မင္းသိခၤ

ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဂ်ဴးမ်က္လွည့္ဆရာသတ္မႈ

ကြ်ႏု္ပ္သည္ မ်က္ႏွာျဖဴအစိုးရလက္ထက္ တြင္ အမႈလိုက္ရာတြင္ အလြန္အမင္းကြ်မ္းက်င္လွ ေသာ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ အမႈ ေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ မနောမယ