ေနစၾကာႏိုင္

ငေခြး

(၁) “ဟဲ့ …သမီး၊ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ႀကီး ရြာထဲမွာ ေခြးေတြ အူလိုက္တာမွ ညံေနေရာပဲေအ့” “ဟိုအေကာင္ေလ …ဟိုအေကာင္ေပါ့” “အိုေအ …ေန႔ခင္းႀကီးကိုပဲ၊ ဘယ္လို လုပ္ နာနာဘာဝေတြ