တရားေတာ္မ်ား

“ကိုယ့္စိတ္ထဲရိွတိုင္း (ေတြး၊ေျပာ၊လုပ္)လို႔မရဘူး”

သာသနာေတာ္အတြက္စိတ္မေကာင္းစရာက သာသနာေတာ္မွာ တကယ္ဘုရားၾကည္ညိဳတဲ့သူ တကယ္တရားၾကည္ညိဳတဲ့သူ တကယ္သံဃာကို ၾကည့္ညိဳတဲ့သူ အလြန္ရွားေနျပီ။ ဒါ(၁)နာရီ ဒို႔လာမယ္ဆိုလို႔ (၂)နာရီေလာက္မွ ဒို႔လာမယ္ဆိုရင္ ဒီထဲမွာ တံုးလံုးပက္လက္ အိပ္ေနလိုက္ၾကမွာ။ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းတယ္။