ေဗဒင္ေက်ာင္းသားေဇယ်တု

မီးကြင္းဂမုန္း

မီးဟူသည္ မေလာင္ခင္က တားရ၏။ ေလာင္ မွဆိုလွ်င္ မလြယ္ေတာ့။ မီးေသေအာင္ ၿငႇိမ္းသတ္ ရသည္မွာ နည္းလွ်င္ေတာ္၏။ မ်ားလွ်င္ကား တက္ တက္ေျပာင္တတ္ေတာ့၏။ သူခိုးခိုးလွ်င္ က်န္ႏိုင္ေသး၏။