နႏၵာမုိးၾကယ္

ေတေလစိတ္

ေတေလစိတ္ဆိုသည္မွာ မိမိလုပ္ေဆာင္ရ မည့္အလုပ္ (ေက်ာင္းသားဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသင္ခန္း စာ)အေပၚ၌ အာ႐ံုမထားႏိုင္ဘဲ ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္ ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ဆိုသလို စိတ္ကိုလႊတ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ မနောမယ