ

ကျွန်ုပ်သည် တစ်ရံရောအခါက မီးဓာတ်ကို အသုံးပြုလျက် ခုနစ်နေ့သားသမီးတို့ ပြန်လာစေရန် စွမ်းဆောင်ခဲ့ဖူး၏။ အောင်လည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါ၏။