အသခၤတလုလင္

မှော်ပညာဆိုသည်မှာ

မှော်ပညာဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်သော မှော်၊ စုန်းကဝေအတတ်နှင့် သဘာဝလွန်ပညာရပ်များကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သောပညာ