ေဇယ်ာႏြယ္

အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ေရြးေစေၾကာင္း

  ဤေလာကတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီးသည့္  ေနာက္ အဆင္ေျပခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုမ်ားရွိသလို စလယ္ဝင္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲၾကေလသည္ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားလည္း ရွိၾကေလသည္။ ေရွးဖူးစာကံ အရင္းခံသလို ဤဘဝတြင္ ေလာကီပညာအရ