ေနာရာဇာ

စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ မ်ားေနသလား

တစ္ခါတေလမွာ ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္၊ မိသားစုအေရးေၾကာင့္၊ အလုပ္ေတြအဆင္မေျပလို႔ …စသည္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်စရာ၊ အားငယ္စရာေတြ ႀကံဳတတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ မနောမယ