ဆုေအးေအာင္

အပါယ္မက်ရေလေအာင္

အပါယ္ေလးဘံုဆိုတာ အင္မတန္ ေၾကာက္ စရာေကာင္းတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။ ကြ်န္မတို႔ လူသားေတြဟာ ကိုယ္ရေနတဲ့လူ႕ ဘဝမွာ ေကာင္းေသာအက်င့္၊ ေကာင္းေသာ အၾကံ ေတြနဲ႔အတူ အကုသိုလ္ကင္းတဲ့ ဘဝရွင္သန္ေနထိုင္ ျခင္းေတြ