ဆရာေဇယ်ာမိုး(ေဝဒဗိမာန္)

နဂါးခံတြင္း မသက္ဆင္းႏွင့္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ မိမိတို႔ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာအနက္ နဂါး ဦးေခါင္းလွည့္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ နက္နဲ ေသာ အယူအဆတစ္ခု

ျပႆဒါးရက္ဆုိသည္မွာ

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕တြင္ မိမိတို႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ အသံုးဝင္ေသာ ေရွး ေဟာင္း ျမန္မာ့ေလာကီပညာရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေရွးျမန္မာ ေလာကီပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အေလးထား အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တိမ္ျမဳပ္