ဦးရွင္ႀကီး

ေရငန္ပုိင္ဦးရွင္ႀကီးႏွင့္ ေတာင္ေစာင့္နတ္ႀကီး -ဆရာဝင္း (သာကီႏြယ္)-

  ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ ကုန္တိုင္းမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး က်ေရာက္ခဲ့ပါရာ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးေၾကာင့္ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီေသၿပီး ၿမိဳ႕ေတြ ရြာေတြ မ်ားစြာ