ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါေတာ္

က်ေရာက္မည့္ေဘး ႀကိဳတင္ေတြး မေႏွးေဆာင္ရြက္ မိမိအတြက္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ပုစိမႏၵ(တမာပင္)ဇာတ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မနောမယ

လင္ႏွင့္မယား ၾကင္နာပြားလ်က္ ေအးတူပူမွ် ေပါင္းဖက္ရ၏

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ တစ္ေယာက္ေသာ သူၾကြယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မနောမယ