နန္းေအာင္လူ(ေအာင္ပန္း)

အတုိက္အခုိက္

ေဗဒသေဘာအရ ရန္ပ်က္လွ်င္ မိတ္ျဖစ္ ေစသည္။ ကိုယ့္ကို ျပႆနာလုပ္ေနသူ၊ ရန္ရွာ ေနသူကို စိတ္မွာစြဲေနသျဖင့္ ေမတၲာပို႔လွ်င္ စင္ၾကယ္ ထိေရာက္မႈ နည္းပါသည္။ သို႔အတြက္ အနိ႒ကို

ေန႔သား/သမီးအလုိက္ ေဆးသုဥ္း၊ ၾတင္းသုဥ္းႏွစ္အတြက္ ယၾတာမ်ား

မိမိေရာက္ရွိ အသက္ကို ၃ ႏွင့္ စားပါက ဝ ၾကြင္းေနလွ်င္ (ေဆးသုဥ္း၊ ၾတင္းသုဥ္း) ေဆးမစူး ေသာႏွစ္ဆိုး ျဖစ္ပါသည္။ မနောမယ