စ မ

ပုတီးဖြင့် စ မ ကစားခြင်း

တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ စကားကျယ် လောင်ကျယ်လောင် ပြောတတ်သော ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေမိန်းမကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာ၏။ မင်းသိင်္ခသဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာ