စိန္ဝင္းၫြန္႔ (ၾကက္ေပါင္)

ယေန႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ဦးသန္႔၏ တန္ဖုိးရွိတဲ့ စကား (၅) ခြန္း

ေလာက၌ ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္ေသာ လမ္း မ်ားသည္ မ်ားျပားလွကုန္၏။ ႀကီးပြားေရးဆရာတို႔ သည္လည္း ေပါမ်ားၾကကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးပြား ကုန္ေသာ သူတို႔၏ႀကီးပြားရာလမ္းမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ငါးမ်ိဳးတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ