စဝ္ခြန္ဖသိုင္

အဘေအာင္မင္းေခါင္၏ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ား

အဘေအာင္မင္းေခါင္၏ သင္ၾကားျပသခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။ မၾကာခင္မွာလည္း အဘေအာင္မင္းေခါင္ ထြက္ပြဲရွိေသာေၾကာင့္ တင္ ဆက္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မနောမယ

ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဖ်ာလိပ္နတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကစားျခင္း

အရင္အပတ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားမွ ႐ိုးရာကစား နည္းမ်ားကို အစဥ္အဆက္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ရာမွ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာနတ္ပညာထဲမွ ဖ်ာလိပ္နတ္ျဖင့္ ကစားျခင္း (သို႔) ဖ်ာလိပ္နတ္ကို ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာပဲ