ေဇယ်တု

မေနေကာင္းသည့္အိမ္

မိမိတို့ေနေသာအိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေစ၊ အငွားျဖစ္ေစ အိမ္၏ေျခရင္းနွင့္ ေခါင္းရင္းဘက္မွ အိမ္နွစ္အိမ္သည္ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမအရင္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားျဖစ္ေနပါက နို့ညွပ္အိမ္ဟု ေခၚပါသည္။ ထို အိမ္မ်ိုး၌ မေနေကာင္းေျကာင္း ေရွးလူျကီးသူမတို့ က